Vakok, gyengénlátók számára

Általános Szerződési Feltételek (a Netrisk.hu Zrt. Üzletszabályzata)

Üzletszabályzatunk azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a Netrisk.hu Zrt.-n keresztül kezdeményezett vagy kötött biztosítási alkuszi megbízási szerződésekre vonatkozóan alkalmazni kell. Az Üzletszabályzat száma: ÁSZF/17/03. Az Üzletszabályzat hatályának kezdete: 2017. március 1.
Tartalom:
A jelen Általános Szerződési Feltételek (más néven Üzletszabályzat, rövidítve: ÁSZF) alkalmazásában az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

(1) Alkusz - a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Netrisk.hu Zrt.),amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-a szerinti független biztosításközvetítő (alkusz) az ÁSZF 4. pontjában meghatározott részletes tartalommal.

Szakmai vezetője: Sebestyén László vezérigazgató
Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Adószáma: 23047578-2-41
Cégjegyzékszáma: 01 10 046865

Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata minősített befolyással az Alkuszban nem rendelkezik.

A Magyar Nemzeti Bank jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma: 167/1994., az Alkusz biztosításközvetítői nyilvántartási száma: 211012855005. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese ).

Az Alkusz felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf. 777., központi telefon: +36 (1) 428-2600, központi fax: +36 (1) 4899-102, telefonos Ügyfélszolgálat: +36 (80) 203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; honlap címe: http://www.mnb.hu).

Az alkuszi tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója a Generali Biztosító Zrt., a kötvény száma: 95641101028532600.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
• személyesen: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
• levélben: 1441 Budapest, Pf. 102.
• faxon: +36 (1) 413 34 90
• telefonon (CALL CENTER): +36 (1) 413 34 80
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje munkanapokon:
• hétfő: 08:00 - 17:00
• kedd - csütörtök: 08:00 - 16:00
• péntek: 08:00 - 15:00
Telefonos ügyfélszolgálat (CALL CENTER) hívásfogadási ideje munkanapokon:
• hétfő: 08:00 - 20:00
• kedd - csütörtök: 08:00 - 17:00
• péntek: 08:00 - 16:00

(2) Ügyfél –az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést kötött. Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.

(3) Biztosító - az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.

(4) Előzménybiztosító - évfordulóra történő, vagy a jogszabályok által lehetővé tett egyéb biztosítóváltás esetén, az Ügyfél által megadott azon Biztosító, ahol az új biztosítási szerződés megkötését megelőzően ugyanazon biztosítási kockázatra szóló biztosítási szerződést (előzménybiztosítás) az Ügyfél már felmondta, vagy fel kell mondania (akár önállóan, akár az Alkusznak adott, erre vonatkozó megbízás útján),függetlenül attól, hogy az előzménybiztosítást az Alkusz kötötte-e meg.

(5) Biztosítási szerződés - az Alkusz közreműködésével kezdeményezett és megkötött vagy az Alkusz biztosításközvetítői kezelésében lévő biztosítási szerződés.

(6) Portál - - az Alkusz által üzemeltetett, az internet közcélú hálózatán, különböző domain név alatt elérhető, biztosítási szerződések Alkuszon, mint közvetítőn keresztül történő, online megkötését és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat lehetővé tevő portál.

(7) Megbízási Szerződés - az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki magában az alkuszi megbízási és meghatalmazási szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint.

(8) Biztosítási titok - minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

(9) Fogyasztó - - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerint az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

(10) Call Center - - az Alkusz telefonos ügyfélszolgálata, amely biztosítási szerződések megkötését és egyéb ügyféligények, panaszok ügyintézését teszi lehetővé.

(11) Biztosításközvetítő - valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést végző természetes személy.

(12) Offline biztosításközvetítés – olyan biztosításközvetítés, amely során a Biztosításközvetítő személyesen jelen van és közreműködik a szerződés megkötésénél.

