Barion Pixel Vakok, gyengénlátók számára

Általános Szerződési Feltételek (a Netrisk.hu Üzletszabályzata)

Üzletszabályzatunk azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Netrisk.hu márkanév alatt kezdeményezett, vagy kötött biztosítási alkuszi megbízási szerződésekre vonatkozóan alkalmazni kell. Az Üzletszabályzat hatályának kezdete: 2021.február 1.
Tartalom:
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat, vagy ÁSZF) alkalmazásában az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

(1) Alkusz - a Netrisk Magyarország Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Netrisk Magyarország Kft.), amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-a szerinti független biztosításközvetítő (alkusz) az ÁSZF 4. pontjában meghatározott részletes tartalommal. Az Alkusz a biztosítási értékesítést tanácsadás nélkül végzi.

Cégadatok:
 • Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. IV. em.
 • Levelezési cím: 1141 Budapest, Pf. 102.
 • Adószám: 26208600-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01 09 307894

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
• személyesen: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
• levélben: 1441 Budapest, Pf. 102.
• faxon: +36 (1) 413 34 90
• telefonon (CALL CENTER): +36 (1) 413 34 80
A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
• hétfő: 08:00 - 17:00
• kedd - csütörtök: 08:00 - 16:00
• péntek: 08:00 - 15:00
Telefonos ügyfélszolgálat (CALL CENTER) hívásfogadási ideje:
• hétfő: 08:00 - 20:00
• kedd: 08:00 - 17:00
• szerda - péntek: 08:00 - 16:00

Minősített befolyás:
 • Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással az Alkuszban.
Felügyeleti szerv:
 • Az Alkusz felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777., központi telefon: +36 (1) 428-2600, központi fax: +36 (1) 4899-102, telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (80) 203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; honlap címe: http://www.mnb.hu). Az Alkusz független biztosításközvetítői tevékenységi engedélyének száma: 167/1994, az Alkusz biztosításközvetítői nyilvántartási száma: 218100300296. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek, illetve a kiegészítő biztosításközvetítő nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese).
Szakmai tevékenységért való helytállás:
 • Az értékesítést végző összehasonlító felület (portál) működtetése, illetve az általa foglalkoztatott személyek biztosításközvetítői szakmai tevékenysége során okozott kár, vagy sérelemdíj megfizetéséért az Alkusz maga áll helyt. A törvényi előírásoknak megfelelően, az Alkusz az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú, legalább a mindenkor hatályos jogszabályban előírt összegű felelősségbiztosítással rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél (kötvényszám: 95641101900380400).
Panaszkezelés:
 • Az Alkusz biztosítja, hogy az Ügyfelek és a fogyasztói érdekképviseleti szervek az Alkusz magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszukat szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhessék. Az Alkusz panaszkezelési szabályzata a https://www.netrisk.hu/panaszkezeles.html oldalon érhető el.
 • Az Alkusz a panasz elutasítása esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfelet válaszában tájékoztatja arról, hogy - álláspontja szerint - a panasz a szerződés jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) fogyasztóvédelmi rendelkezései megsértésének kivizsgálására irányult. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az Ügyfél a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint felügyeleti szervhez, míg a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos vita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél panaszával a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
A Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei:
 • - levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.
 • - székhely és személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
 • - telefon: +36 (80) 203-776
 • - fax: +36 (1) 489-9102
 • - elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • - honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:
 • - levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.
 • - székhely és személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
 • - telefon: +36 (80) 203-776
 • - e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • - honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes
 • Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
Díjátvétel
 • A Netrisk Magyarország Kft. a biztosításközvetítői tevékenysége során az ügyféltől díjat és díjelőleget csak utasbiztosítás (ide értve az útlemondás biztosítást), illetve segítségnyújtási (assistance) biztosítás esetén vesz át. Biztosítótól ügyfélnek járó összeget az Alkusz kizárólag utasbiztosítást érintő díjvisszatérítés esetén és összegkorlátozás nélkül vesz át.
(2) Ügyfél - az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést kötött. Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.

