Vakok, gyengénlátók számára

CASCO

Minden, amit a CASCO biztosításról tudni kell

Ha összetöri, ha ellopják, ha a viharban rádől a fa... ezek olyan, az autóját érő káresetek, amelyek CASCO biztosítás nélkül jelentős anyagi terhet okozhatnak családjának vagy vállalkozásának. CASCO kalkulátorunk segítségével számos ajánlat közül tudja kiválasztani az Ön igényeinek megfelelő szerződést. Több biztosító különböző szolgáltatási szintű CASCO termékét hasonlítjuk össze az Ön által megválasztott mértékű önrész alapján, személygépkocsira és tehergépkocsira 3,5 tonna össztömegig. Védje meg új vagy használt gépjárművét az igényeinek és pénztárcájának megfelelő CASCO kiválasztásával! Tovább a díjszámításhoz >

Oldalunk használatáról bővebben: Kérdések és válaszok
Első lépésként tisztázzuk, hogy pontosan mi az a CASCO: a szó az angol „casualty and collision” (baleset és sérülés) kifejezések rövidítése, azonban a CASCO jelentése ennél lényegesen összetettebb: a CASCO az üzembentartó/tulajdonos által önkéntesen köthető, a saját gépjárművet védő vagyonbiztosítás, amely a töréskár mellett olyan káresetekre nyújthat fedezetet, mint a lopáskár, az elemi kár és az üvegtörés. Hiába rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (KGFB), az csak az Ön által a másik autóban okozott károk megtérítésére vonatkozik. A saját gépjárműben keletkezett károk biztosítása érdekében Önnek CASCO szerződést kell kötnie.
A CASCO a biztosított gépjárműben keletkező, a szerződési feltételekben rögzített biztosítási események bekövetkezése esetén téríti meg a károkat, függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett be.

A CASCO több fajtája különböztethető meg attól függően, hogy az milyen káresetekre nyújt fedezetet:
Elemi kár: a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.
Töréskár, mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet.
Lopáskár, a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése.
Üvegtörés, mely a gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja.

A biztosítási védelem a CASCO biztosításhoz igénybe vehető kiegészítő biztosításokkal további kockázatokra is kiterjeszthető (pl. balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, jogvédelem, avulásmentes térítés, stb.). A CASCO biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették.
A leggyakoribb a teljes körű CASCO biztosítás, amely komplex védelmet nyújt a gépjárművet érintő lopás-, törés- és elemi károkkal szemben. Lehetőség van ezekből a szolgáltatási csoportokból csak részfedezetre is biztosítani a gépjárművet, ilyen például a töréskár CASCO vagy a lopáskár CASCO.

A biztosítási díj mérséklése szempontjából lehetősége van limitált rezsióradíjas CASCO szerződést választani teljes- vagy akár részkockázatokra is. Sőt, olyan CASCO biztosítást is köthet, ahol a szerződés díját az Ön gépjárművezetői magatartása is befolyásolja az autóba beépített mérőműszer adatai alapján.
Szerződő: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz. A szerződő jogosult a biztosítási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozattételre, és őt terheli a díjfizetési kötelezettség.

Biztosított(ak): a vagyontárgy megóvásában érdekelt(ek) – az ajánlaton megjelölt természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki(k)nek a javára a biztosító a szolgáltatást teljesíti. Ha a finanszírozási szerződésre tekintettel a finanszírozó is biztosított (társbiztosított), a biztosítottra vonatkozó feltételeket a finanszírozóra és a gépjármű üzemben tartójára (adós) is alkalmazni kell. A biztosító a szolgáltatását a biztosított finanszírozó részére teljesíti a kifizetés időpontjában fennálló követelése erejéig, ha a biztosított gépjárműre finanszírozási szerződést kötöttek, és a finanszírozó társbiztosított.

Zálogjogosult: a legtöbb hitellel finanszírozott gépjárművásárlás kapcsán a szerződésben nevesítésre kerülhet egy harmadik szereplő is, a hitelt nyújtó bank, amely a hitelnyújtás feltételeként zálogszerződést köt, és ezzel egyidejűleg előírhatja a CASCO szerződés megkötését.
A CASCO biztosítások díjait számos tényező befolyásolja. A biztosítók a díjak meghatározásakor figyelembe veszik többek között a jármű értékét, életkorát, teljesítményét, a szerződő lakhelyét, életkorát és CASCO bonus fokozatát, valamint természetesen a vállalt önrész mértékét.
A biztosító mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták (pl.: ittas, kábult vezetés), vagy a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettséget súlyosan megszegték (pl.: lopás esetén, ha a pótkulcs a járműben maradt, vagy az autó védelmi berendezése nem megfelelő).

A biztosító abban az esetben is mentesül a kártérítés megfizetése alól, ha a járművet túlterhelték, az üzemeltetését vagy a vontatását szakszerűtlenül végezték vagy a káresemény – a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül – a gépjármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be. A mentesülések részletes szabályait a szerződési feltételek tartalmazzák.

A biztosítás nem terjed ki az olyan károkra, amelyek háborús jellegű eseményekkel vagy bármilyen tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyagok és termékek hatásával összefüggésben keletkeztek. Az olyan tűz- és robbanáskárokra, amelyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be. A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak. A szerződéskötést követően beépített azon extra tartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel. Azon töréskárokra, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek. Különleges gépjárműben – például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. – annak munkavégzése közben bekövetkező károkra. Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban – például munkaeszközök, kereső tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) – keletkezett. Amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be.

Rendszerünk CASCO díjszámító programja a biztosítók díjajánlatánál megadja azt is, hogy az adott biztosító az adott gépjárműre milyen védelmi előírásokat követel meg. A biztosítani kívánt gépkocsi típusától függően több védelmi eszköz együttes meglétét is előírhatják a biztosítók. Az utólag beszerelt védelmi eszközök közül csak a MABISZ által megfelelőnek minősítettek fogadhatók el. Fontos, hogy az előírt védelem meglétét lopáskár esetén a biztosítottnak igazolnia kell.

Ne feledje, a mentesülésekről és a kizárásokról előzetesen mindig tájékozódjon a szerződési feltételekből, hogy tisztában legyen azokkal a helyzetekkel, amelyeket kerülni célszerű, mert nem számíthat kárának megtérítésére.
A biztosítási szerződés a felek megállapodása szerint határozatlan vagy határozott időtartamra szól. Határozatlan időtartamra, valamint az 1 évnél hosszabb határozott tartamra kötött biztosítás esetén a biztosítási időszak egy biztosítási év. A biztosítási év kezdete (biztosítási évforduló) legtöbbször a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, vagy a tárgyhónap első napja (amennyiben a kockázatviselés is akkor kezdődik).

Amennyiben már meglévő (határozatlan idejű) CASCO biztosítása helyett Ön egy új, az igényeinek jobban megfelelő, esetlegesen olcsóbb CASCO szerződést szeretne kötni, a meglévő szerződést évfordulóra lehet felmondani írásban, legalább 30 naptári nappal korábban.
A biztosítási védelem területi hatályát a szerződési feltételek határozzák meg. A CASCO biztosítások általában Európa területén érvényesek, de a pontos meghatározás eltérő az egyes biztosítóknál (különösen Törökország és a volt Szovjetunió utódállamai vonatkozásában).
Hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz, a legtöbb biztosítónál CASCO biztosítás esetében is működik a bonus rendszer, azaz a biztosítók általában kedvezménnyel jutalmazzák azokat az ügyfeleiket, akik balesetmentesen közlekednek. CASCO esetében a bonus rendszer − a KGFB-től eltérően − nem egységes, annak feltételeit a biztosítók szabadon alakíthatják.

A megszerzett bonus (kármentes évek) a szerződési feltételekben meghatározott ideig továbbvihető, azaz a biztosítók elfogadják és a szabályzatban foglalt feltételekkel a díj kialakításánál figyelembe veszik a korábban igazolt kármentes évek számát.
A keletkezett kár bizonyos részét kárkifizetéskor nem a biztosító, hanem a szerződő fizeti meg. Ez az önrész, melynek mértékét szerződéskötéskor Ön választja ki.

A szerződés megkötésekor többféle önrész közül választhat. A lehetőségek mindegyike egy konkrét összeget és egy százalékos értéket tartalmaz. A százalékos érték mindig a keletkezett kár összegének adott százaléka, és a két összeg közül mindig a nagyobb az, amit a biztosító levon a kártérítésből. Például, ha a szerződésünk 10% és 100.000 Ft önrészt tartalmaz, akkor 1 millió forint alatti károkból mindig 100.000 Ft-ot, 1 millió feletti károkból pedig mindig 10%-ot fog levonni a biztosító. A fix összeg − példánkban a 100.000 Ft-nak − további szerepe, hogy az ez alatti kárösszegeket a biztosító egyáltalán nem téríti meg.

Díjszámító oldalunk természetesen az önrész kiválasztásában is segítséget nyújt Önnek. Egyrészt csak az adott gépjárműtípushoz választható önrész lehetőségeket ajánljuk fel, másrészt a különböző önrészekhez tartozó díjakat is megmutatjuk Önnek, lehetővé téve a megfontolt választást.

Az önrész mértéke természetesen befolyással van a CASCO szerződés díjára. Mindén magasabb önrészt választ, annál olcsóbban köthet biztosítást, de egy esetlegesen elszenvedett kárnál kisebb kártérítésre lesz jogosult, vagy – ha a kár összege az önrész alatt van – nem is számíthat kártérítésre a biztosítótól.
Fontos részlet, hogy CASCO biztosítás csak bizonyos életkorú járművekre köthető: bár a korhatár biztosítónként változhat, általánosságban elmondható, hogy 15 évnél idősebb gépjárműre nem lehet CASCO biztosítást kötni.
Amennyiben Ön már rendelkezik CASCO szerződéssel, az első és legfontosabb lépést már megtette gépjárműve biztonsága érdekében, de ez nem jelenti azt, hogy ettől kezdve nincs további teendője a szerződéssel kapcsolatban.

Rendszeres, határidőben történő díjfizetés: a biztosítási díj elmaradásának igen súlyos következményei lehetnek. Amennyiben a biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a szerződőt a felszólítás elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja. A póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha a biztosító díjkövetelését késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti.