(13) Offline Biztosításközvetítési Megbízás - a Megbízási Szerződést kiegészítő dokumentum a személyesen történő biztosításközvetítés során. A megbízás teljes tartalmát offline biztosításközvetítés esetén az Offline Biztosításközvetítési Megbízás és a Megbízási Szerződés együttesen határozzák meg.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően létrejövő szerződés az Ügyfél és az Alkusz között. A szerződés nyelve a magyar. A Megbízási Szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben az Ügyfél az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, faxon vagy a személyes menü OnlineFax funkcióján keresztül az Alkusz részére megküldte vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta.

(2) Amennyiben a Biztosítási Szerződés megkötése során nincs szükség arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazását igénylő jognyilatkozatot is tegyen (pl. utasbiztosítás, utasbiztosításhoz köthető kiegészítő biztosítás - együttesen: utazási biztosítás -, sztornó biztosítás esetén),úgy az Ügyfél a biztosítási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően az "AJÁNLAT ELKÜLDÉSE" gombra kattintással tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés Alkusszal való megkötésére, melynek Alkusz általi elfogadására – az írásba foglalt megbízással egyező módon – az ÁSZF 2. fejezetének szabályai irányadóak.

(3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja. Az ÁSZF szabályainak megfelelően az Ügyfél által elektronikus úton tett Megbízási Szerződést az Alkusz minden esetben és külön visszajelzés nélkül elfogadja. Az Ügyfél által írásban megküldött Megbízási Szerződés elfogadását az Alkusz az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy a személyes menübe küldött üzenetben igazolja vissza, vagy annak elfogadásához az Ügyféltől további intézkedés megtételét kéri (hiánypótlásra történő felszólítás).

(4) Az Alkusz köteles üzeneteit, nyilatkozatait az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy a személyes menübe elküldeni, vagy arról az Ügyfelet telefonon értesíteni. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha üzeneteit az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címen az Ügyfél bármely okból nem kapja meg vagy azokat az Ügyfél nem olvassa el, vagy a telefonon közölt nyilatkozatokat és üzeneteket az Ügyfél figyelmen kívül hagyja.

(5) Az Alkusz a Portálon, a Call Centeren és Biztosításközvetítőn keresztül kezdeményezett biztosítási ajánlattétel során megadott e-mail címre visszaigazolást, tájékoztatást küld, az Ügyfél ajánlatával, illetve a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges lépésekről, különös tekintettel:
 • a regisztráció létrejöttéről, a választott azonosítóról;
 • elfelejtett jelszó esetén a jelszó emlékeztetőről;
 • a biztosítási szerződés megrendelésének tényéről és annak főbb adatairól, a szerződés létrejöttéhez szükséges iratok, dokumentumok köréről;
 • az írásban tett Megbízási Szerződés elfogadásáról vagy a Megbízási Szerződés Alkusz általi elfogadásához az Ügyféltől kért további intézkedés (hiánypótlás) szükségességéről.
(6) Az Alkusz személyes adatot tartalmazó üzenetet vagy ilyen adatokat tartalmazó dokumentumot elektronikus levelezési címre csak azt követően küld, miután az Ügyfél az elektronikus cím valódiságát (az alkalmazott technológiától függően) ellenőrző kóddal visszaigazolta vagy az üzenetben kapott linken azt jóváhagyólag megerősítette.

(7) Amennyiben az Alkusz a biztosítási szerződés megrendelését 24 órán belül az Ügyfél által megadott elektronikus levelezési címre vagy személyes menüjében nem igazolja vissza, úgy az Ügyfél biztosítási szerződés megrendelésére irányuló ajánlata nem érkezett meg hozzá, és a biztosítási szerződést az Ügyfélnek ismetelten meg kell rendelnie. A biztosítási szerződés kizárólag akkor tekinthető megrendeltnek, ha a megrendelés tényét az Alkusz 24 órán belül elektronikus levélben vagy a személyes menüben tett üzenetben visszaigazolta.