(3) Biztosító - az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, európai részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.

(4) Előzménybiztosító - évfordulóra történő, vagy a jogszabályok által lehetővé tett egyéb biztosítóváltás esetén az Ügyfél által megadott azon biztosító, ahol az új biztosítási szerződés megkötését megelőzően ugyanazon biztosítási kockázatra szóló biztosítási szerződést (előzménybiztosítás) az Ügyfél már felmondta, vagy fel kell mondania (akár önállóan, akár az Alkusznak adott erre vonatkozó megbízás útján), függetlenül attól, hogy az előzménybiztosítást az Alkusz közreműködésével kötötte-e meg.

(5) Biztosítási szerződés - az Alkusz közreműködésével kezdeményezett és megkötött vagy az Alkusz biztosításközvetítői kezelésében lévő biztosítási szerződés.

(6) Portál - az Alkusz által üzemeltetett, az internet közcélú hálózatán, különböző domain név alatt elérhető, biztosítási szerződések Alkuszon, mint közvetítőn keresztül történő online megkötését és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat lehetővé tevő portál.

(7) Megbízási Szerződés - az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki magában az alkuszi megbízási és meghatalmazási szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint. A Megbízási Szerződésben az Alkusz és az Ügyfél együttesen: Felek.

(8) Biztosítási titok - minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A biztosításközvetítő az ügyfelek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.

(9) Fogyasztó - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

(10) Call Center - az Alkusz telefonos ügyfélszolgálata, amely biztosítási szerződések - távértékesítés keretében törtnő - megkötését és egyéb ügyféligények, panaszok ügyintézését teszi lehetővé.

(11) Biztosításközvetítő - valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést végző természetes személy.

(12) Offline biztosításközvetítés – olyan biztosításközvetítés, amely során a Biztosításközvetítő személyesen is jelen van és közreműködik a szerződés megkötésénél.

(13) Offline Biztosításközvetítési Megbízás - a Megbízási Szerződést kiegészítő dokumentum a személyesen történő biztosításközvetítés során. A megbízás teljes tartalmát offline biztosításközvetítés esetén az Offline Biztosításközvetítési Megbízás és a Megbízási Szerződés együttesen határozzák meg.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően létrejövő szerződés az Ügyfél és az Alkusz között. A szerződés nyelve a magyar. A Megbízási Szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben az Ügyfél az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, faxon vagy a személyes menü OnlineFax funkcióján keresztül az Alkusz részére megküldte vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta.

(2) Amennyiben a Biztosítási Szerződés megkötése során - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve Biztosító vagy az Alkusz elvárása alapján - a Megbízási Szerződést nem szükséges írásban megkötni (pl. utasbiztosítás, gépjármű asszisztencia, egyes gépjármű-felelősségbiztosítások), úgy az Ügyfél a biztosítási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően a jelölőnégyzetben tett nyilatkozattal, majd az "AJÁNLAT ELKÜLDÉSE" gombra kattintással tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés Alkusszal való megkötésére, melynek Alkusz általi elfogadására – az írásba foglalt megbízással egyező módon – az ÁSZF 2. fejezetének szabályai irányadóak. Az Alkusz a kötési folyamat során és a visszaigazoló levélben is figyelemfelkeltő módon tájékoztatja az Ügyfelet, ha a választott Biztosítási szerződés megkötéséhez – és/vagy az Előzményszerződés felmondásához elengedhetetlen a Megbízási Szerződés írásba foglalása.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja. Az Alkusz a Megbízási Szerződés megkötésére az Ügyfél által elektronikusan vagy írásban tett ajánlatot a hozzáférését követően az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy a személyes menübe küldött üzenetben igazolja vissza, vagy annak elfogadásához az Ügyféltől további intézkedés megtételét kéri (hiánypótlásra történő felszólítás).

