Vakok, gyengénlátók számára

Vagyonbiztosítás

Minden, amit a vagyonbiztosításról tudni kell

A legtöbb hazai biztosítótársaság rendelkezik olyan komplett vagyonbiztosítási csomaggal, mely kimondottan a kis és közepes vállalkozások vagyonbiztosítási igényeit elégítik ki. Ezek a biztosítások jellemzően modul rendszerűek, azaz a szolgáltatások rugalmasan igazíthatók az igényeknek megfelelően. Ezt a biztosítási módozatot ajánljuk azon termelő, kereskedelmi ill. szolgáltató vállalkozásoknak, melyek vagyonértéke a néhány 10 millió forinttól a néhány 100 millió forintig terjed.
A biztosítók vonatkozó biztosítási szabályzataiban, az egyes kockázati elemek tartalma és a kockázat megfogalmazása eltérhet. A kockázati körök alábbiakban részletezett leírása általánosított és csak tájékoztatásul szolgál, semmilyen mértékben nem helyettesíti a biztosítási szabályzatban megfogalmazottakat.
 • Tűz
 • Tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződés
 • Robbanás
 • Villámcsapás
 • Villámcsapás másodlagos hatásai
 • Vihar
 • Árvíz
 • Belvíz
 • Felhőszakadás
 • Földrengés
 • Földcsuszamlás
 • Föld- és kőomlás
 • Ismeretlen üreg beomlása
 • Vízvezetéktörés
 • Technológiai csővezetékek törése
 • Jégverés
 • Hónyomás
 • Idegen, ismeretlen jármű nekiütközése
 • Elektromos áram okozta tűz
 • Betöréses lopás
 • Rablás
 • Vandalizmus
 • Elektronikus berendezések biztosítása
 • Üvegtörés
 • Küldöttrablás
 • Üzemszünet-biztosítás
 • Általános felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Termék- és szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
Általános kizárások: - nem biztosított a helyreállítás szokatlan mértékű elhúzódásából adódó többletkárok, - nem fedezi a biztosítás az olyan – üzemszünetet is előidézhető – károk miatti hátrányokat, amelyek a biztosított tevékenységének egyéb okból történő szünetelése (pl.: átalakítás, tatarozás, szezonon kívüli idő) ideje alatt következett be, - nem számítanak üzemszüneti veszteségnek a szerződésekből fakadó olyan büntető jellegű intézkedések (pl. kötbér, bírság) vagy kártalanítások, amelyek a gyártási és/vagy szállítási határidők be nem tartása vagy egyéb átvett kötelezettségek miatt a biztosítottat terhelik, - bármilyen fajtájú adó, vagyon után fizetendő rendkívüli adó és illeték; - olyan nyereségek és költségek, amelyek nincsenek összefüggésben az üzemszünettel, pl.: tőkebefektetés, spekulációs és ingatlanügyletek. Általános felelősségbiztosítás: E biztosítási módozat alapján, a biztosító megtéríti a biztosított - mint a szerződésben megjelölt tevékenység folytatója, telephely, részleg, munkahely, üzlet fenntartója és üzemeltetője - által szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik. Munkáltatói felelősségbiztosítás: A munkavállalók munkaviszonyukkal összefüggésben keletkezett kárát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Eszerint a munkáltató a dolgozónak munkaviszony keretében okozott kárért vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel. E biztosítás keretében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a munkabalesetből eredő károkat, amelyekért a biztosított a magyar munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Termék és szolgáltatói felelősségbiztosítás: Fedezetet nyújt azokra a kockázatokra, amelyért a gyártó, a szolgáltató, a forgalmazó (kereskedő) a termelt és forgalmazott termék, avagy a teljesített szolgáltatás hiányosságából eredő kár miatt a polgári jog, illetve a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. tv. szabályai szerint, kártérítési kötelezettséggel tartozik. Nem fedezi a biztosítás a termék vagy a szolgáltatás hibás teljesítéséből eredő szavatossági igényeket. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás: E módozat fedezetet nyújt azon váratlan, balesetszerűen és előre nem kalkulálható módon bekövetkező környezetszennyezési károkra, amelyért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
Lap tetejére
 • Ingatlanok (épületek, építmények)
 • Termelő és kereskedelmi üzemi berendezések, gépek, felszerelések, járművek
 • Készletek (anyagok áruk, félkész- és késztermék)
 • Javításra feldolgozásra átvett vagyontárgyak
 • Bérmunkára, bizományban, zálogba átvett vagyontárgyak
 • Készpénz és értékpapírok
 • Értékkészletek
 • Szabadban tárolt vagyontárgyak
 • Egyéb vagyontárgyak (külön részletezve a szerződésben)
Lap tetejére
A gyakorlatban leginkább az ÚJÉRTÉK biztosítás a legelterjedtebb. Mi is ezt ajánljuk minden Ügyfelünknek, mivel a biztosítás lényegét - kár esetén az eredeti állapot helyreállítása – ez az értékelési mód biztosítja. Újérték biztosítás esetén a biztosító a károsult vagyontárgyak káridőponti újra-beszerzési illetve újraelőállítási értékének megfelelő kártérítést nyújt. Az új érték a vagyontárgy újraépítési, új állapotban történő beszerzési költsége. Alulbiztosítottság lép fel, amennyiben a káresemény időpontjában a tényleges újra-beszerzési érték magasabb, mint a szerződésen feltüntetett biztosítási összeg. Ekkor a biztosító jogosult az aránylagos kártérítésre (pro-ráta), azaz a kárt olyan arányban téríti, amilyen a biztosítási összeg és a tényleges új érték aránya. Az alulbiztosítottság elkerülése érdekében, nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatközlés pontos legyen, és az infláció, valamint az esetleges év közbeni beszerzések értékével korrigálni kell a biztosítási összeget, fenntartva ezzel a teljes biztosítottságot. Fontos tudni, hogy azon biztosítási alapvetésből adódóan, miszerint a biztosítási kártérítés gazdagodáshoz nem vezethet, az újérték biztosításnál is előfordul avultatás. Erre vonatkozóan a biztosítási szabályzatok pontos (biztosítónként eltérő) iránymutatást adnak, vagyoncsoportonként meghatározva, hogy a biztosított vagyontárgy milyen mértékű elhasználódása esetén térítik a káridőponti avult értéket. (Egy konkrét példa az épületek vagyoncsoportra: A biztosító a káridőponti avult értéket tekinti a kártérítési összeg felső határának, ha a károsodott épület korának és elhasználódásának figyelembevételével megállapított káridőponti (avult) értéke nem éri el az ugyanazon, illetve hasonló épület újjáépítési költségének 25%-át. A könyv szerinti értéken kötött szerződés esetén a biztosított vagyoncsoportok, a számviteli nyilvántartás alapján, a biztosított könyveiben nyilvántartott értéken kerülnek biztosításra. Jellemzője, hogy a számvitellel összhangban lévő adatszolgáltatás esetén jogilag alulbiztosítás nem állhat fenn, viszont a vagyontárgyak tényleges értékükhöz képest alulértékelten kerülnek biztosításra, hiszen ez a rendszer nem követi sem az inflációt, sem a biztosított tárgyak műszaki értékcsökkenését. Ezáltal kár esetén nagy valószínűséggel állítható, hogy a kártérítésre kerülő összeg nem fedezi a ténylegesen felmerülő veszteséget, az eredeti állapot helyreállítását. A valóságos értékre szóló biztosítás esetén a biztosított vagyoncsoportok műszaki avult értéken kerülnek biztosításra. Ez a biztosítási fajta előnyösebb a könyv szerinti értéken történő biztosításnál, mivel itt a kifizetendő kárösszegeket úgy kalkulálják, hogy abból a károsodott vagyontárggyal műszakilag megegyező állapotú vagyontárgy beszerezhető legyen. Részkárok esetén a biztosító külön megállapodás hiányában figyelembe veszi a helyreállítással illetve az új alkatrészek beépítésével felmerült értékemelkedést, és azt a kártérítési összegből levonja.
Lap tetejére
Vállalkozói vagyonbiztosítási szerződést, a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy kötheti meg (BIZTOSÍTOTT), illetve aki a szerződést ilyen személy javára köti (SZERZŐDŐ). Az esetek többségében a szerződő (az a személy, aki a biztosítási díjat fizeti) azonos a biztosítottal (az a személy, aki a biztosítási szerződés szolgáltatásaira jogosult). Vállalkozói vagyonbiztosítási szerződés alapján biztosított ill. szerződő lehet a kötvényben név szerint feltüntetett:
 • természetes vagy jogi személy,
 • a gazdálkodó jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
 • egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező, de cégjegyzékben vett gazdasági társaság, polgári jogi társaság, egyéb jogközösség, illetve társadalmi szervezet.
Lap tetejére
Gyorslinkek
Segíthetünk?
+36 1 413 3480
Hívható:
Hétfő 8:00 - 20:00
Kedd - Szerda 8:00 - 17:00
Csütörtök - Péntek 8:00 - 16:00
Terméktájékoztatók: