Barion Pixel Vakok, gyengénlátók számára

Hozzájáruló nyilatkozat

A Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (rövidített elnevezés: Netrisk.hu Kft., képviseli: Sebestyén László ügyvezető, adószám: 26208600-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307894, MNB alkuszi engedély száma: 167/1994, székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., 1. épület 4. emelet) részére a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Reklámtörvény”) 6. §-a és az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, 2001. évi CVIII. törvény értelmében a fenti törvények szerinti reklám lehetséges címzettjeként ezennel a következőképp nyilatkozom:

Az e dokumentumban foglalt tájékoztatás áttanulmányozását és megértését követően, annak elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Netrisk.hu Kft. közvetlen megkeresés, így különösen elektronikus levél formájában részemre reklámot küldjön. A reklámközlés azt a célt szolgálhatja, hogy azon keresztül a Netrisk.hu Kft. a részemre elsődlegesen, de nem kizárólag pénzügyi (így különösen: biztosítási, banki, befektetési, egészségpénztári, nyugdíjpénztári, lakás-takarékpénztári, stb.), távközlési- és utazási termékeket, szolgáltatásokat mutasson be, vagy javaslatot tegyen olyan újabb együttműködési lehetőségekre, melyek mindkét fél számára előnyösek lehetnek.

1.) Tudomásul veszem, hogy reklámnak minősül minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket-, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

2.) Tudomásul veszem, hogy az elektronikus hirdetéshez kapcsolódóan a Netrisk.hu Kft. a részemre egyértelmű tájékoztatást kell, hogy adjon:

  • az elektronikus hirdetés e jellegéről, amint az hozzáférhetővé válik a számomra
  • a Netrisk.hu Kft., illetve elektronikus hirdetés elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján történő küldése esetén a valós feladó személyéről, amint az hozzáférhetővé válik a számomra;
  • az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék - ilyen jellegéről, igénybevételének feltételeiről;
  • az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték ilyen jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről (az ajánlott előny igénybevétele, illetve a játékban való részvétel feltételeit könnyen hozzáférhetővé kell tenni).

3.) A jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján, önként, kifejezetten és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a Netrisk.hu Kft. a www.netrisk.hu, a www.telenet.hu, vagy egyéb, általa üzemeltett oldalon, általam megadott személyes adataimról a Reklámtörvény 6. § (5) bekezdése szerint nyilvántartást vezessen, s ezen személyes adataimat visszavonásig, reklám közlése céljából kezelje, azzal, hogy ezen személyes adataimat harmadik személyeknek csak az erre vonatkozó, kifejezett és előzetes, írásbeli hozzájárulásommal adhatja ki. Az e célból kezelt adatok körét az Adatvédelmi Tájékoztató ismereti.

4.) Önként, kifejezetten és határozottan hozzájárulok, hogy a Netrisk.hu Kft. az általa kezelt biztosítási titoknak menősülő adataimat a termékek, szolgáltatások reklám célú bemutatásához, különösem a küldött ajánlat előzetes kiválasztásához felhasználhassa. Az kezelt adatok körét az Adatvédelmi Tájékoztató ismereti.

5.) Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, mindenféle költségek nélkül visszavonhatom. Ebben az esetben nevemet és minden egyéb, fentebb közölt személyes adatomat a Netrisk.hu Kft. vonatkozó nyilvántartásából törölni kell, s részemre reklámot a Netrisk.hu Kft. a továbbiakban nem küldhet. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Netrisk.hu Kft.-nek meg is tilthatom, hogy részemre reklámot küldjön. Ezen igényeimet a következő helyeken jelenthetem be:

Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.;
Központi tel: (06-1) 413-3480;
Központi fax: (06-1) 413-3490;
E-mail cím: panaszbejelentes@netrisk.hu

6.) Tudomásul veszem, hogy a Netrisk.hu Kft. bármely reklámküldeményének tartalmaznia kell az 5.) pontban foglalt, a hozzájáruló nyilatkozatom visszavonását, vagy a reklám küldésének megtiltását célzó nyilatkozataim megtételére irányuló tájékoztatást, és azokat a helyeket és elérhetőségeket, ahol nyilatkozataimat a fentiek szerint igazolhatóan, térítésmentesen tehetem meg. Erre mind elektronikus levél (e-mail), mind pedig postai levél formájában lehetőségem van.

7.) Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés céljára vonatkozó részletes tájékoztató (Adatvédelmi Tájékoztató) a Netrisk.hu Kft. honlapján korlátozás nélkül megismerhető.

Gyorslinkek