Vakok, gyengénlátók számára

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a www.netrisk.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében, valamint az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés (a továbbiakban: „Telefonbeszélgetés”) rögzítése során végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele, valamint a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az adatok kezelője a Weboldalt, valamint a telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltető Netrisk.hu Zrt.

• Név: Netrisk.hu Zrt.
• Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
• Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 102.
• Képviseli: Sebestyén László vezérigazgató
• Adószám: 23047578-2-41
• Cégjegyzékszám: 01 10 046865
• Telefonszám: +36 (1) 413 34 80
• Fax szám: +36 (1) 413 34 90

A Netrisk.hu Zrt. adatkezelésért felelős személye: Berta Gábor, telefonszáma: +36-1-309-4576, e-mail címe: Adatkezelési személy címe
Regisztráció során

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• teljes név*;
• regisztráló természetes személy neme*;
• születési dátum*;
• felhasználói név*;
• e-mail cím*;
• jelszó*;
• mobil telefonszám;
• vezetékes telefonszám;
• hozzájárulás direkt marketing ajánlatok küldéséhez e-mailben és/vagy SMS-ben és/vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (együttesen: Marketing ajánlat)

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Marketing ajánlat feliratkozásra szolgáló felületen

• teljes név*;
• e-mail cím*;

Saját profil

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Saját profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

• név;
• e-mail cím;
• korábbi díjszámításokkal kapcsolatos információk;

A saját profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, Marketing ajánlatra feliratkozni vagy leiratkozni, továbbá az elmentett díjszámításait biztosítások megkötéséhez felhasználni.

Biztosítási szerződés megkötése érdekében – biztosítási titok

• név*;
• születési név*;
• nem*;
• anyja neve*;
• születési hely, idő*;
• adóazonosító jel*;
• személyi igazolvány szám*;
• állampolgárság*;
• családi állapot*;
• jogosítvány adatok (…)*;
• állandó lakcím*;
• levelezési cím*;
• elektronikus levelezési cím (e-mail)*;
• telefonszám*;
• gyermekek adatai (…)*;
• bankszámlaszám*;

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az oldalunkon megkötött és bankkártyás fizetéssel létrejövő szerződések esetén, a díjfizetés szerződött partnerünk, az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Cg.01-10-041585, www.otpbank.hu) internetes kártyaelfogadó rendszerén keresztül történik. Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. A bankkártyás fizetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást az OTP Bank elérhetőségein kaphat.

Panaszkezelés során

• írásbeli panasz esetén:
 • név;
 • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;
 • panasz tárgya és tartalma.
• szóbeli panasz esetén:
 • név;
 • panasz tárgya és tartalma.
• telefonon közölt szóbeli panasz esetén a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül:
 • név;
 • telefonszám;
 • panasz tárgya és tartalma;
 • hangfelvétel.

Telefonbeszélgetés rögzítése során

A Telefonbeszélgetés rögzítése során az Adatkezelő rögzíti

• a Felhasználó hangját,
• a Telefonbeszélgetés során elhangzott információkat.

Nyereményjáték során

• név,
• telefonszám,
• e-mail cím.

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Weboldalon történő regisztráció során: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, valamint kapcsolattartás (Adatkezelési nyilvántartási szám: 02092-001). A születési dátum megadásának célja, hogy az Adatkezelő ellenőrizni tudja, valóban 16. életévét betöltött személy regisztrál a Weboldalon

 • Marketing ajánlatra történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet,küldése az Érintett által megadott elérhetőség(ek)re, illetve az érintett e célból történő telefonos megkeresése az érintett által megadott telefonszámon.. (Adatkezelési nyilvántartási szám: 02092-001, NAIH-86017/2015)

 • Díjszámítás során: Az adatok megadásának célja a Felhasználó által az egyes biztosítási szolgáltatások díjainak összehasonlítása és a díjszámítás alapján a biztosítás megkötésének kezdeményezése.

 • Saját profil létrehozása esetén: a saját profilban tárolt adatok, díjszámítások kezelése, módosítása, törlése, az adatok felhasználása biztosítás megkötésének megkönnyítése céljából.

 • Biztosítási szerződés megkötése esetén az adatkezelés célja a biztosítási szerződés megkötése, fenntartása, módosítása, megszüntetése, valamint a biztosítási szerződésből származó követelések megítélése a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 379. §-a alapján.

 • Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

 • Telefonbeszélgetés rögzítése: A Felhasználóktól érkező, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó Telefonbeszélgetés kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a Telefonbeszélgetés pontos idejének és tartalmának, valamint az Adatkezelő tájékoztatásának dokumentálása. Adatkezelő a Telefonbeszélgetésekről készült hangfelvételeket a rögzítés időpontját követő 5 év elteltével törli.

 • Nyereményjáték során: A Felhasználó által a nyilatkozati felületen adott önkéntes és tájékozott hozzájárulása a nyereményjátékban való részvétel és annak lebonyolítása érdekében, a cél megvalósulásáig.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében, illetve a Marketing ajánlatra történő feliratkozás esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Marketing ajánlatok fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, így különösen a következő esetekben:

 • biztosítási szerződés megkötése esetén a biztosítási titkot a Bit. alapján az Adatkezelő 5 évig köteles megőrizni;
 • panaszkezelés esetén a Bit. alapján az Adatkezelő a telefonon közölt panasz esetén a rögzített hangfelvételt, szóbeli panasz esetén az erről készült jegyzőkönyvet, valamint írásbeli panasz esetén a panaszt és az arra adott választ 5 évig köteles megőrizni.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a felhasználói profilt, amennyiben Felhasználó a regisztrációjától számított két éven belül nem lép be a felhasználási fiókjába, és a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy felhasználói profilját ne töröljék.

A Felhasználó által biztosítási szerződés céljából megadott adatokat Adatkezelő átadja a Felhasználó kiválasztott biztosítónak a biztosítási szerződés megkötése céljából.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat – amennyiben azok a Bit. alapján biztosítási titokkörbe tartozó adatoknak minősülnek – az Adatkezelő biztosítási titokként kezeli és azokat a Felhasználó beleegyezése nélkül harmadik személynek kizárólag törvényi felhatalmazás alapján adja ki. Adatkezelőre vonatkozóan ilyen szabályokat rögzítenek a Bit. 137-143. §-ai. (A Bit. adott napon hatályos változata a www.njt.hu oldalon a kívánt hatályosságra figyelemmel lekérdezhető.)

 • „Bit. 137. § Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
 • a) a biztosító vagy a viszontbiztosító ügyfele vagy annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
 • b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
 • 138. § (1) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn
 • a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
 • b) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és az ügyészséggel,
 • c) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró főhitelezővel, Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyonfelügyelővel, bírósággal
 • d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,
 • e) a (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
 • f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
 • g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
 • h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
 • i) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt esetben az egészségügyi államigazgatási szervvel,
 • j) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel,
 • k) a viszontbiztosítóval, a csoport másik vállalkozásával, valamint együttbiztosítás esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
 • l) törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel, a kártörténeti nyilvántartást vezető kárnyilvántartó szervvel, továbbá a járműnyilvántartásban nem szereplő gépjárművekkel kapcsolatos közúti közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági ügyekben a közlekedési igazgatási hatósággal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával,
 • m) az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében – az erre irányuló megállapodás rendelkezései szerint – az átvevő biztosítóval,
 • n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében és az ezen adatok egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát és a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképviselővel, továbbá – a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adatai tekintetében az önrendelkezési joga alapján – a károkozóval,
 • o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel, továbbá a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges adatok tekintetében a könyvvizsgálóval,
 • p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel,
 • q) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,
 • r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
 • s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval,
 • t) a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénybe vevő biztosítottak esetében az agrárkár-megállapító szervvel, a mezőgazdasági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel
 • szemben, ha az a)–j), n), s) és t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a p)–s) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
 • (2) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, vagy ha biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
 • (2a) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézménnyel szemben a pénzügyi szolgáltatásból eredő követeléshez kapcsolódó biztosítási szerződés vonatkozásában, ha a pénzügyi intézmény írásbeli megkereséssel fordul a biztosítóhoz, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját.
 • (3) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA-törvény) alapján az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 43/B–43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.
 • (3a) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét, ha a biztosító által az adóhatóság felé történő adatszolgáltatás az Aktv. 43/H. §-ában foglalt kötelezettség, valamint a FATCA-törvény alapján az Aktv. 43/B. és 43/C. §-ában foglalt kötelezettség teljesítésében merül ki.
 • (4) A biztosító vagy a viszontbiztosító az (1) és (6) bekezdésekben, a 137. §-ban, a 140. §-ban és a 141. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
 • (5) A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az (1) bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
 • (6) A biztosító vagy a viszontbiztosító a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
 • a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
 • b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel van összefüggésben.
 • (7) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító vagy a viszontbiztosító az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
 • (8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során a csoportfelügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.
 • 139. § A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
 • a) a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot,
 • b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot.
 • 140. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító és a viszontbiztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz, viszontbiztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez történő adattovábbítás abban az esetben:
 • a) ha a biztosító ügyfele (a továbbiakban: adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
 • b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.
 • (2) A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 • 141. § (1) Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
 • a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
 • b) fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
 • c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,
 • d) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
 • (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító és a viszontbiztosító a biztosítási titok védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
 • 142. § (1) Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított öt év elteltével, a 136. § alá eső adatok vagy az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén húsz év elteltével törölni kell.
 • (2) A biztosító és a viszontbiztosító az érintett személyt nem tájékoztathatja a 138. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a 138. § (6) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.
 • (3) A biztosító és a viszontbiztosító a személyes adatokat a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, viszontbiztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
 • 143. § (1) A biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
 • (2) A biztosító és a viszontbiztosító köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
 • (3) E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
 • (4) Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.”