Tájékozódás a piaci újdonságok, a kedvezőbb díjak és a bővebb szolgáltatások iránt: a biztosítók folyamatosan új CASCO termékekkel állnak elő. Egyrészt az Ön bizalmáért versenyeznek, másrészt az újabb fogyasztói igényeknek és szokásoknak akarnak megfelelni azzal, hogy a jármű életkorából, használatából adódó sajátosságokat is figyelembe véve hasznos biztosítási megoldásokat kínálnak. Nem mellékes szempont az sem, hogy a meglévő cascóját egy azonos vagy jobb szolgáltatási színvonalú, de olcsóbb szerződésre is le lehet cserélni. Szolgáltatásunk segítségével Ön kényelmesen és gyorsan összehasonlíthatja több biztosító aktuális CASCO ajánlatát, és amennyiben kedvezőbbet talál, lecserélheti régi szerződését egy újra. Ehhez minden segítséget megadunk az Ön számára.

Tovább a díjszámításhoz
Megrendelésének tényét és tartalmát egy automatikus e-mail üzenetben igazoljuk vissza. Ezt követően ha szükséges, megszervezzük a jármű szemléjét, amelynek egyeztetése céljából a Biztosító vagy annak képviselője fogja keresni telefonon. Emiatt fontos, hogy olyan telefonszámot adjon meg, amelyen a megadott időszakban elérik.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
Soha ne tartson a gépjárműben:
  • forgalmi engedélyt, törzskönyvet, szerviz könyvet, személyes iratokat,
  • a gépjármű pótkulcsát,
  • a riasztó, vagy indításgátló tartalékvezérlőjét,
mivel ezeket a gépkocsi ellopása esetén a biztosító kárszakértőjének köteles átadni, ezeknek a hiánya a kár elutasítását vonhatja maga után.

A gépkocsi indítókulcsának elvesztését, bármilyen okból történő zárcserét, a biztonságtechnikai berendezések cseréjét, bővítését haladéktalanul jelentse be a biztosítónak. A gépkocsiból – bármilyen okból (tankolás, kapunyitás, koccanás) – való kiszálláskor az indítókulcsot mindig vegye magához.
Használt gépkocsi vásárlásakor az előző tulajdonostól próbálja megtudni, hogy a gépkocsi felszereltségéből mik az utólag, extra tartozékként beszerelt alkatrészek (pl. légkondicionáló, különleges keréktárcsa, elektroakusztika, stb.). Ez azért fontos, mert a szériafelszereltség az alapdíjban biztosított, míg az extra felszereltségre csak külön díj megfizetése esetén nyújt szolgáltatást a biztosító. A gépkocsiban megtalálható védelmi rendszerekről (riasztó, indításgátló) − amennyiben nem a gyári szériafelszereltség része − őrizze meg a számlát vagy tanúsítványt, mert lopáskár esetén a biztosító kérheti. Ha mindez nem áll rendelkezésére, szerezzen be egy szakszervizben igazolást a gépjárműben található védelmi rendszerekről, mely tartalmazza a rendszer működőképességét és működési mechanizmusát (pl. riasztó: ugrókódos, nyitás- és törésérzékelő, emelésérzékelő, védi az utasteret, stb.). Az utólag beépített védelmi rendszereknél csak a MABISZ által megfelelőnek minősített eszközök fogadhatók el.

Új CASCO kötése esetén, amennyiben korábban is rendelkezett ilyen szerződéssel és nem vette igénybe szolgáltatásait, kérjen igazolást a kármentes évekről, mert ez jelentős kedvezményt jelenthet.

Fontos tudni, hogy az egy biztosítási éven belül kifizetett károk összegével csökkenhet a biztosítási összeg, kivéve, ha a biztosított az éves díjat megfelelően kiegészíti (fedezetfeltöltés). Mit jelent ez a gyakorlatban? Nézzünk egy példát: a biztosítási év 3. hónapjában a biztosító töréskárra kifizetett 500 ezer Ft-ot, a kárt helyreállíttattuk. Ugyanennek a biztosítási évnek a 10. hónapjában ellopják a gépkocsit. A biztosító az önrész levonása után megalapította a gépkocsi káridőponti értékét, ami legyen 3 millió Ft. A biztosítónak elvileg ezt az összeget kellene kifizetni, de mivel korábban már nyújtott egy 500 ezer Ft-os szolgáltatást, ezért csak 2,5 millió Ft-ot fog kifizetni, kivéve, ha az első kár után a biztosított az éves díjat a fedezetfeltöltésnek megfelelően kiegészítette.
… a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapját, ahol hasznos információkat talál gépjármű biztosítási szerződésekkel, így casco termékkel kapcsolatban is: https://www.mnb.hu/letoltes/08-kgfb-casco-20141113-2.pdf
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
Gyorslinkek
Terméktájékoztatók:
Segíthetünk?
+36 1 413 3480
Hívható:
Hétfő 8:00 - 20:00
Kedd - Szerda 8:00 - 17:00
Csütörtök - Péntek 8:00 - 16:00