(8) Ügyfél a visszaigazoló dokumentum tartalmát, az abban szereplő személyes és a biztosítási jogviszonyt értintő (pl. az előzmény biztosításra vonatkozó, a biztosított vagyontárgyra/személyre vonatkozó) adatokat ellenőrzni köteles. Amennyiben a fentiek szerinti visszaigazolásban az adatok és a vállalt szolgáltatások eltérnek az Ügyfél által igényeltektől, akkor ennek tényét az Ügyfél köteles haladéktalanul jelezni az Alkusznak, és a Felek kötelesek egyeztetni az eltérés okát. Amennyiben az ügyfél ilyen felhívást az Alkuszhoz nem intéz, abban az esetben a Megbízási Szerződés az Alkusz visszaigazolásában szereplő tartalommal jön létre. Az adatoknak Ügyfél általai ellenőrzésének elmulasztásából adódó károkért az Alkusz felelősséggel nem tarotzik.

(9) Az Alkusz a jelen ÁSZF-et az Ügyfél ajánlattételének elküldését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára annak tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Ügyfél akár írásban, akár ráutaló magatartással tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen ÁSZF-re utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az ÁSZF elválaszthatatlan részévé válik.

(10) Az Alkusz által biztosított elektronikus felületen több lehetőség is az Ügyfél rendelkezésére áll ahhoz, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ezek közé tartoznak a bevitelkor a böngészőprogram visszaléptetése, illetve a bevitt adatok ellenőrzésre felkínálása, majd a javítási lehetőség azonnali biztosítása.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél a Biztosítási szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének kezdeményezésekor köteles az Alkusszal a valóságnak megfelelően, hiánytalanul közölni a Biztosítási szerződés létrejöttével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos minden olyan körülményt, adatot, amelyeket ismert vagy a tőle elvárható gondosság mellett ismernie kellett, vagy amelyekre az Alkusz a Portálon, a Call Centeren vagy a Biztosításközvetítőn keresztül kérdést tett fel.

(2) Az Ügyfél az Alkusszal akár írásban, akár elektronikusan közölt adatok valóságtartalmáért teljes körűen és kizárólagosan felelős.

(3) Az Ügyfél köteles a Biztosítási szerződést érintő lényeges körülmények változását az Alkusznak a változás bekövetkezését követő 5 napon belül bejelenteni. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre vonatkozóan a Biztosítási szerződésben adat szerepel, akár kérdésre válaszolva, akár nyilatkozatként, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:
 • az Ügyfél lakhelyének, székhelyének, levelezési címének, e-mail címének változása;
 • a biztosítási érdekviszonyban bekövetkezett változások (tulajdonjog megszűnése vagy átruházása, a szerződés bemutatásával);
 • a kockázati körülmények lényeges megváltozása.
(4) A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért az Alkuszt felelősség nem terheli.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz a Bit. 398. §-a szerinti, az Ügyféllel kötött szerződés alapján az Ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő (biztosítási alkusz), ezáltal biztosítási szaktanácsadásra és valamennyi biztosítási termék közvetítésére jogosult.

(2) Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Nem tekinthető az Alkusz a Biztosító képviselőjének azokban az esetekben sem, mikor az Alkusz egyes biztosítói ügyrendi jellegű feladatok ellátását – a Biztosítóval kötött megállapodása alapján – átvállalja. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének.

(3) A biztosítási szerződés megkötésére a Ptk. mindenkor hatályos szabályai vonatkoznak. Ha a szerződő fél fogyasztó, az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:444. § (1) bekezdésében szabályozott 15 napos, ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, akkor 60 napos kockázat elbírálási határidőt - amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási Szerződése már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító ennél korábbi időpontban az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt, vagy igazolást bocsát ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes biztosítási termékek (pl. utazási, segítségnyújtási módozatok) esetében a biztosítási szerződés hatályba lépése, ezáltal a biztosítási fedezetet is igazoló dokumentum átadása az Alkusz közreműködésével történik, azt az Alkusz küldi meg az Ügyfél részére.

(4) A Portál, a Call Center és a Biztosításközvetítő által kalkulált biztosítási díj előzetes, a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, amelyet a Biztosító a kockázat elbírálás során módosíthat.

(5) Az Alkusz tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a biztosításszakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Az Alkusz e kötelezettsége elmulasztásáért (független biztosításközvetítői műhiba) felelős. Az Alkusz teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.

(6) Az Alkusz az Ügyfél mindazon biztosítási titkot képező adatait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, az Alkusz által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggnek. Az Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján az Alkusz e céltól eltérő adatkezelésre is jogosult.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza az Alkuszt valamennyi, az Alkuszon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződésének a kezelésével, mely a biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a biztosítási szerződés megkötésére, és a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben és módon az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre terjed ki (lásd ÁSZF 6. fejezet).

(2) A megbízás kiterjed az előzmény-biztosítások és az Alkusz közreműködésével kötött szerződések felmondására is, amennyiben az Ügyfél az új szerződés megkötését az évfordulót megelőzően legalább 40 nappal megrendeli vagy a korábban megkötött szerződés megszüntetéséről az évfordulót megelőzően legalább 40 nappal korábban írásban vagy faxon (ide értve a személyes menü Online fax funkcióját is) nyilatkozik, és azt az Alkusz az ÁSZF 2. pont (5) bekezdés szabályainak megfelelően visszaigazolja. Amennyiben az Alkusz közvetítésével megkötni kívánt biztosítási szerződést bármely jogszabályon alapuló okból (pl. a szerződés megfelelő határidőben történő felmondásának késedelme miatt) nem lehet megkötni, és így a korábban kötött biztosítási szerződés (Előzmény-szerződés) hatályban marad, úgy a megbízás alapján az Alkusz jogosult az Előzmény-szerződés kezelésére, valamennyi adatának megismerésére. A megbízás kiterjed az Előzmény-szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére is az Ügyfél erre irányuló kifejezett nyilatkozata alapján.

(3) Ha az Ügyfél az Alkusz közreműködésével létrejött biztosítási szerződése kapcsán a Biztosítónál közvetlenül további biztosítási szerződést köt, az Ügyfélnek az újonnan megkötött biztosítási szerződései kezelésére irányuló szóbeli megbízását abban az esetben is elfogadja, ha annak ténye hangfelvétellel rögzített és erről a Biztosító az Alkuszt értesíti.

(4) Az Alkusz vállalja, hogy a közvetítésével létrejött Biztosítási Szerződések hatálya alatt, megbízásának keretei között, a tőle elvárható módon képviseli az Ügyfél érdekeit, továbbítja az Ügyfél nyilatkozatait a Biztosítóba, és az Ügyfél kérésére, az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződésekre vonatkozóan biztosítási szaktanácsot ad.

(5) Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződés(ek)hez kapcsolódik.

(6) Az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján az igénybe vett értékesítési csatornán keresztül (Portál, Call Center, Biztosításközvetítő) biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemez, összehasonlítja a Biztosítók termékeit, részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlatokhoz tartozó feltételekről, és az Ügyfél kockázatát az Ügyfél által kiválasztott Biztosítónál elhelyezi. Az Alkusz tájékoztatja az Ügyfelet, az Ügyfél pedig elfogadja, hogy egyes biztosítási termékek esetében az Alkusz a piacon elérhető termékek köréből csak azt a terméket, vagy azokat a termékeket helyezi el a Portálon vagy ismerteti a Call Centeren és a Biztosításközvetítőn keresztül, melyet/melyeket – valamennyi tulajdonságuk figyelembe vételével – a legjobbnak/legjobbaknak tart, vagy a szerződés megkötésére online módon is lehetőség van.

(7) A biztosítási termékekre vonatkozó biztosítási szerződési feltételeket a Portál tartalmazza, azokat az Ügyfél jogosult és köteles megismerni, s ennek ismeretében dönteni arról, hogy az adott biztosítási termék megfelel-e az ő biztosítási igényeinek. Az Ügyfél termékkel kapcsolatos további kérdéseire az Alkusz tájékoztatást ad az ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó szabályoknak mindenben megfelelően.

(8) A biztosítási szerződések esetében a Megbízási Szerződés - az Ügyfél által adott meghatalmazás alapján - kiterjed a Biztosítási Szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére. Ennek során az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva írásbeli ajánlatot tesz a Biztosító felé.

(9) A Felek erre irányuló kifejezett megállapodása alapján az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján jogosult továbbá az Ügyfél képviseletében eljárva finanszírozási szerződéshez kapcsolódó biztosítás esetén szükség szerint a finanszírozó zálogjogának a biztosítási szerződésbe történő bejegyeztetésére vagy a biztosítotti és társbiztosítotti jogviszonyok bejegyeztetésére.

(10) A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz vállalja, hogy az Ügyfél kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban az Ügyfél képviseletében eljár és minden tőle, mint biztosítási alkusztól elvárható erőfeszítést megtesz annak elősegítése érdekében, hogy az Ügyfél által elszenvedett kár - a Biztosítási Szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben - megtérüljön. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására az Ügyfél képviseletében.

(11) A Felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása esetén az Alkusz ellátja az Ügyfél által nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződés(ek) kezelését és a kapcsolódó biztosítási ügyek teljes körű intézését is. Ha nem az Alkusz közreműködésével kötött Biztosítási Szerződését az Ügyfél más alkusz, többes ügynök, vagy a Biztosító üzletkötője közreműködésével kötötte, az Alkusz az Ügyféllel kötött Megbízási Szerződése alapján jogosult a közvetítőváltás tényének a Biztosító nyilvántartásaiban való átvezetése érdekében az érintett Biztosítónál eljárni.

(12) Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése esetén az Ügyfél határozottan kijelenti és hozzájárul ahhoz, hogy az Alkusz az Ügyfél nevében írásbeli elfogadó nyilatkozatot kérhessen a Biztosítótól annak érdekében, hogy a szerződés kockázatviselése a biztosítási szerződés létrejöttét megelőzően megkezdődjön, ha a biztosítási szerződés kockázatviselési kezdete korábbi az ajánlat biztosító részére történő átadása napjánál, de nincs korábban a szerződés megrendelése (ajánlattétel) napjánál. A Felek határozottan kijelentik, hogy ilyen írásbeli elfogadó nyilatkozatnak tekintik az Alkusz és a Biztosító közötti együttműködési megállapodást, ha abban a Biztosító és az Alkusz az ajánlat azonnali továbbításától eltérő határidőben állapodtak meg.

(13) Az Alkusz a hozzá a megbízási szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban beérkező szóbeli vagy írásbeli megkeresések, bejelentések feldolgozását és teljesítését üzemszerűen, a beérkezések időrendi sorrendjében végzi, azokra teljesítési határidőt nem vállal. Valamely Ügyfél bejelentés feldolgozásának időbeli elhúzódásából adódó hátrányokért az Alkusz felelősséget nem vállal.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően az ügyfelek tájékoztatására mindenkor irányadó jogszabályok szerint tájékoztatja az Ügyfelet az Alkusz adatairól a jelen, továbbá a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről a Termék- vagy Ügyfél-tájékoztatóját és a Biztosítási Feltételek útján. Ennek keretében az Alkusz az ajánlattételt megelőzően megkerülhetetlen tartalommá teszi a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés Termék- vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit, illetve az ÁSZF-et. Az ÁSZF tartalmazza az Alkusz minden olyan adatát, amelyről jogszabály szerint az Ügyfelet a szerződéskötést megelőzően tájékoztatni szükséges (kivéve a közvetítésnél eljáró személy neve, amely Biztosításközvetítő közreműködésével közvetített szerződés esetén az Offline Biztosításközvetítői Megbízási Szerződésen szerepel, Call Center által közvetített szerződéskötés során a Biztosításközvetítő neve a hangrögzített beszélgetés során elhangzik). Offline biztosításközvetítés során az Alkusz a tájékoztatási kötelezettségének írásban tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg az Alkusz lehetővé teszi, hogy a Portálon keresztül megkötni kívánt Biztosítási Szerződés Termék- vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit az Ügyfél lementse a saját merevlemezére, illetve azokat az ajánlat megrendelését követően elhelyezi az Alkusz által rendelkezésére bocsátott személyes menüben.