(4) Az Alkusz üzeneteit, nyilatkozatait az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy a személyes menübe elküldi, vagy esetlegesen arról az Ügyfelet telefonon értesíti. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha üzeneteit az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címen az Ügyfél bármely okból nem kapja meg vagy azokat az Ügyfél nem olvassa el, vagy a telefonon közölt nyilatkozatokat és üzeneteket az Ügyfél figyelmen kívül hagyja.

(5) Az Alkusz a Portálon, a Call Centeren és Biztosításközvetítőn keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során megadott e-mail címre visszaigazolást, tájékoztatást küld az Ügyfél ajánlatával, illetve a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges lépésekről, különös tekintettel:
 • a regisztráció létrejöttéről, a választott azonosítóról;
 • elfelejtett jelszó esetén a jelszó emlékeztetőről;
 • a Biztosítási szerződés megrendelésének tényéről és annak főbb adatairól, a szerződés létrejöttéhez szükséges iratok, dokumentumok köréről;
 • az írásban tett Megbízási Szerződés elfogadásáról vagy a Megbízási Szerződés Alkusz általi elfogadásához az Ügyféltől kért további intézkedés (hiánypótlás) szükségességéről.

(6) Az Alkusz személyes adatot tartalmazó üzenetet vagy ilyen adatokat tartalmazó dokumentumot elektronikus levelezési címre csak azt követően küld, miután az Ügyfél az elektronikus cím valódiságát (az alkalmazott technológiától függően) ellenőrző kóddal visszaigazolta vagy az üzenetben kapott linken azt jóváhagyólag megerősítette.

(7) Amennyiben az Alkusz a Biztosítási szerződés megrendelését 24 órán belül az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy személyes menüjében nem igazolja vissza, azt úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfélnek a Biztosítási szerződés megrendelésére irányuló ajánlata hozzá nem érkezett meg, és a Biztosítási szerződést az Ügyfélnek ismételten meg kell rendelnie. A Biztosítási szerződés kizárólag akkor tekinthető megrendeltnek, ha a megrendelés tényét az Alkusz 24 órán belül elektronikus levélben vagy a személyes menüben tett üzenetben visszaigazolta.

(8) Ügyfél a visszaigazoló dokumentum tartalmát, az abban szereplő személyes és a biztosítási jogviszonyt értintő (pl. az előzménybiztosításra vonatkozó, a biztosított vagyontárgyra/személyre vonatkozó) adatokat ellenőrizni köteles. Amennyiben a fentiek szerinti visszaigazolásban az adatok és a vállalt szolgáltatások eltérnek az Ügyfél által igényeltektől, akkor ennek tényét az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni az Alkusznak, és a Felek kötelesek egyeztetni az eltérés okát. Amennyiben az Ügyfél ilyen felhívást az Alkuszhoz nem intéz, abban az esetben a Megbízási Szerződés az Alkusz visszaigazolásában szereplő tartalommal jön létre. Az adatoknak Ügyfél általi ellenőrzésének elmulasztásából adódó károkért az Alkusz felelősséggel nem tartozik.

(9) Az Alkusz a jelen ÁSZF-et az Ügyfél ajánlattételének elküldését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára annak tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Ügyfél akár írásban, akár elektronikusan vagy szóban tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen ÁSZF-re utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az ÁSZF elválaszthatatlan részévé válik.

(10) Az Alkusz által biztosított elektronikus felületen több lehetőség is Ügyfél rendelkezésére áll ahhoz, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ezek közé tartozik a bevitelkor a böngészőprogram visszaléptetése, illetve a bevitt adatok ellenőrzésre felkínálása, majd a javítási lehetőség azonnali biztosítása.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél a Biztosítási szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének kezdeményezésekor köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a Biztosítási szerződés létrejöttével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos minden olyan körülményt, adatot, amelyeket ismert vagy a tőle elvárható gondosság mellett ismernie kellett, vagy amelyekre az Alkusz a Portálon, a Call Centeren vagy a Biztosításközvetítőn keresztül kérdést tett fel.

