Vakok, gyengénlátók számára

Kedves Ügyfeleink!

A járványhelyzetre való tekintettel személyes ügyfélszolgálatunk működését ideiglenesen felfüggesztettük. Telefonon keresztül lehetőség van teljeskörű ügyintézésre, forduljon hozzánk bizalommal a +36-1-413-3480 vagy a +36-30-344-0100 telefonszámon!

Útmutató az új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszerhez

A díjhirdetés módja 2013. január 1. napjával jelentősen megváltozott.

A 2012. december 31-ig hatályos szabályozás szerint a biztosítók a következő naptári évre vonatkozó díjtarifájukat egy évben csak egyszer, minden év október 30-ig legalább két országos napilapban, valamint saját honlapjukon hirdethették meg.

A díjhirdetés módja 2013. január 1. napjával jelentősen megváltozott, ugyanis a biztosítók számára megnyílt a lehetőség arra, hogy bármikor díjtarifát hirdessenek. A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után, a díjtarifában meghatározott naptól alkalmazandók, s azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján kell közzétenniük. A jogszabályi előírás értelmében a honlapok közötti esetleges eltérés esetén a MNB honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó. A biztosítók díjtarifáit a MNB honlapján a Fókuszban a kgfb oldalon találhatja meg.

Ennek megfelelően a biztosítók évente akár többször is hirdethetnek díjtarifát, de egy adott napra vonatkozóan egy biztosítónak mindig csak egy díjtarifája lehet alkalmazandó A biztosító és az üzemben tartó által megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díja azonban egy évig nem változtatható meg. A biztosító által az év során később meghirdetett díjtarifa ugyanis azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyeknél a kockázatviselés kezdete az adott díjtarifa hatályba lépését követő időszakra esik. Tekintettel arra, hogy a biztosítók díjtarifa hirdetéseiket az év során különböző időpontokban is közzétehetik, a fogyasztóknak, üzemben tartóknak különösen oda kell figyelniük arra, hogy mikor nyílik meg számukra a biztosítóváltás lehetősége, továbbá, hogy a biztosítóváltás érdekében a biztosítók mely díjtarifáinak alkalmazására kerülhet sor.

A szerződés felmondása

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésének alapvető feltétele, hogy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (a továbbiakban együttesen: fogyasztó) jogszerűen mondja fel a fennálló szerződését. A fogyasztó a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést biztosítási évfordulóra, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban, indokolás nélkül mondhatja fel. A biztosítási évfordulót, azaz a biztosítási időszak utolsó napját a biztosítást igazoló okiraton a biztosítónak fel kell tüntetnie.

Fontos tehát, hogy a fogyasztó csak meghatározott időpontig mondhatja fel a szerződését, így arra a szerződése szerinti biztosítási időszak utolsó napját megelőző 30. napig van lehetősége. Amennyiben ezt az időpontot elmulasztja, úgy felmondásra abban a biztosítási évben már nincs lehetősége, és csak a biztosító hozzájárulásával (azaz a felek közös megegyezésével) szüntethető meg a szerződés. Ez esetben, ha a biztosító nem járul hozzá a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, a fogyasztó felmondó nyilatkozata nem szünteti meg a szerződést, és a fogyasztó elveszti a lehetőséget arra, hogy a következő biztosítási időszakra más biztosítónál kössön szerződést.

A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez – a fogyasztó általi felmondás esetén a biztosítóhoz – határidőben megérkezik. A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet. Az írásos dokumentumnak tartalmaznia kell a fogyasztó személyi azonosítóit, a biztosítási szerződése számát és azt, hogy a fogyasztó szándéka a szerződés biztosítási évfordulóra történő megszüntetése. A szerződés elektronikus levél (e-mail) útján történő felmondását a fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt okirat kivételével a biztosító nem fogadja, nem fogadhatja el.

A biztosítás felmondását tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a fogyasztónak – levélben, faxon vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt okirattal – meg kell küldenie az érintett biztosítóhoz. Javasoljuk, hogy postán történő feladás esetén - a postai átfutási időre is figyelemmel - a felmondást tértivevényes levéllel adja postára. Arra is van lehetőség, hogy a fogyasztó a biztosítás felmondását tartalmazó nyilatkozatát személyesen nyújtsa be az érintett biztosító legközelebbi egységéhez. Javasoljuk, hogy dokumentáltassa a biztosító ügyintézőjével az átvételt!

Lehetséges az is, hogy a felmondásra vonatkozó nyilatkozatot a fogyasztó az általa a szerződés felmondása érdekében megbízott biztosítási alkuszhoz juttassa el. Javasoljuk, hogy ebben az esetben is dokumentáltassa (érkeztető bélyegző, dátum, aláírás) annak átvételét az ügyintézővel. A felmondásra vonatkozó nyilatkozatnak alkusz igénybevétele esetén is meg kell érkeznie a biztosítóhoz, a biztosítási időszak utolsó napját legalább 30 nappal megelőzően!

A felmondásnak az alkusz útján történő intézéséhez a fogyasztónak az alkusszal megbízási szerződést is kötnie kell. Erre való tekintettel az alkuszi megbízási szerződés fogyasztó által aláírt példányát úgy kell visszaküldeni az alkuszhoz, hogy az alkusz a felmondásra vonatkozó nyilatkozatot a rendelkezésre álló határidőn belül továbbítani tudja a biztosító részére. Az alkusz csak a fogyasztó által aláírt megbízási szerződés kézhezvételét követően jár el.

Különösen ügyelni kell arra, hogy a felmondással érintett szerződésnél ne legyen díjhátralék/díjtartozás, mert ez a szerződés felmondással történő megszűnése helyett, a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnéséhez vezet.

A szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat megtétele

A biztosítóváltás érdekében a fogyasztónak ajánlatot kell tennie szerződés megkötése érdekében valamely biztosító számára. Az ajánlat megtételét megelőzően érdemes arról tájékozódni, hogy a biztosítók a következő biztosítási időszakra milyen díjat ajánlanak.

A biztosítási szerződés felmondása, továbbá a biztosítóváltás mérlegeléséhez a fogyasztónak érdemes figyelemmel lennie a díjtarifa-kalkulátorok segítségével történő díjkalkuláció mellett arra is, hogy a biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző 50. napig írásos értesítőben köteles tájékoztatni a fogyasztót a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra – az értesítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján – a díjtarifa szerint várható díjról.

Javasoljuk, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot az ajánlat megtételéhez a biztosítók vagy a biztosításközvetítők által rendszeresített nyilatkozatmintákat használja, mert azok az ajánlat biztosító általi elfogadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazzák!

A fogyasztónak a következő biztosítási időszakra vonatkozó szerződés megkötésére irányuló ajánlatát legkésőbb a felmondott szerződése szerinti biztosítási időszak utolsó napjáig kell benyújtania a választott biztosítóhoz. A biztosítási időszak utolsó napjának dátumát a biztosító által adott igazolás tartalmazza. Amennyiben a fogyasztó a korábbi szerződését érvényesen felmondta, de nem, vagy késedelmesen gondoskodott új szerződésre vonatkozó ajánlata megtételéről, – hátrányos következményként – fedezetlenségi díjat kell majd fizetnie a kieső időszakra.

A szabályok értelmében a biztosítási szerződés létrejön, ha a fogyasztó a díjtarifának és a biztosítási feltételeknek megfelelő ajánlatot, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon a biztosító vagy annak képviselője részére átadja. A biztosító a szerződés létrejöttét követően köteles a kockázatviselést tanúsító igazoló okiratot előállítani és azt a kockázatviselés teljes időtartamára a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

2013. március

Forrás:  MNB
 
2013-03-10 11:00:00
Gyorslinkek

A www.netrisk.hu olyan biztosítási szerződések értékesítését végző internetes összehasonlító felület, amely a szerződések összehasonlításán túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. Az oldalon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb), autós kiegészítő biztosítás, casco (személygépjárműre, motorra és tehergépjárműre 3,5 tonna össztömegig), lakásbiztosítás, utasbiztosítás és munkanélküliség biztosítás köthető. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az oldal a kgfb termék kivételével nem hasonlítja össze a piacon elérhető összes biztosítási szerződést. Egyedi igényekre, kockázatokra irányuló biztosításokkal kapcsolatban kérjük keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat. Vállalkozói vagyon-, felelősség- és csoportos biztosításokra vonatkozó igényét a Netrisk Agent szolgáltatásunk keretében online is jelezheti.

A www.netrisk.hu weboldalt a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (rövidített neve: Netrisk.hu Kft.) üzemelteti, független biztosításközvetítői tevékenységért maga felel, az esetlegesen okozott kárért vagy sérelemdíjért szakmai felelősségbiztosítója, a Generali Biztosító Zrt. áll helyt. Az üzemeltetőről további információt a Rólunk menüpontban talál. A weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A www.netrisk.hu oldalon az üzemeltető a biztosításközvetítésen túl egyéb más tevékenységet (hirdetési és távközlési szolgáltatások közvetítése) is végezhet.