A regisztráció, a díjszámítás, a saját profil használata, illetve a Marketing ajánlatra történő feliratkozás, valamint a Telefonbeszélgetés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A biztosítás megkötése, valamint a panaszkezelés érdekében végzett adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapja a Bit. 135.-136. §-okban, a 159. §-ban, valamint a 379.-382. §-okban foglalt törvényi felhatalmazás.

A Telefonbeszélgetés megkezdésekor Adatkezelő tájékoztatja a hívás kezdeményezőjét az Adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, arról, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, valamint arról, hogy amennyiben nem járul hozzá, hogy a Telefonbeszélgetést Adatkezelő rögzítse, lehetősége van postai úton vagy elektronikus levelezés útján is az Adatkezelőhöz fordulnia. Tájékoztatja továbbá arról a tényről, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Weboldalon érhető el, valamint arról, hogy hogyan férhet hozzá a hangfelvételhez. A Telefonbeszélgetésről készített rögzített hangfelvétel a hívás időpontja és a hívást kezdeményező telefonszám alapján beazonosítható.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 • Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.). Az adatfeldolgozás célja: marketing ajánlatok küldése

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a panaszbejelentes@netrisk.hu címen és postai levél útján a következő postai címen: 1441 Budapest, Pf. 102., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Telefonbeszélgetés rögzítésével együtt járó adatkezelés esetén a Felhasználónak lehetősége van másolatot kérni a Telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Adatkezelő a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni. A Felhasználó a hangfelvétel kiadása iránti kérelmét postai úton (1441 Budapest, Pf. 102.) vagy elektronikus levelezés (panaszbejelentes@netrisk.hu) útján nyújthatja be. Adatkezelő díjmentesen rendelkezésre bocsátja (postai úton) a hangfelvétel másolatát.

Telefonon közölt szóbeli panasz rögzítése esetén a Bit. 159. § (5) bekezdése alapján a Felhasználó kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A Bit. 159. § (7) bekezdése szerint, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a biztosító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – az Adatkezelőnek a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontjával egyidejűleg – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az panaszbejelentes@netrisk.hu e-mail címen vagy a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a panaszbejelentes@netrisk.hu e-mail címén vagy postai úton a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a panaszbejelentes@netrisk.hu címen, illetve a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Marketing ajánlatok küldése) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően a Felhasználó mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha a Felhasználó saját számítógépéről látogatja a Weboldalt, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre, ami garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A titkosított kapcsolatra vonatkozó hitelesítésünket a DigiCert, Inc. állította ki ún. kiterjesztett ellenőrzéssel (Extended Validation SSL). A kiterjesztett ellenőrzés egy összetett, átfogó tanúsítvány kérelmi ellenőrzés, amiben a kérvényezőnek a legszigorúbb ellenőrzéseken kell átesnie annak érdekében, hogy bármiféle visszaélést, vagy csalást ki lehessen szűrni. EV SSL tanúsítványunk érvényességét az alábbi linkre kattintva ellenőrizheti:

A Netrisk.hu Zrt. EV SSL tanúsítványának ellenőrzése »

Partnerünk vonatkozó oldala a Verisign Inc. által hitelesített. A kommunikációt lebonyolító Java alkalmazás partnerünk számítástechnikai rendszere által védett csatornán veszi át és küldi az adatokat, amely biztosítja, hogy az Ön által megadott adatok ne juthassanak illetéktelenek tudomására.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a panaszbejelentes@netrisk.hu e-mail címre, vagy a 1441 Budapest, Pf. 102. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Netrisk.hu Zrt.
Adatkezelő

Gyorslinkek
Terméktájékoztatók: