netrisk.hu - kötelező biztosítás 2008

biztosítás díjszámítás: kötelező, casco, lakás, utasbiztosítás a legfontosabb biztosítási információk netrisk.hu vendégkönyve biztosítási segítség: mit, hogyan, miért
kötelező biztosítás kötelező biztosítás
casco biztosítás casco biztosítás
lakásbiztosítás lakásbiztosítás
utasbiztosítás utasbiztosítás
életbiztosítás életbiztosítás
szállítmány biztosítás szállítmány biztosítás
vagyonbiztosítás vagyonbiztosítás
felelősség biztosítás felelősség biztosítás

OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT.

Utazási Garancia Biztosítás Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések
II. Betegségbiztosítás
III. Balesetbiztosítás
IV. Poggyászbiztosítás
V. Segítségnyújtás (Asszisztencia) szolgáltatások
VI. Jogvédelmi biztosítás
VII. Vegyes rendelkezések
VIII. Utazási Garancia Bérlet Biztosítás

I. Általános rendelkezések

1. A biztosítás terjedelme

Az Utazási Garancia biztosítási szerződés jelen feltételek alapján jön létre az OTP-Garancia Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító) valamint bármely személy (továbbiakban: szerződő/biztosított) között.

A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételekben rögzített betegségi, baleseti, segítségnyújtási (asszisztencia), poggyászbiztosítási és Exkluzív típusú biztosítás esetén jogvédelmi szolgáltatásokat nyújtja a biztosítási kötvényben megnevezett biztosított, illetve a biztosított halála esetén a kedvezményezett részére.

A biztosítás kizárólag a kötvényben és a Szerződési Feltételekben megnevezett szolgáltatásokra terjed ki. Nem terjed ki továbbá a biztosítás az egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos, intézmény stb. műhibája következtében bekövetkezett károkra.

2. Szerződő

Szerződő az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg a biztosítási díjat kiegyenlítette.

3. Biztosított

Biztosított az a személy, akit a biztosítási szerződésben biztosítottként neveztek meg.

A biztosítás szempontjából nem minősülnek biztosítottnak :

 1. az egy éven túli tartamú, folyamatos, tartós külszolgálatot teljesítők, valamint a külföldön tartósan (egy éven túl) munkát vállalók és együtt utazó családtagjaik, illetve bármely oknál fogva életvitelszerűen külföldön élők, fizikai munkavállalók,
 2. azok a devizakülföldinek minősülő személyek akik részére a mindenkor hatályos devizajogszabályok nem teszik lehetővé a biztosítás megkötését, illetve abba az országba utaznak, amely ország hatósága kiállította útlevelüket.

A biztosítás nem terjed ki a munkahelyi balesetnek minősülő káreseményre.

A fenti kikötések vagy jogszabályi tilalom ellenére létrejövő biztosítási szerződés érvénytelen, a biztosító ebben az esetben a befizetett biztosítási díjat visszatéríti a szerződő/biztosított részére.

4. Kedvezményezett

Kedvezményezett az a szerződő által megjelölt személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor, vagy a biztosított halála esetén, a szolgáltatás igénybevételére jogosult. Ha a biztosított nem azonos a szerződővel, akkor a kedvezményezett megjelöléséhez és módosításához a biztosított írásbeli hozzájárulása szükséges.

A biztosító egyéb rendelkezés hiányában a biztosított örökösét tekinti kedvezményezettnek.

5. A szerződés létrejötte

A szerződés érvényes létrejöttének és a biztosító kockázatviselésének előfeltétele, hogy a szerződéskötés pillanatában a biztosított Magyarország területén tartózkodjon.

A biztosítás kizárólag Magyarország területén, a biztosított érvényes útlevelének egyidejű bemutatásával és a szükséges díj megfizetése ellenében, legkorábban a biztosítási tartam kezdete előtt 30 nappal köthető.

6. A biztosítás tartama

A biztosítás a kötvényben meghatározott kezdeti nap 0. órájától a lejárati nap 24. órájáig nyújt fedezetet. A biztosítás maximális tartama 1 év.

Egy éven belül a biztosítást a biztosítási tartam folyamatosságának megszakítása nélkül az eredeti kötvényszám alatt a biztosított meghatalmazottja a biztosítónál meghosszabbíthatja. Hosszabbítani csak a kármentességről tett nyilatkozat alapján lehet, minimum 10 napra.

Egy külföldi tartózkodás idejére, a biztosítási tartam folyamatosságának megszakításával vagy anélkül több kötvényen kiállított biztosítás - az első kivételével - érvénytelen.

7. A biztosító kockázatviselése

A biztosító kockázatviselése a biztosítás tartamán belül a magyar határon történő kilépés idejétől a Magyarországra történő belépés idejéig tart.

8. A biztosítás díja, díjesedékesség, kedvezmények és pótdíjak

A biztosítási díjtáblázatot, valamint a biztosító szolgáltatásainak felső összeghatárait a biztosítási kötvény tartalmazza.

A biztosítás egyszeri díjas. A biztosítás díja a szerződés létrejöttekor egy összegben esedékes. A fizetendő biztosítási díj függ a külföldön töltendő napok számától, a biztosított életkorától, a választott biztosítási típustól, valamint a biztosítás területi hatályától.