(2) Az Ügyfél az Alkusszal írásban (ide értve elektronikusan) és a szóban közölt adatok valóságtartalmáért teljes körűen és kizárólagosan felelős.

(3) Az Ügyfél köteles a Biztosítási szerződést érintő lényeges körülmények változását az Alkusz felé a változás bekövetkezését követő 5 napon belül bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a Biztosítási szerződésben adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:
 • az Ügyfél lakhelyének, székhelyének, levelezési címének, e-mail címének változása;
 • a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások (tulajdonjog megszűnése vagy átruházása, a szerződés bemutatásával);
 • a kockázati körülmények lényeges megváltozása.

(4) A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért az Alkuszt felelősség nem terheli.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz a Bit. 398. §-a szerinti, az Ügyféllel kötött szerződés alapján az Ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz), ezáltal biztosítási szaktanácsadásra és valamennyi biztosítási termék közvetítésére jogosult.

(2) Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási szerződés felmondásának elfogadására sem. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosítóhoz való beérkezéssel válnak joghatályossá, és az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.

(3) A Biztosítási szerződés megkötésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkor hatályos szabályai vonatkoznak. Ha a szerződő fél fogyasztó, az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:444. § (1) bekezdésében szabályozott 15 napos, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, akkor 60 napos kockázat elbírálási határidőt - amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási szerződése már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító ennél korábbi időpontban az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt, vagy igazolást bocsát ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes biztosítási termékek (pl. utasbiztosítások) esetében a Biztosító által kiállított, a Biztosítási szerződés hatályba lépése, ezáltal a biztosítási fedezetet is igazoló dokumentum Ügyfél felé történő átadása az Alkusz közreműködésével történik.

(4) A Portál, a Call Center és a Biztosításközvetítő által kalkulált biztosítási díj előzetes, amelyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.

(5) Az Alkusz garanciát vállal arra (a továbbiakban: Árgarancia), hogy a díjszámítás során által közölt díjak helyesek, azaz megegyeznek a biztosítók által meghirdetett vagy az Alkusz felé közölt tarifákból kiszámolható díjakkal. Amennyiben az Alkusz által megkötött szerződés díja eltér a Biztosító által kötvényesített végleges díjtól, az Alkusz az Ügyfél kérésre megfizeti a díjkülönbözetből adódó többletköltséget. Az Árgarancia nem vonatkozik azon esetekre, ahol a díjeltérés az Ügyfél téves adatszolgáltatásából/nyilatkozatából adódik: különösen olyan kedvezmények bejelölése útján, amelyre nem jogosult a szerződő, vagy téves tarifálási paraméterek közlése esetén (pl. helytelen irányítószám, születési dátum, jogosítvány megszerzésének dátuma, bonus-malus besorolás, rossz előzménybiztosító vagy kártörténeti múlt közlése, stb.). Az Árgarancia nem vonatkozik arra az esetre sem, ha a díjmódosítás oka a kártörténeti igazolás hiányából, vagy a díjszámítás során tett nyilatkozattól eltérő tényleges bonus-malus besorolásból adódik. Ha a díjeltérés a Biztosító helytelen díjszámításából adódik, akkor a különbözetet az Ügyfélnek a Biztosítóval szemben kell érvényesítenie.

(6) Az Alkusz tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Az Alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba) felelős.

(7) Az Alkusz az Ügyfél mindazon biztosítási titkot képező adatait jogosult kezelni, amelyek a Biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, az Alkusz által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggnek. Az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján az Alkusz e céltól eltérő adatkezelésre is jogosult.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza az Alkuszt valamennyi, az Alkuszon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződésének a megkötésével és kezelésével, mely a Biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a Biztosítási szerződés megkötésére, és a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben és módon - a Biztosító ezirányú hozzájárulása esetén - az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre terjed ki (lásd ÁSZF 6. fejezet).

(2) A megbízás kiterjed az Előzménybiztosítások és az Alkusz közreműködésével kötött szerződések felmondására is, amennyiben az Ügyfél az új szerződés megkötését az évfordulót megelőzően legalább 33 nappal korábban megrendeli vagy a korábban megkötött szerződés megszüntetéséről az évfordulót megelőzően legalább 33 nappal korábban írásban, a személyes menü üzenetküldő felületén vagy faxon (ide értve a személyes menü Online fax funkcióját is) nyilatkozik, és azt az Alkusz az ÁSZF 2. pont (5) bekezdés szabályainak megfelelően visszaigazolja. Amennyiben a biztosítási szerződést felmondani – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve Biztosító elvárása alapján – kizárólag írásban lehet, úgy a Megbízási Szerződést is írásban szükséges megkötni. Amennyiben az Alkusz közvetítésével megkötni kívánt Biztosítási szerződést bármely jogszabályon alapuló okból (pl. a szerződés megfelelő határidőben történő felmondásának késedelme miatt) nem lehet megkötni, és így a korábban kötött Biztosítási szerződés (Előzményszerződés) hatályban marad, úgy a megbízás alapján az Alkusz jogosult az Előzményszerződés kezelésére, valamennyi adatának megismerésére. A megbízás az Előzményszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére az Ügyfél erre irányuló kifejezett nyilatkozata alapján terjed ki.

(3) Ha az Ügyfél az Alkusz közreműködésével létrejött Biztosítási szerződése kapcsán a Biztosítónál közvetlenül további Biztosítási szerződést köt, az Ügyfélnek az újonnan megkötött Biztosítási szerződései kezelésére irányuló szóbeli megbízását abban az esetben is elfogadja, ha annak ténye hangfelvétellel rögzített és erről a Biztosító az Alkuszt értesíti.

(4) Az Alkusz vállalja, hogy a közvetítésével létrejött Biztosítási szerződések hatálya alatt, megbízásának keretei között, a tőle elvárható módon képviseli az Ügyfél érdekeit, továbbítja az Ügyfél nyilatkozatait a Biztosítóba.

(5) Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási szerződés(ek)hez kapcsolódik.

(6) Az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján az igénybe vett értékesítési csatornán keresztül (Portál, Call Center, Biztosításközvetítő) biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Az Alkusz ennek során a Biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemez, összehasonlítja a biztosítók termékeit, és részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlatokhoz tartozó feltételekről. Az Alkusz ezen elemzését (igényfelmérést) az Ügyfél részére a Porálon és a visszaigazoló levélben, továbbá a személyes menüben az Ügyfélnek igazolható módon átadja. Az Alkusz egyes biztosítási termékek esetében nem a piacon elérhető valamennyi terméket közvetíti, de erre minden ilyen esetben felhívja az Ügyfél figyelmét. Az Alkusz a honlapján (www.netrisk.hu) ad tájékoztatást azon biztosítókról, amelyek termékeit közvetíti.

(7) A Biztosítási szerződések esetében a Megbízási Szerződés - az Ügyfél által adott meghatalmazás alapján - kiterjed a Biztosítási szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére. Ennek során az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett Biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva tesz ajánlatot a Biztosító felé. A biztosítási ajánlat a személyes menüből érhető el, miután azt az Alkusz a Biztosítónak átadta.

(8) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján az Alkusz az Ügyfél meghatalmazása alapján jogosult továbbá az Ügyfél képviseletében eljárva finanszírozási szerződéshez kapcsolódó biztosítás esetén szükség szerint a finanszírozó zálogjogának a Biztosítási szerződésbe történő bejegyeztetésére vagy a biztosítotti és társbiztosítotti jogviszonyok bejegyeztetésére.

(9) A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz jogosult az Ügyfél Biztosítási szerződését érintő kárrendezési eljárás megismerésére. Az Alkusz a kárrendezési eljárásban nem vesz részt, ezzel kapcsolatban nem jogosult, és nem köteles sem peren kívüli, sem peres, sem pedig egyéb hatósági eljárás megindítására az Ügyfél képviseletében.

(10) A Felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása esetén az Alkusz ellátja az Ügyfél által nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási szerződés(ek) kezelését és a kapcsolódó biztosítási ügyek teljes körű intézését is. Ha nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási szerződését az Ügyfél más alkusz, többes ügynök, vagy a Biztosító üzletkötője közreműködésével kötötte, az Alkusz az Ügyféllel kötött Megbízási Szerződése alapján jogosult a közvetítőváltás tényének a Biztosító nyilvántartásaiban való átvezetése érdekében az érintett Biztosítónál eljárni. A Biztosítók erre irányuló szabályai eltérhetnek, és további dokumentum igényt támaszthatnak az Alkusz és/vagy az Ügyfél felé, ilyen esetben az Alkusz és az Ügyfél együttműködnek e dokumentumok beszerzése, nyilatkozatok megtétele, stb. kapcsán.

(11) Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése esetén az Ügyfél határozottan kijelenti és hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz az Ügyfél nevében írásbeli elfogadó nyilatkozatot kérhessen a Biztosítótól annak érdekében, hogy a szerződés kockázatviselése a Biztosítási szerződés létrejöttét megelőzően megkezdődjön, ha a Biztosítási szerződés kockázatviselési kezdete korábbi az ajánlat Biztosító részére történő átadása napjánál, de nincs korábban a szerződés megrendelése (ajánlattétel) napjánál. A Felek határozottan kijelentik, hogy ilyen írásbeli elfogadó nyilatkozatnak tekintik az Alkusz és a Biztosító közötti együttműködési megállapodást, ha abban a Biztosító és az Alkusz az ajánlat azonnali továbbításától eltérő határidőben állapodtak meg.

(12) Az Alkusz a Megbízási Szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban hozzá beérkező szóbeli vagy írásbeli megkeresések, bejelentések feldolgozását és teljesítését munkaidőben, a beérkezések időrendi sorrendjében, és legfeljebb 30 napon belül elvégzi. A bejelentés feldolgozásának időbeli elhúzódásából adódó hátrányokért és károkért az Alkusz felelősséget nem vállal.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően az ügyfelek tájékoztatására mindenkor irányadó jogszabályok szerint tájékoztatja az Ügyfelet az Alkusz adatairól a jelen ÁSZF-en keresztül, továbbá a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről a Terméktájékoztató, illetve az egységesített biztosítási termékismertető, és a Biztosítási Feltételek és ügyféltájékoztató (együttesen: Ügyféltájékoztató dokumentumok) útján. Ennek keretében az Alkusz az ajánlattételt megelőzően a Portálon megkerülhetetlen tartalommá teszi, és az Ügyfélnek tartós adathordozón minden esetben átadja a megkötni kívánt Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumait és jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF tartalmazza az Alkusz minden olyan adatát, amelyről jogszabály szerint az Ügyfelet a szerződéskötést megelőzően az Alkusznak a saját tevékenységégével összefüggésben tájékoztatnia szükséges (kivéve a közvetítésnél eljáró személy neve, amely Biztosításközvetítő közreműködésével közvetített szerződés esetén az Offline Biztosításközvetítői Megbízási Szerződésen vagy a megrendelésről készült és az ügyfélnek átadott visszaigazoló vagy egyéb más dokumentumom géppel vagy kézzel felvezetve szerepel. A Call Center által közvetített szerződéskötés során a Biztosításközvetítő neve a hangrögzített beszélgetés során elhangzik).

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az Alkusz lehetővé teszi, hogy a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumait (ide értve az ÁSZF-et is) az Ügyfél a saját merevlemezére lementse, illetve azokat az ajánlat megrendelését követően a visszaigazoló levélhez csatolja és az Ügyfél rendelkezésére bocsátott személyes menüben az Alkusz elhelyezi.

(3) A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF alkalmazásában az Ügyfél saját merevlemeze, az e-mail címmére küldött és a Portál személyes menüjében elhelyezett tartalom egyaránt olyan tartós adathordózónak minősül, mely utólag bármikor lehetővé teszi a megkötött Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumainak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul és kéri, hogy a jogszabályban előírt ügyféltájékoztatási kötelezettségének az Alkusz minden esetben - ide értve a telefonos és személyes értékesítést is - tartós adathordozón vagy a Portálon tegyen eleget.

(4) Az Ügyfél a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét a Portálon kizárólag a Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumai és az egyéb nyilatkozat(ok) megnyitását, ezáltal azok megismerésének, illetve elfogadásának kijelölését (jelölőnégyzet) követően tudja megtenni. Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig az Ügyféltájékoztató dokumentumo(ka)t, nyilatkozato(ka)t meg nem nyitotta, továbbá az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét, illetve a biztosítási feltételek magára nézve kötelező elismerését vissza nem igazolta.

(5) A Call Centeren és a Biztosításközvetítőn keresztül megkötött Biztosítási szerződés esetén az Alkusz a Biztosítási szerződés Ügyféltájékoztató dokumentumait (ide értve az ÁSZF-et is) elektronikus levélben is megküldi, továbbá azokat elhelyezi az Alkusz által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott személyes menüben.

(6) Az Alkusz - a Biztosító felhatalmazása alapján - kizárólag az utasbiztosítás és segítségnyújtási (assistance) biztosítás egyszeri díjának átvételére jogosult.

(7) Az Alkusz a Biztosítótól Ügyfélnek járó összeget kizárólag utasbiztosítás díjvisszatérítése esetén és összegkorlátozás nélkül vesz át.

(8) Az első díjrészlet pontos összege a Biztosító által készített díjbekérőn szerepel, az Ügyfél az alapján köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni, kivéve, ha díjfizetésre az Alkuszon keresztül is lehetőség van. Utasbiztosítási és segítségnyújtási szerződések esetében az Ügyfél a biztosítási díjat:
 • internetes (bankkártyás) fizetéssel; vagy
 • az Alkusz Ügyfélszolgálatán személyesen készpénzben vagy banki átutalással egyenlítheti ki.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Alkuszhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.(9) Az Ügyfél biztosítási kötvényét a kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére, kivéve utazásbiztosítás és segítségnyújtási (assistance) biztosítás esetén, ahol a Biztosító által kiállított kötvényt az Alkusz adja át az Ügyfél részére.

(10) Amennyiben a Biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges főbb dokumentumok a visszaigazoló e-mailben foglaltaknak megfelelően, vagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco és lakásbiztosítás esetében 20 napon belül az Alkuszhoz nem érkeznek be, az Alkusz a megrendelést az Ügyfél értesítése mellett törölheti. Ez esetben az Ügyfélnek új ajánlatot kell küldenie.

(11) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkusz jogosult az Ügyfél által az "AJÁNLAT ELKÜLDÉSE" gombra kattintással, elektronikus úton elküldött ajánlatra adott visszaigazoló e-mailben, vagy a Portál személyes menüjében tájékoztatni őt arról, hogy az általa kiválasztott biztosítás megkötéséhez az Ügyfélnek még valamely hiányt pótolnia kell. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy az ebből fakadó következményekért az Alkusz nem felelős.

(12) A Felek megállapítják, hogy a 6. (11) pontban meghatározott hiánypótlási késedelem következménye lehet az is, hogy az Ügyfél által kiválasztott biztosítást már csak az Ügyfél által a megbízásban megjelölt időponttól eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy az Ügyfél által igényelt – de az általa hibásan, vagy hiányosan megadott adatok, dokumentumok miatt nem érvényesíthető – kedvezmény nélkül lehet csak megkötni. A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megbízza az Alkuszt arra, hogy ilyen esetben a biztosítást az eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy a már nem érvényesíthető kedvezmény nélkül is kösse meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kockázatviselési kezdet megváltozásából kifolyólag vagy amennyiben az általa igényelt kedvezmény nem érvényesíthető, úgy a biztosítási díj összege változhat.

(13) Az Ügyfél által igényelt kockázatviselési kezdet módosulhat (egyebek mellett):
 • - a Megbízási Szerződés beérkezésének időpontjának megfelelően;
 • - kötelező szemle elmaradása, vagy eltolódása esetén;
 • - kötelező orvosi vizsgálat időpontjának elmaradása, vagy eltolódása esetén;
 • - kötelező kockázat elbírálás esetén annak megtörténtéig;
 • - bizonyos esetekben az első (foglaló)díj beérkezéséig;
 • - azon esetekben, amikor türelmi időt köt ki adott biztosító;
 • - egyéb, az érintett Biztosítási szerződés tekintetében lényeges dokumentum, vagy nyilatkozat beérkezésének, vagy valamely cselekmény elvégzésének késedelme esetén.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Biztosítási szerződések előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért, a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, az Ügyféltől közvetlen díjazásban nem részesül.

(2) Az Alkusz és az Ügyfél abban állapodnak meg, hogy az Alkusz a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazásban részesül attól a Biztosítótól, amely a közvetítésével létrejött vagy általa gondozott szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja.

(3) A jelen ÁSZF 5. fejezetében szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, a külön megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz a Felek erre irányuló megállapodása alapján díjat számíthat fel.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződést a Felek határozatlan időre kötik.

(2) A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal a szerződés létrejöttének megfelelő módon elektronikusan vagy - kézjegyével ellátva - írásban. A felmondási idő 30 nap. Ha a Megbízási Szerződés elektronikusan jött létre, az Ügyfél a személyes menüben írt szabad szöveges üzenetben, illetve hitelesített e-mail címéről kezdeményezett, a panaszbejelentes@netrisk.hu címre küldött elektronikus levélben is jelezheti annak felmondását.

(3) A Megbízási Szerződés felmondásáról az Ügyfél értesíteni köteles a vele szerződéses viszonyban álló Biztosítót.

(4) Az Alkusz vagy az Ügyfél a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz megbízásával az Ügyfél önkéntes, határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz a jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos, adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a személyes és különleges adatait (a továbbiakban együtt: személyes adatok) kezelje. A személyes adatok kezeléséről és az érintett jogairól részeltesen az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, amely az alábbi oldalon érhető el: (http://www.netrisk.hu/adatvedelem.html). Az Adatkezelési Tájékoztató jelen szabályzat részét képezi, azt kérésre az Alkusz külön is megküldi az Ügyfélnek.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól – ide értve az Előzményszerződésre vonatkozó adatokat is.

(2) A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban Távértékesítési törvény) alapján az Alkusz tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Ügyfelet (a jelen pont tekintetében, mint Fogyasztót) az alábbiakról:
 • Biztosítási szerződés esetében a Fogyasztó a szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. Speciális szabályként életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a Fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.
 • Nem illeti meg a Fogyasztót a felmondási jog az utazási biztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.
 • A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.
 • Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a Fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Ha a Fogyasztó az elállási (felmondási) jogát gyakorolta, a Biztosító a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét követelni jogosult. A Fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön.
A felmondással kapcsolatos teljes körű és részletes szabályokat a Távértékesítési törvény tartalmazza.

(3) Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

(4) Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a Portálon részére elérhetővé tett vagy számára tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti.

(5) Alkusz fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF az Alkusz honlapján nyilvánosságra kerül. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.

(6) Az Alkusz a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) tagjaként elfogadja, s magára nézve kötelezőnek ismeri el annak Üzleti Etikai Kódexét. A Kódex elektronikus formában a FBAMSZ honlapján elérhető (http://fbamsz.hu/fbamsz/uzleti-etikai-kodex).

(7) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályait kell megfelelően alkalmazni. Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal, a mindenkor hatályos hatásköri és illetékességi szabályok szerint.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
Gyorslinkek
Legfontosabb szavak: