Vakok, gyengénlátók számára

Útmutató az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszerhez

A díjhirdetés módja 2013. január 1. napjával jelentősen megváltozott.

A 2012. december 31-ig hatályos szabályozás szerint a biztosítók a következő naptári évre vonatkozó díjtarifájukat egy évben csak egyszer, minden év október 30-ig legalább két országos napilapban, valamint saját honlapjukon hirdethették meg.

A díjhirdetés módja 2013. január 1. napjával jelentősen megváltozott, ugyanis a biztosítók számára megnyílt a lehetőség arra, hogy bármikor díjtarifát hirdessenek. A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után, a díjtarifában meghatározott naptól alkalmazandók, s azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján kell közzétenniük. A jogszabályi előírás értelmében a honlapok közötti esetleges eltérés esetén a MNB honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó. A biztosítók díjtarifáit a MNB honlapján a Fókuszban a kgfb oldalon találhatja meg.

Ennek megfelelően a biztosítók évente akár többször is hirdethetnek díjtarifát, de egy adott napra vonatkozóan egy biztosítónak mindig csak egy díjtarifája lehet alkalmazandó A biztosító és az üzemben tartó által megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díja azonban egy évig nem változtatható meg. A biztosító által az év során később meghirdetett díjtarifa ugyanis azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyeknél a kockázatviselés kezdete az adott díjtarifa hatályba lépését követő időszakra esik. Tekintettel arra, hogy a biztosítók díjtarifa hirdetéseiket az év során különböző időpontokban is közzétehetik, a fogyasztóknak, üzemben tartóknak különösen oda kell figyelniük arra, hogy mikor nyílik meg számukra a biztosítóváltás lehetősége, továbbá, hogy a biztosítóváltás érdekében a biztosítók mely díjtarifáinak alkalmazására kerülhet sor.

A szerződés felmondása

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésének alapvető feltétele, hogy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (a továbbiakban együttesen: fogyasztó) jogszerűen mondja fel a fennálló szerződését. A fogyasztó a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést biztosítási évfordulóra, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban, indokolás nélkül mondhatja fel. A biztosítási évfordulót, azaz a biztosítási időszak utolsó napját a biztosítást igazoló okiraton a biztosítónak fel kell tüntetnie.

Fontos tehát, hogy a fogyasztó csak meghatározott időpontig mondhatja fel a szerződését, így arra a szerződése szerinti biztosítási időszak utolsó napját megelőző 30. napig van lehetősége. Amennyiben ezt az időpontot elmulasztja, úgy felmondásra abban a biztosítási évben már nincs lehetősége, és csak a biztosító hozzájárulásával (azaz a felek közös megegyezésével) szüntethető meg a szerződés. Ez esetben, ha a biztosító nem járul hozzá a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a fogyasztó felmondó nyilatkozata nem szünteti meg a szerződést, és a fogyasztó elveszti a lehetőséget arra, hogy a következő biztosítási időszakra más biztosítónál kössön szerződést.

A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez – a fogyasztó általi felmondás esetén a biztosítóhoz – határidőben megérkezik. A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet. Az írásos dokumentumnak tartalmaznia kell a fogyasztó személyi azonosítóit, a biztosítási szerződése számát és azt, hogy a fogyasztó szándéka a szerződés biztosítási évfordulóra történő megszüntetése. A szerződés elektronikus levél (e-mail) útján történő felmondását a fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt okirat kivételével a biztosító nem fogadja, nem fogadhatja el.

A biztosítás felmondását tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a fogyasztónak – levélben, faxon vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt okirattal – meg kell küldenie az érintett biztosítóhoz. Javasoljuk, hogy postán történő feladás esetén - a postai átfutási időre is figyelemmel - a felmondást tértivevényes levéllel adja postára. Arra is van lehetőség, hogy a fogyasztó a biztosítás felmondását tartalmazó nyilatkozatát személyesen nyújtsa be az érintett biztosító legközelebbi egységéhez. Javasoljuk, hogy dokumentáltassa a biztosító ügyintézőjével az átvételt!

Lehetséges az is, hogy a felmondásra vonatkozó nyilatkozatot a fogyasztó az általa a szerződés felmondása érdekében megbízott biztosítási alkuszhoz juttassa el. Javasoljuk, hogy ebben az esetben is dokumentáltassa (érkeztető bélyegző, dátum, aláírás) annak átvételét az ügyintézővel. A felmondásra vonatkozó nyilatkozatnak alkusz igénybevétele esetén is meg kell érkeznie a biztosítóhoz, a biztosítási időszak utolsó napját legalább 30 nappal megelőzően!

A felmondásnak az alkusz útján történő intézéséhez a fogyasztónak az alkusszal megbízási szerződést is kötnie kell. Erre való tekintettel az alkuszi megbízási szerződés fogyasztó által aláírt példányát úgy kell visszaküldeni az alkuszhoz, hogy az alkusz a felmondásra vonatkozó nyilatkozatot a rendelkezésre álló határidőn belül továbbítani tudja a biztosító részére. Az alkusz csak a fogyasztó által aláírt megbízási szerződés kézhezvételét követően jár el.

Különösen ügyelni kell arra, hogy a felmondással érintett szerződésnél ne legyen díjhátralék/díjtartozás, mert ez a szerződés felmondással történő megszűnése helyett, a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnéséhez vezet.

A szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat megtétele

A biztosítóváltás érdekében a fogyasztónak ajánlatot kell tennie szerződés megkötése érdekében valamely biztosító számára. Az ajánlat megtételét megelőzően érdemes arról tájékozódni, hogy a biztosítók a következő biztosítási időszakra milyen díjat ajánlanak.

A biztosítási szerződés felmondása, továbbá a biztosítóváltás mérlegeléséhez a fogyasztónak érdemes figyelemmel lennie a díjtarifa-kalkulátorok segítségével történő díjkalkuláció mellett arra is, hogy a biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző 50. napig írásos értesítőben köteles tájékoztatni a fogyasztót a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra – az értesítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján – a díjtarifa szerint várható díjról.

Javasoljuk, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot az ajánlat megtételéhez a biztosítók vagy a biztosításközvetítők által rendszeresített nyilatkozatmintákat használja, mert azok az ajánlat biztosító általi elfogadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazzák!

A fogyasztónak a következő biztosítási időszakra vonatkozó szerződés megkötésére irányuló ajánlatát legkésőbb a felmondott szerződése szerinti biztosítási időszak utolsó napjáig kell benyújtania a választott biztosítóhoz. A biztosítási időszak utolsó napjának dátumát a biztosító által adott igazolás tartalmazza. Amennyiben a fogyasztó a korábbi szerződését érvényesen felmondta, de nem, vagy késedelmesen gondoskodott új szerződésre vonatkozó ajánlata megtételéről, – hátrányos következményként – fedezetlenségi díjat kell majd fizetnie a kieső időszakra.

A szabályok értelmében a biztosítási szerződés létrejön, ha a fogyasztó a díjtarifának és a biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatot, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon a biztosító vagy annak képviselője részére átadja. A biztosító a szerződés létrejöttét követően köteles a kockázatviselést tanúsító igazoló okiratot előállítani és azt a kockázatviselés teljes időtartamára a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

2013. március

Forrás:  MNB
 
2013-03-10 11:00:00
Gyorslinkek