 • OTP kártyabirtokosok 10% kedvezménnyel köthetik a biztosítást.
 • A biztosítási fedezet a biztosítottal együttutazó, a biztosított kötvényén megnevezett gyermekre a gyermek 3 éves koráig díjmentesen kiterjed a nagykorú biztosított biztosítási összegének terhére,
 • A biztosítottal együttutazó 3-14 éves korú gyermekre (biztosítottanként legfeljebb öt főre) a biztosítás 50%-os díj megfizetésével köthető meg.

A kedvezmények nem halmozhatóak. A biztosítás nem érvényes, ha a kedvezményt arra nem jogosult személy vette igénybe.

 • 65. életévét betöltött személy részére a biztosítás kizárólag 100%-os, 30 napon túli kinttartózkodás esetén 150%-os pótdíj megfizetésével köthető meg.
 • Az Európán kívüli országokba történő utazásokhoz a biztosítás 50%-os pótdíj megfizetésével köthető meg (kivétel az Amerikai Egyesült Államok és Kanada). A biztosítás szempontjából európai - azaz nem területi pótdíj köteles - országnak minősül Törökország és Oroszország teljes területe, Egyiptom, Marokkó és Tunézia.
 • Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területére történő utazásokhoz a biztosítás 100%-os pótdíj megfizetésével köthető meg.

A pótdíjfizetés elmaradása esetén a biztosítás nem érvényes.

Az életkor miatti díjkedvezmény vagy pótdíj kiszámításakor a biztosítottnak a biztosítási tartam kezdeti időpontjához viszonyított életkorát (év, hó, nap) kell figyelembe venni.

9. A biztosítás területi hatálya

Az Utazási Garancia biztosítás a külföldön bekövetkező biztosítási eseményekre, a világ összes országába történő utazás esetén megköthető. A biztosítási fedezet az Európán kívüli országokban, illetve az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén bekövetkező eseményekre a 8. pontban meghatározott mértékű pótdíj fizetése mellett terjed ki. A biztosítás szempontjából Európai - azaz nem területi pótdíj köteles - országnak minősül Törökország és Oroszország teljes területe, Egyiptom, Marokkó és Tunézia.

10. Díjvisszafizetés

A jelen szerződési feltételek szerint megkötött Utazási Garancia Biztosítás díjának 100%-os visszatérítésére kizárólag a biztosítási tartam kezdete előtt van lehetőség a hiánytalan biztosítási kötvény leadása ellenében.

A biztosítási tartam kezdete után csak részleges díjvisszatérítés lehetséges. Az első tizenöt napra befizetett díj vissza nem téríthető. Az első 15 napot meghaladó díjvisszatérítési igény - de még a biztosítási tartamon belüli jelentkezés - esetén a jelentkezést követő nap utáni időtartamra eső napidíjak visszafizetése lehetséges.

Díjvisszatérítésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a biztosított a biztosító szolgáltatását nem vette igénybe.

A biztosítási díj visszafizetendő és a biztosítási szerződés érvénytelennek tekintendő, amennyiben a biztosítási szerződés, vagy annak hosszabbítása a jelen feltételekben szereplő előírások ellenére jött létre.

11. A biztosítás kockázati köre betegség és baleset esetén

A biztosítás a biztosított külföldön felmerült, kizárólag sürgős orvosi beavatkozást igénylő betegségére, balesetére, állapotában hirtelen fellépő változására, de nem a biztosítási tartam megkezdése előtt már fennálló állapot külföldön történő kezelésére, gyógyítására nyújt fedezetet.

A biztosítás a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett betegségi vagy baleseti káreseményből adódó, egészségügyi ellátással kapcsolatos, a betegségbiztosítási és a balesetbiztosítási fejezetben meghatározott, külföldön felmerülő költségek fedezetére legfeljebb a kötvényben rögzített biztosítási összeghatárig terjed.

Sürgős szükség esete akkor áll fenn, ha az azonnali orvosi ellátás elmaradása előreláthatóan a biztosított életét, illetve testi épségét kockáztatja, vagy a biztosított egészségében helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Sürgős szükség esetének minősül továbbá, ha a biztosított betegségének tünetei (tudatzavar, eszméletvesztés, vérzés, heveny megbetegedés, stb.) alapján, illetve baleset folytán, vagy hirtelen bekövetkezett súlyos egészségkárosodás miatt azonnali orvosi ellátásra szorul.

II. BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS

12. A biztosítás terjedelme

Sürgős szükség esetén a biztosítás kiterjed:

 1. orvosi vizsgálat,
 2. akut megbetegedés esetén járóbetegkénti orvosi ellátás,
 3. kórházi ápolás, halaszthatatlan műtét,
 4. névre szóló orvosi rendelvényre történő gyógyszervásárlás,
 5. orvos által indokoltnak tartott mankó, bot vásárlás, illetve egyéb gyógyászati segédeszköz orvosi rendelvényre történő kölcsönzése,
 6. fájdalomcsökkentő fogászati kezelés (fogpótlás nélkül) maximum 2 fogra, foganként maximum 300 DEM összegig,
 7. szülészeti ellátás, spontán vetélés, koraszülés (a terhesség 28. hetéig),
 8. a biztosított orvosi értelemben vett járóképtelensége esetén a külföldi kórházba, vagy orvoshoz történő mentőszállítás, vagy taxi

külföldön felmerülő, indokolt és szokásos - orvosválasztás nélküli - költségeire, a mindenkor érvényes helyi orvosi díjszabások figyelembevételével.

13. Korlátozások, kizárások

A kórházi ápolás költségeit a biztosító addig az időpontig fizeti amíg a biztosító orvosának engedélye alapján a beteg hazaszállítása - a biztosító vagy megbízottja közreműködésével - az orvos által meghatározott közlekedési eszközökkel megoldható.

Az orvos által rendelt gyógyszer vásárlásának költségeit a biztosító csak olyan mértékig, s csak abban a mennyiségben téríti amely a heveny állapot, rosszullét megszüntetéséhez a biztosító orvosszakértőjének véleménye szerint - a hazai orvosi gyakorlatra is tekintettel - feltétlenül szükséges.

A biztosítás sürgősségi ellátást igénylő esetekben sem terjed ki :

 1. olyan megbetegedések kezelésére amelyek már az utazás megkezdése előtt ismertek voltak, kivéve ha az orvosi ellátás elmaradása előreláthatóan a biztosított életét, illetve testi épségét veszélyezteti, vagy a biztosított egészségében, testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozhat,
 2. általános kivizsgálásra, hosszantartó gyógykezelésre, illetve olyan egészségügyi szolgáltatásra, amelyet nem akut megbetegedés tesz szükségessé és nem feltétele a diagnózis megállapításának,
 3. a kezelőorvos és a biztosító orvosának véleménye szerint a Magyarországra történő hazautazást követő időpontra halasztható vizsgálatokra, műtétre,
 4. utókezelésre,
 5. gyógykezelési céllal bonyolított kiutazásokra és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségekre,
 6. a nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszerekre,
 7. meglévő betegségek gyógyszereinek - kivéve baleset, lopáskár esetét - külföldön történő pótlására,
 8. nem sürgős vagy nem fájdalomcsillapító fogászati kezelésre: fogpótlásra, fogkorona, - híd készítésre, fogszabályozásra, fogkő eltávolítására, végleges foggyökérkezelésre,
 9. fizikoterápiás, pszichoterápiás, akupunktúrás kezelésre, orvosi szakképzettséggel nem rendelkező személy, természetgyógyász vagy csontkovács által végzett bármilyen gyógyító tevékenységre,
 10. alkohol, vagy kábítószer fogyasztása következtében szükségessé váló kezelésre és alkoholos vagy kábítószeres állapot következtében felmerült költségekre,
 11. öngyilkosság, illetve öngyilkossági kísérlet miatt felmerülő költségekre,
 12. védőoltásra, rutin-, illetve szűrővizsgálatokra,
 13. terhesgondozásra, a terhesség 28. hetét követően szükségessé váló szülészeti ellátásra,
 14. szexuális úton terjedő nemi betegségekre,
 15. AIDS-re és az ezzel összefüggő megbetegedésekre,
 16. foglalkozási megbetegedésre.

III. BALESETBIZTOSÍTÁS

14. A baleset fogalma

Jelen feltételek alkalmazása szempontjából baleset a biztosított akaratán kívüli olyan hirtelen külső behatás, amely következtében a biztosított a baleseti esemény bekövetkeztekor múlékony sérülést, illetve az ettől számított 2 éven belül maradandó egészségkárosodást szenved, vagy egy éven belül meghal.

15. Balesetből eredő ellátás esetén a biztosítás, a szerződésben rögzített és a befizetett díjnak megfelelő összeghatáron belül - a 24. pontban foglalt korlátozások és kizárások értelemszerű alkalmazásával - kiterjed:

 1. orvosi vizsgálat,
 2. orvosi ellátás,
 3. kórházi ápolás, halaszthatatlan műtét,
 4. névre szóló orvosi rendelvényre történő gyógyszervásárlás,
 5. orvos által indokoltnak tartott, rendelvényre történő mankó, bot vásárlás, illetve egyéb gyógyászati segédeszköz orvosi rendelvényre történő kölcsönzése,
 6. fájdalomcsökkentő fogászati kezelés (fogpótlás nélkül) maximum 2 fogra, foganként maximum 300 DEM összegig, fogsor javítás maximum 300 DEM összegig,
 7. személyi sérülést okozó baleset következtében szükségessé vált, orvos által rendelt, legolcsóbb kivitelű szemüveg, vagy kontaktlencse pótlás (maximum 300 DEM összegig),
 8. a biztosított orvosi értelemben vett járóképtelensége esetén a biztosító a külföldi kórházba, vagy orvoshoz történő mentőszállítás, vagy taxi

külföldön felmerülő, indokolt és szokásos - orvosválasztás nélküli - költségeire, a mindenkor érvényes helyi orvosi díjszabások figyelembevételével.

16. Baleseti halál

A biztosított baleseti halála esetén a biztosító a kötvényben rögzített biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett részére. A kifizetéssel a biztosítás megszűnik.

A biztosító a kifizetendő biztosítási összegből a biztosított ugyanezen balesetéből eredő tartós egészségkárosodása miatt az ugyanazon biztosítás alapján korábban kifizetett összeget levonja.

Légi katasztrófa miatt bekövetkezett baleseti halál esetén a biztosító a kötvényben rögzített összeget, azaz a baleseti halálra vonatkozó biztosítási összeg kétszeresét fizeti ki.

17. Baleseti rokkantság

A biztosított baleseti eredetű 100%-os egészségkárosodása esetén a biztosító a kötvényben rögzített biztosítási összeget fizeti a biztosított részére. A kifizetéssel a biztosítás megszűnik.

A biztosított baleseti eredetű állandó részleges egészségkárosodása esetén, ha annak mértéke a 10%-ot eléri, vagy meghaladja, a 100%-os rokkantság esetén fizetendő biztosítási összegnek a rokkantság fokával arányos részét fizeti a biztosító a biztosított részére, melyből levonásra kerül az ugyanebből a balesetből kifolyólag esetleg már korábban, ugyanazon biztosítás alapján kifizetésre került múlékony sérülés szolgáltatási összege.

18. A balesetből eredő egészségkárosodás fokát - tekintet nélkül a biztosított foglalkozására - a táblázatban rögzített esetekben az alábbiak szerint kell megállapítani:

mindkét szem látóképességének teljes elvesztése 100%
egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35%
amennyiben a biztosított a másik szem látóképességét már a biztosítási eseményt megelőzően elvesztette 65%
egyik felső végtag vállízületből való teljes elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 70%
egyik felső végtag könyökízület fölöttig való teljes elvesztése vagy teljesműködésképtelensége 65%
egyik felső végtag könyökízület alattig való, vagy egyik kéz teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 60%
egyik alsó végtag combközép fölöttig való teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 70%
egyik alsó végtag combközépig való teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 60%
egyik alsó végtag lábszár közepéig való, vagy egyik lábfej teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 50%
egyik lábfej boka alatti elvesztése, vagy teljes működésképtelensége 30%
egyik hüvelykujj teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 20%
egyik mutatóujj teljes elvesztése, vagy működésképtelensége 10%
a beszélőképesség teljes elvesztése 60%
mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 60%
egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 15%
amennyiben a biztosított a másik fül hallóképességét már a biztosítási eseményt megelőzően elvesztette 45%
a szaglóérzék teljes elvesztése 10%

19. A baleseti állandó egészségkárosodás mértékét a fenti táblázatban fel nem sorolt esetekben, az esetleges társadalombiztosítási orvosszakértői véleménytől függetlenül, a biztosító orvosa állapíthatja meg.

20. A baleseti eredetű állandó egészségkárosodás mértékét a 18. pont táblázatában foglalt esetekben a biztosított Magyarországra történő belépését követően azonnal, a nem egyértelműen megállapítható, illetve a táblázatban fel nem sorolt esetekben pedig leghamarabb 1 év után, de legkésőbb a baleset bekövetkeztétől számított 2 év elteltével kell megállapítani.

21. A baleseti rokkantság címén teljesített összes kifizetés az állandó teljes (100% -os) megrokkanás esetére megállapított biztosítási összeget nem haladhatja meg.

22. A biztosított baleseti eredetű csonttörése, csontrepedése, vagy 10%-ot el nem érő állandó egészségkárosodása esetén a biztosító a kötvényben rögzített biztosítási összeget fizeti a biztosított részére.

A fogtörés nem minősül csonttörésnek.

23. Baleseti kórházi térítés

A biztosító a biztosított külföldön bekövetkezett balesete miatti külföldi és az azt követő folyamatos magyarországi kórházi ápolásának idejére, balesetenként egy alkalommal, a kötvényben rögzített napi térítési összeget fizeti a biztosított részére, a kórházi ellátás költségein felül.

A napi térítés összegét a biztosító a kórházi tartózkodás 3. napjától annak 100. napjáig, az ápolás kezdetétől számítva, visszamenőlegesen folyósítja.

Ha a biztosított a kórházi ápolás során a baleseti sérülés következtében meghal, a haláláig járó térítést a kedvezményezett részére fizeti a biztosító.

24. Korlátozások, kizárások, mentesülések

A balesetbiztosítási fedezet sürgősségi orvosi ellátást igénylő esetekben sem terjed ki:

 1. a szerződés megkötésekor már meglévő maradandó egészségkárosodásokra,
 2. a biztosított foglalkozása körében vagy más, díjazásért végzett munka során bekövetkező balesetekre (munkahelyi baleset),
 3. a versenyszerűen űzött sporttevékenység, a testi épségre, egészségre a szokásosnál nagyobb veszélyt jelentő szabadidős tevékenység (pl. Jetski, bundgee jumping, rocky jumping stb.) során bekövetkező balesetekre,
 4. háborús vagy harci cselekmények, valamint terrorizmus miatt bekövetkező balesetekre,
 5. az öngyilkosságra, öngyilkossági kísérletre,
 6. a megemelésre, fagyásra, napszúrásra,
 7. az öncsonkításra,
 8. a repülőeszközök, továbbá az ejtőernyő használatából, ide nem értve a polgári légi közlekedési eszköz igénybevételét, eredő balesetekre,
 9. a motoros járművek versenyein (edzésein) a nézőt érő balesetre, ideértve a teszt-túrákat és a rally versenyeket is,
 10. a téli sportok versenyein (edzésein) a nézőt érő balesetre,
 11. a biztosított jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából fakadó balesetre,
 12. ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét,
 13. a bűncselekményben, vagy azok kísérletében való részvétellel összefüggő balesetre,
 14. a felkelésben, lázadásban, zavargásban való aktív részvételből eredő balesetre,
 15. az atomenergia illetve ionizáló sugárzás hatása következtében fellépő balesetre,
 16. a biztosított 0,8 ezrelékű véralkohol szintet meghaladó ittas állapotával okozati összefüggésben bekövetkező közúti közlekedési balesetre,
 17. olyan balesetre, amely a biztosított vezetői, vagy más hatósági engedély nélküli, vagy ittas állapotban történő vasúti, légi, vízi, közúti jármű vezetése közben, azzal okozati összefüggésben következett be,
 18. kábító, vagy bódító hatású anyag, továbbá gyógyszer fogyasztásával összefüggésben bekövetkező balesetre,
 19. nem sürgős, nem fájdalomcsillapító fogászati kezelésre, fogpótlásra, fogkorona, - híd készítésre, fogszabályozásra,
 20. fizikoterápiás, pszichoterápiás, akupunktúrás kezelésre, orvosi szakképzettséggel nem rendelkező személy, természetgyógyász vagy csontkovács által végzett bármilyen gyógyító tevékenységre,
 21. olyan egészségügyi szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapításához,
 22. a kezelőorvos és a biztosító orvosának véleménye szerint a Magyarországra történő hazautazást követő időpontra halasztható vizsgálatokra, műtétre,
 23. utókezelésre.

IV. POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS

25. A biztosítás terjedelme

A biztosítás kiterjed a biztosított Magyarországról magával vitt útipoggyászának, és/vagy ruházatának az illetékes rendőrségnél, vagy más hatóságnál, közlekedési szervnél, szállodánál jegyzőkönyvileg bejelentett betöréses/feltöréses lopására, elrablására, közúti, vagy orvos által igazolt személyi sérüléssel együttjáró balesetből, tűz vagy elemi csapásból eredő megsemmisülésére, vagy ezen eseményekből eredő megrongálódására.

A biztosítás kiterjed továbbá a biztosítottnak a légitársaság kezelésében lévő poggyászának elveszésére, megsemmisülésére, amennyiben a légitársaság a kárt elismerte és kártérítési kötelezettségének eleget tett, de az általa nyújtott kártérítés összege nem fedezi a biztosított teljes kárigényét.

Betöréses/feltöréses lopás akkor következik be, ha a tettes úgy követi el a lopást, hogy a lezárt helyiséget/gépjárművet erőszakkal felnyitja.

Rablásnak minősül vagyontárgyak olyan jogtalan eltulajdonítása, melynek során a tettes erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a biztosított személyt a cselekmény elkövetése érdekében öntudatlan vagy védekezésképtelen állapotba helyezte illetve az a magatartás, melynek során a tetten ért tolvaj, az ellopott ingóság megtartása érdekében erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

26. A biztosítási összeg

A biztosítási tartamon belül a biztosító kártérítési kötelezettsége a kötvényben feltüntetett kártérítési összeghatáron belül a károsodott vagyontárgy kárkori értéke erejéig terjed.

27. A kockázatvállalás korlátozásai

A biztosító nem fizet kártérítést azokra a tárgyakra, amelyek belföldi értéke meghaladja a hivatalosan megállapított vámmentesség határát, amennyiben a határon történő kilépéskor vámáru-nyilatkozaton nem igazoltatták azokat az illetékes vámszervekkel.

A biztosított poggyászára vonatkozó kockázatviselés nem terjed ki ékszerekre, nemesfémekre, művészeti tárgyakra, gyűjteményekre, nemes szőrmékre, készpénzre és készpénzt helyettesítő fizetési eszközökre, menetjegyre, mágneses és optikai adathordozókra, kerékpárokra és egyéb sporteszközökre, 30.000 Ft egyedi új értéket meghaladó tárgyakra, valamint okmányokra, ide nem értve az útlevelet, a vezetői engedélyt és a forgalmi engedélyt.

A biztosító nem fizet kártérítést őrizetlenül hagyott tárgyak káraira, valamint gépjárműben hagyott tárgyak káraira, amennyiben azok nem a lezárt, az utastértől leválasztott, beláthatóság ellen védett csomagtérben kerültek elhelyezésre, valamint ha tulajdonosuk nem vitte magával azokat szálláshelyére.

Nem terjed ki a biztosítási fedezet a háborús zavargások és a terrorizmus, illetve azok veszélyei miatt bekövetkező károkra.

Vezetői engedély, forgalmi engedély és útlevél igazolt a fenti események miatt szükségessé váló újrabeszerzésének költségeit a kötvényben vállalt összeg erejéig téríti meg a biztosító a poggyászbiztosítási összegen felül.

28. A biztosító mentesülése

A biztosító mentesül a poggyászkárok kifizetése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a káresemény a biztosított jogellenes, szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Nem terjed ki a biztosító kártérítési kötelezettsége a biztosított más forrásból ténylegesen megtérülő káraira.

V. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (ASSZISZTENCIA) SZOLGÁLTATÁSOK

29. Beteg hazaszállítása

Betegség és baleset biztosítási esemény bekövetkeztekor, orvosilag indokolt esetben a biztosító vállalja, hogy amennyiben a külföldön tartózkodó beteg állapota lehetővé teszi, a biztosító a biztosítottat Magyarország területén lévő kórházba, illetve lakcímére szállítja szükség esetén orvos kísérővel és/vagy ápolóval. A hazaszállítás költségeit a biztosító a kötvényben meghatározott összeghatárig vállalja. A hazaszállításra a biztosító által megbízott orvos és a biztosított kezelőorvosának szakvéleménye alapján kerül sor. A biztosító nem téríti a hozzájárulása nélkül bonyolított hazaszállítás költségeit.

30. 18 év alatti gyermek hazaszállítása

A biztosított megbetegedése, balesete vagy elhalálozása következtében a biztosítottal együtt utazó, Utazási Garancia Biztosítással rendelkező, 18 éven aluli gyermek felügyelet nélkül maradása esetén a biztosító a kötvényben szereplő összeghatáron belül megtéríti egy Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak a helyszínre, majd Magyarországra történő utazási költségeit annak érdekében, hogy a hozzátartozó a gyermeket hazakísérje.

Ilyen hozzátartozó hiányában a biztosító gondoskodik a gyermek hazautaztatásáról és vállalja annak költségeit a kötvényben szereplő összeghatárig.

A hozzátartozó és a gyermek utazásával kapcsolatos összes költséghez a biztosító legfeljebb a kötvényben megjelölt összeg erejéig járul hozzá.

31. Beteglátogatás

Amennyiben a biztosított életveszélyes állapota, vagy 10 napnál hosszabb tartamú kórházi kezelése miatt haza nem szállítható, a biztosító egy, a biztosított által megnevezett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részére fedezi a biztosított kórházban történő meglátogatásának költségeit.

A költségtérítés keretében a biztosító az oda-vissza utazás (saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. osztály, repülőjegy turistaosztályon, valamint az ehhez kapcsolódó taxi) számlával igazolt költségeit, valamint legfeljebb 5 éjszakára szóló szállodai költségeket - maximum a kötvényben rögzített összeghatárig - fedezi.

32. Tartózkodás meghosszabbítása

Amennyiben a biztosítottnak külföldön tartózkodását kórházi elbocsátását követően - orvosilag indokolt esetben - meg kell hosszabbítania, vagy hazaszállítására, illetve hazautazására a betegségi/baleseti káresemény miatt csak az eredetileg tervezettnél későbbi időpontban kerülhet sor, a biztosító fedezi a felmerülő, legfeljebb 5 éjszakára szóló szállodaköltségeket, illetve a hazautazással kapcsolatos, számlával igazolt többletköltségeket - maximum a kötvényben rögzített összeghatárig - mind a biztosított, mind pedig a vele együtt külföldön tartózkodó, Utazási Garancia Biztosítással rendelkező hozzátartozója részére.

33. Holttest hazaszállítása

A biztosított halála esetén a biztosító megszervezi a holttest hazaszállítását és a kötvényben szereplő összeghatáron belül fedezi annak költségeit. A biztosító nem téríti a hozzájárulása nélkül bonyolított hazaszállítás költségeit.

34. Idő előtti hazautazás haláleset, vagy megbetegedés miatt

Amennyiben a biztosított Magyarországon élő közvetlen hozzátartozója: házastársa, szülője, gyermeke meghal, vagy életveszélyes állapotba kerül, a biztosító a biztosított váratlan hazautazásából eredő, számlával igazolt többletköltségeket a kötvényben feltüntetett összegig átvállalja, feltéve, hogy a biztosítás tartamából legalább 3 nap még hátravan.

35. Értesítés

A biztosító a biztosítottat ért balesetről, megbetegedésről, amennyiben erről értesítik, vagy tudomást szerez, a biztosított által megnevezett személyt Magyarországon haladéktalanul értesíti, ha ennek technikai feltételei adottak.

36. Mentesülés

A biztosító a segítségnyújtási szolgáltatások térítése alól mentesül, amennyiben:

 1. a fenti segítségnyújtási szolgáltatásokat a biztosító hozzájárulása nélkül vették igénybe,
 2. a fedezet nem terjed ki a baleset, illetve betegségbiztosítási szolgáltatásokra.

VI. JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÁS
(kizárólag az Exkluzív típusú biztosításhoz)

37. A biztosító kockázatviselésének terjedelme

Ha Exkluzív típusú Utazási Garancia Biztosítással rendelkező biztosítottal szemben külföldön személyi sérüléses közlekedési balesettel összefüggésben szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul és letartóztatják, vagy letartóztatását kilátásba helyezik, a biztosító a 38. pontban foglaltaknak megfelelően - a kötvényben szereplő összeghatáron belül - megtéríti az eljárás költségeit. Ezen túlmenően a biztosító megtéríti a biztosítottnak kártérítési igénye érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit - a 38. pontban részletezettek szerint és a kötvényben szereplő összeghatáron belül - ha a biztosított külföldi utazása során személyi sérüléses közúti balesetet szenved.

38. A biztosító szolgáltatása

A biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd számlával igazolt - a meglátogatott országban szokásos, általában elfogadott díjszabás szerinti - munkadíját és a védelem érdekében az ügyvéd által megbízott szakértő költségeit maximum a kötvényben feltüntetett összegig a biztosító fedezi.

A biztosított kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt ügyvédi költségeket a biztosító a kötvényben szereplő összeghatárig fedezi.

A biztosítás nem foglalja magában az ügyvédválasztás jogát. A megfelelő védelemről a biztosító szerződéses partnere útján gondoskodik.

Amennyiben a biztosítottat személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt letartóztatják, illetve kilátásba helyezik letartóztatását, és a meglátogatott ország jogszabályai azt előírják, a biztosító maximum a kötvényben rögzített összeg erejéig előleget folyósít az igazolt óvadék összegének letételéhez.

A biztosító által megelőlegezett óvadék összegének a biztosító részére történő visszafizetésére a kifizetésétől számított 60 nap áll a biztosított rendelkezésére.

Amennyiben a biztosított az óvadék összegét az illető ország hatóságainak rendelkezése értelmében a fentiekben meghatározott 60 napon belül visszakapja, köteles azt azonnal a biztosítónak visszajuttatni. Ha szabályszerű idézés ellenére a biztosított a tárgyaláson nem jelenik meg, az óvadék összegének visszafizetése a biztosító számára azonnal esedékessé válik. Amennyiben az óvadék összegét a biztosított megadott határidőn belül nem téríti vissza, a biztosító jogosult a biztosított számlájáról az óvadék összegét lehívni, a biztosítottól visszakövetelni, illetve igényét jogi úton érvényesíteni.

39. A fedezetből kizárt kockázatok

Nem terjed ki a jogvédelem azon biztosítottal kapcsolatban felmerülő költségekre:

 1. aki oly módon okozott kárt, hogy a gépjárművet a tulajdonos engedélye vagy jogosítvány nélkül vezette,
 2. aki ellen szándékos bűncselekmény, cserbenhagyás vagy segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt folyik eljárás,
 3. akinek kártérítési igénye a külföldi ügyvéd szakvéleménye szerint nyilvánvalóan alaptalan, az eljárás vagy bármelyik perbeli cselekmény, jogorvoslat eredménye kilátástalan, vagy ezek várható eredménye és előre látható költségterhe közt eleve kirívó aránytalanság mutatkozik,
 4. akinek követelése elévült,
 5. aki kártérítési igényét magyar természetes vagy jogi személlyel szemben Magyarországon is érvényesítheti,
 6. akinek korábban kötött jogvédelmi biztosítása vagy felelősségbiztosítása az adott káreseményre fedezetet nyújt,
 7. aki a közlekedési balesetet ittas állapotával összefüggésben (0,8 ezrelék, vagy annál magasabb véralkoholszint), illetve kábítószeres befolyásoltság alatt követte el.

Nem terjed ki a biztosítás pénzbírság, büntetés kifizetésére.

40. A jogvédelmi szolgáltatás igénybevétele

Amennyiben a jogvédelmi szolgáltatás iránti igény felmerül, a biztosított köteles erről a biztosító segélyszolgálatot nyújtó partnerét, a holland EuroCross nevű asszisztencia céget vagy a biztosítót haladéktalanul értesíteni a kötvényen található telefonszámokon. A jogvédelmi szolgáltatás igénybevételéhez a biztosító előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben az eljárás során nem a biztosító által megbízott ügyvéd jár el, vagy az ügyvéd közreműködéséhez a biztosító nem járult hozzá, akkor a biztosító nem fedezi a felmerült költségeket.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

41. Orvosi titoktartás alóli mentesítés

A biztosított felhatalmazza az őt addig és a jövőben kezelő egészségügyi intézményeket, orvosokat, hogy az adott biztosítási esemény kapcsán a biztosított egészségi állapotára vonatkozó, orvosi titoknak minősülő adatokat a biztosító részére átadja.

42. Kárbejelentési kötelezettség, a segélyszolgálat igénybevétele

I. A káresemény bekövetkeztekor

 1. A biztosított, vagy az általa meghatalmazott személy, a biztosítási esemény bekövetkeztekor - a poggyászkárok kivételével - felveheti a kapcsolatot a biztosító szerződéses megbízottjával a kötvényen szereplő telefonszámokon, ahol a EuroCross nevű, hollandiai székhelyű asszisztencia cég segélyszolgálatával rendelkezésére áll és megteszi a szükséges intézkedéseket (orvost vagy kórházat ajánl, fizetési garanciát ad az orvosok, egészségügyi intézmények részére, nyomon követi a kórházi ápolást, megszervezi a biztosított helyi vagy hazaszállítását stb.)
 2. Beteg hazaszállítása, holttest hazaszállítása illetve jogvédelmi szolgáltatás igénybevétele esetén a biztosított, vagy az általa meghatalmazott személy köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a segélyszolgálattal. Ennek elmaradása esetén a felmerülő költségeket a biztosító nem vállalja.
 3. A poggyász- illetve ruhakárt a biztosítási esemény bekövetkeztekor haladéktalanul be kell jelenteni a külföldi tartózkodási hely illetékes hatóságánál, vagy egyéb illetékes szervénél (rendőrség, szálloda stb.). A biztosított a bejelentésről illetve az esetleges eljárásról készült jegyzőkönyvet, határozatot, a biztosító részére történő későbbi bemutatás céljából köteles beszerezni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a károsodás körülményeit, a kár mértékét (összegszerűen), valamint az eltűnt poggyász és ruhaféleségek felsorolását.

II. A hazaérkezést követően

A biztosított köteles a külföldön történt betegségi, baleseti vagy poggyász káreseményét a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül bejelenteni a biztosító erre kijelölt, a kötvényben feltüntetett szervezeti egységénél függetlenül attól, hogy a külföldi tartózkodás során már felvette-e a kapcsolatot a segélyszolgálattal.

A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a biztosított fenti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

43. Kárrendezés

A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a biztosítóhoz benyújtani:

 1. a biztosítási kötvényt,
 2. az utazási okmányokat,
 3. a biztosító által erre a célra rendszeresített, a biztosított által kitöltött kárbejelentő nyomtatványt,
 4. a káreseményről felvett külföldi hivatalos (hatóságok által kiállított, szállodai stb.) eredeti, névre szóló jegyzőkönyvet, határozatot,
 5. a káreseménnyel kapcsolatban készült, eredeti, névre szóló, a diagnózist és a kezeléseket leíró orvosi igazolást, zárójelentést, részletezett számlát,
 6. az igény elbírálásához szükséges, a biztosító által igényelt, egyéb iratokat.

Poggyászkár esetén (amennyiben rongálódás történt) a biztosító kérésére a károsodott tárgyat is be kell mutatni.

A biztosító a kárrendezéshez szükséges iratok beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti szolgáltatásait.

A biztosító a külföldön felmerült baleseti és betegségi költségeket közvetlen a külföldi egészségügyi intézmény, orvos, illetve a költségek összegét a biztosítottnak meghitelező külföldi állampolgár részére devizában téríti. A biztosított által rendezett egészségügyi és szállítási költségeket, valamint a baleseti kár szolgáltatásait és a poggyászkárokat forint fizetőeszközben – valutában felmerült költségek esetén a kár időpontjában érvényes OTP valuta középárfolyamon - teljesíti a biztosító. Poggyászkár esetén a kártérítés a károsodott tárgyak káridőponti értéke alapján kerül megállapításra.

A kár megtérítését követően a biztosítót illetik meg azok a jogok, amelyek eredetileg a biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.

44. Az Utazási Garancia Biztosítási szerződések számának korlátozása

Az OTP-Garancia Biztosítónál ugyanarra az utazásra legfeljebb egy Utazási Garancia Biztosítási szerződés köthető. Amennyiben a biztosított mégis több szerződéssel rendelkezik, a biztosító a betegségi és baleseti ellátásra vonatkozó, valamint a poggyászbiztosítási és jogvédelmi szolgáltatásokat egyszeresen nyújtja a biztosított által választott egy biztosítás alapján.

45. Panasz-ügyintézés

A biztosítottak esetleges panaszukkal a Nemzetközi Utas- és Szállítmánybiztosítási Irodához fordulhatnak:

1052 Budapest, Semmelweis u. 17. tel: 266-8588 fax: 318-2177

Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.)

46. Bírósági illetékesség

A felek a jelen biztosítási szerződésből eredő jogvitájuk esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szabályzatban nem említett esetekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései érvényesek.

47. Elévülés

A biztosításból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 2 év alatt évülnek el.

VIII. Utazási Garancia Bérlet Biztosítás

Az Utazási Garancia Biztosítás és az Utazási Garancia Bérlet Biztosítás szerződési feltételei azonosak az alábbi kiegészítések figyelembe vételével:

 1. Az Utazási Garancia Bérlet Biztosítás alapján a biztosító a szerződéskötést követő 1 éven belül, a biztosított választása szerinti – legalább 2 és legfeljebb évi 6 alkalommal - bármilyen bontásban, összességében 21, 30, 42 illetve 60 napi külföldi tartózkodásra nyújt biztosítási fedezetet.

 2. A biztosított az utazás megkezdése előtt köteles az utazás tényét és tervezett tartamát személyesen vagy írásban bejelenteni a biztosító erre kijelölt szervezeti egységénél, vagy szerződéses partnerénél.

 3. A kockázatviselés az érvényesítésre került időszak első napjának 0. órájától, vagy ugyanezen a napon a magyar határon történő kilépés idejétől az érvényesítésre került utolsó nap 24. órájáig, azaz a Magyarországra történő belépés idejéig tart.

 4. Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén eltöltött napok duplán számítanak.