(3) A Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alkalmazásában az Ügyfél saját merevlemeze és a Portál személyes menüjében elhelyezett tartalom egyaránt olyan tartós adathordózónak minősül, mely utólag bármikor lehetővé teszi a megkötött Biztosítási Szerződés Terméktájékoztatójának és Biztosítási Feltételeinek az Ügyfél általi reprodukálását.

(4) Az Ügyfél a Biztosítási Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét a Portálon kizárólag a Biztosítási Szerződés Termék- vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit tartalmazó dokumentum(ok) és nyilatkozat(ok) megnyitását, ezáltal azok megismerésének, illetve elfogadásának kijelölését (check box) követően tudja megtenni Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig a Termék- vagy Ügyfél-tájékoztató és Biztosítási Feltételeket tartalmazó dokumentumo(ka)t, nyilatkozato(ka)t meg nem nyitotta, továbbá az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét, illetve a biztosítási feltételek magára nézve kötelező elismerését vissza nem igazolta.

(5) A Call Centeren és a Biztosításközvetítőn keresztül megkötött biztosítási szerződés esetén az Alkusz a Biztosítási Szerződés Termék- vagy Ügyfél-tájékoztatóját és Biztosítási Feltételeit, illetve az ÁSZF-et elektronikus levélben is megküldi, továbbá azokat elhelyezi az Alkusz által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott személyes menüben.

(6) Az Ügyfél által fizetendő biztosítási díj - az utazási-, sztornó- vagy segítségnyújtási (assistance) biztosítási szerződés egyszeri díjának, illetve a kockázati életbiztosítás első díjának kivételével - minden esetben közvetlenül a Biztosító számlájára kerül befizetésre, ezt meghaladóan az Alkusz biztosítási díjat nem szed.

(7) Az Alkusz a Biztosítótól Ügyfélnek járó összeget kizárólag utazási biztosítás díjvisszatérítése esetén és összegkorlátozás nélkül vesz át.

(8) A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor esedékes; a folytatólagos díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell megfizetni. Az első biztosítási díjrészlet befizetésére vonatkozó díjbekérőt, a Biztosítási szerződéstől, illetve az Ügyfél által választott Biztosítótól függően az Alkusz vagy a Biztosító bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.

Az Alkusz az Ügyfél által kezdeményezett konkrét ajánlat visszaigazolásakor e-mailben tájékoztatja Ügyfelet az első díj összegéről, a fizetés módjáról és közli, hogy a díjbekérőt a Biztosító vagy az Alkusz feladata-e megküldeni. Az első díjrészlet pontos összege a Biztosító által készített díjbekérőn szerepel, az Ügyfél az alapján köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni, kivéve, ha díjfizetésre az Alkuszon keresztül is lehetőség van. Az utazási-, a sztornó, a segítségnyújtási- és a kockázatai életbiztosítási szerződések esetében az Ügyfél a biztosítási díjat:
 • banki átutalással;
 • internetes (bankkártyás) fizetéssel;
 • az Alkusz Ügyfélszolgálatán személyesen egyenlítheti ki.

(9) Az Ügyfél biztosítási kötvényét a kockázatot elvállaló Biztosító állítja ki, írja alá és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére, kivéve utazási-, sztornó-, segítségnyújtási- és kockázati életbiztosítások esetén, ahol azt az Alkusz küldi meg az Ügyfél részé.

(10) Ha a szerződő fél fogyasztó, a szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül - ha az ajánlat elbírálásához egészségügyi vizsgálatra van szükség, hatvan napon belül - nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették.

(11) Az Alkusz felhívja a figyelmet arra, hogy a biztosítások megkötésének általános szabályaitól eltérően, a Portálon keresztül kezdeményezett utazási-, sztornó-, kockázati élet- és segítségnyújtási (assistance) biztosítási szerződések megkötésének menete:
 • Tarifálás: Ügyfél megadja a díjkalkulációhoz szükséges adatokat
 • Biztosítási módozat kiválasztása: Ügyfél (ki)választja az Alkusz által
  • megjelenített biztosítási módozatok közül a számára legkedvezőbb ajánlatot;
  • végzett előzetes piacelemzés alapján felkínált ajánlatot.
 • Adatbekérés: szerződéskötéshez szükséges adatok bekérése
 • Nyilatkozattétel: az Ügyfél megismeri és elfogadja
  • a biztosítási ajánlat adatait (amennyiben az adatok nem megfelelőek, kezdeményezi azok módosítását)
  • az Ügyfél-tájékoztatót
  • a biztosítás feltételeit (ide értve a Biztosító adatait)
  • az Alkusz Üzletszabályzatát (ide értve az Alkusz adatait)
 • Díjfizetés
 • Kötvény megküldése
Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozattétel során az ügyfél-tájékoztatásban szereplő feltételeket nem fogadja el, úgy nincs lehetősége az ajánlat elküldésére, ezáltal a szerződés megrendelését a folyamat megszakításával elutasíthatja.

Az "AJÁNLAT ELKÜLDÉSE" gombra kattintással az Ügyfél elektronikus úton elküldött ajánlatára az Alkusz – a Biztosítók erre vonatkozó felhatalmazása alapján – kötvényt ad át az Ügyfél számára a díj beérkezését / átvételét követően. A díj beérkezettnek tekinthető:
 • banki átutalás esetén, a jóváírás napján (Ügyfél bankszámlájának megterhelését vagy az azt követő munkanapon az átutalás pénzforgalmi szolgáltató által történő befogadása, és az ide vonatkozó mindenkor hatályos szabályozástól függően);
 • internetes (bankkártyás) fizetés esetében a zárolást követően;
 • személyes átvétel esetén a szerződés díjának megfizetését követően.
(12) A Felek megállapodnak abban, hogy az Ügyfél utazási-, sztornó-, kockázati élet- vagy segítségnyújtási (assistance) biztosítási szerződés megkötésére tett fentiek szerinti ajánlatához fűződő jogi hatályok legkorábban akkor állnak be, ha az Ügyfél a biztosítás díját hiánytalanul megfizette.

(13) Amennyiben a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges főbb dokumentumok a visszaigazoló e-mailben foglaltaknak megfelelően, vagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco és lakásbiztosítás esetében 20 napon belül nem érkeznek be, az Alkusz az ajánlatot az Ügyfél értesítése mellett törölheti. Ez esetben az Ügyfélnek új ajánlatot kell küldenie.

(14) Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkusz jogosult az Ügyfél által az "AJÁNLAT ELKÜLDÉSE" gombra kattintással, elektronikus úton elküldött ajánlatra adott visszaigazoló emailben, vagy a Portál személyes menüjében tájékoztatni őt arról, hogy az általa kiválasztott biztosítás megkötéséhez az Ügyfélnek még valamely hiányt pótolnia kell. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy az ebből fakadó következményekért az Alkusz nem felelős.

(15) A Felek megállapítják, hogy a 6. (14) pontban meghatározott hiánypótlási késedelem következménye lehet az is, hogy az Ügyfél által kiválasztott biztosítást már csak az Ügyfél által a megbízásban megjelölt időponttól eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy az Ügyfél által igényelt – de az általa hibásan, vagy hiányosan megadott adatok, dokumentumok miatt nem érvényesíthető – kedvezmény nélkül lehet csak megkötni. A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megbízza az Alkuszt arra, hogy ilyen esetben a biztosítást az eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy nem érvényesíthető kedvezmény nélkül is kösse meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa igényelt kedvezmény nem érvényesíthető, abban az esetben a biztosítási díj összege változhat.

(16) Az Ügyfél által igényelt kockázatviselési kezdet módosulhat
 • a Megbízási Szerződés beérkezésének időpontjának megfelelően;
 • kötelező szemle elmaradása, vagy eltolódása esetén;
 • kötelező orvosi vizsgálat időpontjának elmaradása, vagy eltolódása esetén;
 • kötelező kockázat elbírálás esetén annak megtörténtéig;
 • bizonyos esetekben az első (foglaló)díj beérkezéséig;
 • azon esetekben, amikor türelmi időt köt ki adott biztosító;
 • egyéb, az érintett biztosítási szerződés tekintetében lényeges dokumentum, vagy nyilatkozat beérkezésének, vagy valamely cselekmény elvégzésének késedelme esetén.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél biztosítási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint a Portálon keresztül megkötött Biztosítási szerződések lebonyolódásának létszakában nyújtott biztosítási szaktanácsadásért, a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, költségeinek megtérítését Ügyféltől nem igényli.

(2) Az Alkusz attól a Biztosítótól jogosult díjazásra (jutalékra),amellyel az Ügyfél a Biztosítási Szerződést az Alkusz közvetítésével megköti, vagy amely szerződések kezelésével, gondozásával közvetlenül vagy közvetve megbízza.

(3) A jelen ÁSZF 5. fejezetében szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, külön megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz a Felek erre irányuló megállapodása alapján díjat számíthat fel.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) A Megbízási Szerződést a felek határozatlan időre kötik.

(2) A Megbízási Szerződést bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő eszköz által). A felmondási idő 30 nap.

(3) A Megbízási Szerződés felmondásáról az Ügyfél értesíti a vele szerződéses viszonyban álló Biztosítót.

(4) Az Alkusz vagy az Ügyfél a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Alkusz megbízásával az Ügyfél önkéntes, határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkusz a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkor hatályos, adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a személyes és különleges adatait (a továbbiakban együtt: személyes adat, személyes adatok) kezelje. Az Alkusz adatkezelése az Ügyfél hozzájárulásán és a biztosításközvetítésre vonatkozó jogszabályokon alapul. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza (https://www.netrisk.hu/adatvedelem.html).
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
(1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól – ide értve az Előzmény-biztosításra vonatkozó adatokat is.

(2) A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban Távértékesítési törvény) alapján az Alkusz tájékoztatja a Megbízót (a jelen pont tekintetében, mint fogyasztót) az alábbiakról:
 • Biztosítási szerződés esetében a fogyasztó a szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.
 • Életbiztosítási szerződés esetében a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított harminc nap, amikor a szolgáltató a fogyasztót a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.
 • Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog az utazási biztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások vonatkozásában, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot.
 • A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekintetni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a szolgáltatónak elküldi.
 • Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg. Ha a fogyasztó az elállási (felmondási) jogát gyakorolta, a Biztosító a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét követelni jogosult. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön.
A felmondással kapcsolatos teljes körű és részletes szabályokat a Távértékesítési törvény tartalmazza.

(3) Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

(4) Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Portálon részére elérhetővé tett vagy számára tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti.

(5) Alkusz fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF nyilvánosságra kerül az Alkusz honlapján. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.

(6) Az Alkusz a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) tagjaként elfogadja, s magára nézve kötelezőnek ismeri el annak Üzleti Etikai Kódexét. A Kódex elektronikus formában a FBAMSZ honlapján elérhető (http://www.fbamsz.hu/ugyfeleknek/uzleti_etikai_kodex).

(7) Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél az Alkusz tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölheti:
 • az Alkusszal, az I. (1) pontban jelölt elérhetőségek bármelyikén.
 • a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál az alábbi elérhetőségeken tehető bejelentés:
  • levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.
  • személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
  • telefon: +36 (80) 203-776
  • elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
 • Pénzügyi Békéltető Testületnél
  • levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.
  • személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
  • telefon: +36 (80) 203-776
  • e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes
(8) Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21- i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult. (9) Az Alkusz panaszkezelési szabályzata (ide értve a panasz bejelentő lapot) és a panaszkezelésről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás az Alkusz honlapján a https://www.netrisk.hu/panaszkezeles.html oldalon érhető el.

(10) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályait kell megfelelően alkalmazni.

(11) Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal, a mindenkor hatályos hatásköri és illetékességi szabályok szerint.
Lap tetejére
Vissza az INFO-ba
Gyorslinkek
Legfontosabb szavak: