Vakok, gyengénlátók számára

QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ RT.

CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG Segítségnyújtás és Biztosítás Általános és Különös Feltételei

Kiegészítő Balesetbiztosítással és Sport-Balesetbiztosítással Jelen szabályzati pontok a Classic,Premium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás valamint a Kiegészítő Balesetbiztosítás feltételeit együttesen tartalmazzák. Azoknál a pontoknál, ahol a Classic, Premium, Privileg, a Kiegészítő Balesetbiztosítás vagy Sport-Balesetbiztosítás feltételei megegyeznek, ez külön nem kerül megjelölésre, a termékek feltételeinek eltérő pontjait a termékek nevei jelzik.

1. Az QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a szerződésben felsorolt - külföldön felmerült káresemények kapcsán - alábbi segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja:

Classic Privileg
Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Utazási segítségnyújtás és biztosítás Balesetbiztosítás Kiegészítő Balesetbiztosítás ( csak külön díjfizetés ellenében) Sport-Balesetbiztosítás (csak külön díjfizetés ellenében) Poggyászbiztosítás Premium módozatnál további szolgáltatás Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás Utazási segítségnyújtás és biztosítás Balesetbiztosítás Kiegészítő sport-balesetbiztosítás ( csak külön díjfizetés ellenében) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás Személyi felelősségbiztosítás Poggyászbiztosítás

2. Hogyan jön létre a biztosítási szerződés?

A biztosítás kizárólag azon személy részére köthető, aki a szerződéskötés időpontjában Magyarország területén tartózkodik. A szerződéskötés további feltétele a Biztosított útlevelének egyidejű bemutatása, a díj megfizetése. A Biztosító vagy megbízottja valamennyi Biztosított részére kötvényt állít ki, amelyen a Szerződő aláírásával igazolja, hogy a Biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés jellemzőiről szóló tájékoztatást megkapta.

3. Mikor lép életbe és meddig hatályos a biztosítás?

A biztosítás maximum 365 napra köthető, a szabályzat 9. pontjában foglalt díjszámítás figyelembevételével. Premium éves bérlet, Privileg éves bérlet esetén az egyszeri kinttartózkodás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. A Biztosító kockázatviselése - kizárólag Magyarország területén kívül - legkorábban a díj megfizetését követően azonnal - ebben az esetben a kiállítás idejét (óra, perc) is fel kell tüntetni a kötvényen - vagy a Szerződő által meghatározott későbbi nap 0. órájakor kezdődik és a díjjal kiegyenlített utolsó nap 24. órájáig tart. A kockázatviselés kezdete a kötvény kiállításának keltétől számított maximum 180. nap lehet. A biztosítás nem hosszabbítható meg. Egy külföldi tartózkodás idejére, folyamatos érvénytartammal több kötvényen kiállított biztosítás - az első kivételével - érvénytelen.

A biztosítás nem hosszabbítható meg. Az a biztosítás, amelyet a Biztosított külföldi tartózkodása során kötött úgy, hogy a biztosítás megkötésekor nem tartózkodott Magyarországon, érvénytelen. Az így kötött biztosítás alapján semmilyen térítés nem jár, a Biztosító kockázatban nem áll. Az így kötött biztosítás díja visszajár.

Kiegészítő balesetbiztosításkor (csak Classic és Prémium módozathoz köthető): a biztosítás hatálya megegyezik a Classic vagy Prémium biztosítási kötvényen feltüntetett érvénytartammal. A kockázatviselés a menetrendszerint vagy Magyarországon bejegyzett utazási iroda megrendelése alapján közlekedő repülőgépbe, vonatba, buszba, hajóba történő beszállással kezdődik és annak elhagyásáig tart.

Classic módozathoz csak Classic, Prémium módozathoz csak Prémium kiegészítő balesetbiztosítás köthető.

Kiegészítő Sport-balesetbiztosítás : az utazás időtartama alatt - kizárólag a megkötött QBE ATLASZ Assist Card Prémium vagy QBE ATLASZ Privileg biztosítással együttesen, annak kezdete és lejárta közötti időben - nem versenyszerűen végzett veszélyes sporttevékenység ( autó-motorsport, búvársport, vadvízi sportok, extrém sportok stb. ) során bekövetkezett sportbaleseteknél a Biztosító szolgáltatása megegyezik az QBE ATLASZ Assist Card Prémium vagy QBE ATLASZ Assist Card Privileg balesetbiztosítási szolgáltatásaival, attól függően, hogy mely módozat került megkötésre.

4. Ki a Szerződő?

Szerződő az a személy, aki a Biztosított(ak) javára a biztosítási szerződést megköti és a díjat megfizeti.

5. Ki lehet Biztosított?

Biztosított lehet valamennyi devizabelföldinek minősülő természetes személy, aki magáncélból, illetve ösztöndíjasként vagy napidíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából külföldre utazik. Biztosított lehet továbbá, az a devizakülföldinek minősülő természetes személy, aki a biztosítási szerződés díját konvertibilis valutában megfizeti, és nem állandó lakóhelye szerinti országba utazik.

 1. Classic,Premium és Privileg módozat esetén a biztosítás hatálybalépésekor 70. életévét betöltött személy max. 90 napra kötheti meg a biztosítást. Az ennél hosszabb időszakra kiállított kötvény a 91. napon érvényét veszti.
 2. Premium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén Biztosított lehet a biztosítás hatálybalépésekor 70. életévét be nem töltött személy.

Ki nem lehet Biztosított?

Nem lehet biztosított a tartós külföldi szolgálatot teljesítő, külföldön tartósan munkát vállaló és vele kinttartózkodó családtagjai, az a devizakülföldinek minősülő természetes személy, aki számára ezt a mindenkor érvényes devizajogszabályok nem teszik lehetővé, és az állandó lakóhelye szerinti országba utazik, valamint Classic, Premium és Privileg módozat esetén 90 napnál hosszabb időtartamra az a személy, aki 70. életévét betöltötte, Premium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén az a személy, aki a 70. életévét betöltötte. Amennyiben a szerződés e kikötései ellenére a felsoroltak valamelyikének javára megkötik a biztosítást, az érvénytelen, és a biztosítás díja visszajár.

6. Ki/k a kedvezményezett/ek ?

Kedvezményezettnek minősül/nek az(ok) a személy(ek), aki(ket) a Szerződő a Biztosított írásbeli hozzájárulásával megjelöl, és a szerződés szerint ebben a minőségben - a 11. pontban foglaltak szerint - a Biztosító szolgáltatására jogosult(ak).

A Kedvezményezett személye a biztosítás tartama alatt a Szerződő és a Biztosított Biztosítóhoz intézett, egybehangzó írásbeli nyilatkozatával bármikor megváltoztatható.

7. Mely országokban nyújt a Biztosító vagy a szabályzatban, valamint a tájékoztatóban feltüntetett segítségnyújtó partnere, az Assist Card International (továbbiakban: Partner) segítségnyújtási szolgáltatásokat és biztosítást?

A biztosítás Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes, de a Biztosító és Partnere a segítségnyújtási szolgáltatásokat az alábbi országokban garantálja: Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Argentína, Aruba, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Bolívia, Bonaire, Brazília, Bulgária, Chile, Ciprus, Costa Rica, Curacao, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Dominika, Egyiptom, El Salvador, Equador, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Guatemala, Hollandia, Honduras, Hongkong, Horvátország, Indonézia, Írország, Izland, Izrael, Japán, Jordánia, Jugoszlávia,Kanada, Kolumbia, Kenya, Kína, Kuba, Lengyelország, Lesotho, Libanon, Lichtenstein, Luxemburg, Macao,Malájzia, Maldív-szigetek, Marokkó, Mauritius, Mexikó, Monaco, Nagy-Britannia, Nicaragua, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Panama, Paraguay, Peru, Portugália, Románia, San Marino, Skócia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaud-Arábia, Szváziföld, Szingapúr, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Tahiti, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Tunézia,Új-Zéland, Ukrajna, Uruguay, Venezuela.

8. Mi a biztosítás többszöri megkötésének korlátozása?

Biztosítás és a kiegészítő balesetbiztosítás azonos időre csak egyszer köthető. Amennyiben a Biztosított e kikötés ellenére mégis több biztosítással rendelkezik, úgy a Biztosító a térítést csak egyszeresen nyújtja és ezzel egyidőben, a Biztosító által esetlegesen kötött ugyanilyen vagy más feltételű baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás díját visszafizeti.

9. Hogyan történik a biztosítási díj meghatározása?

 1. A biztosítási díj az alapdíjnak, az Európán kívüli pótdíjnak és a 65 év felettiek pótdíjának, valamint az alkalmazható kedvezménynek ( Classic,Prémium)a végösszege.

  Az alapdíj az alábbi időtartamok meghatározásával kerül kiszámításra:

  1 és 3 nap közötti kinttartózkodási időtartamra 3 napos díj 4 és 365 nap közötti kinttartózkodási időtartamra napi díj

  Európán kívüli országokba utazóknak az alapdíj 50%-a számítandó fel pótdíjként, (Jelen biztosítás szempontjából pótdíjmentes még Törökország és Oroszország teljes területe, Kanári-szigetek, Málta, Ciprus és Madeira).

  a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor a 65. életévüket betöltött ügyfeleknek az alapdíj 100%-a számítandó fel pótdíjként,

  alkalmazható kedvezmény:

  Classic és Prémium módozat esetén a kockázatviselés kezdetekor 14. életévét be nem töltött személyek részére a díj 50%-a.

  Ebben az esetben a kártérítési összeg a limitált szolgáltatások maximum 50%-a lehet.

  Privileg módozat esetén nem vehető igénybe és csak kiegészítő sportbalesetbiztosítás köthető.

 2. Premium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén a biztosítási díj: 365 napra szóló éves díj.
 3. A Kiegészítő Balesetbiztosítás díja: egyszeri, Classic vagy Prémium díjtételű, kedvezmény és pótdíj nélküli díj.

  Classic utasbiztosításhoz, csak Classic módozatú Kiegészítő balesetbiztosítás köthető.

  Prémium utasbiztosításhoz csak Prémium módozatú Kiegészítő Balesetbiztosítás köthető.

 4. Kiegészítő Sport-balesetbiztosítás díja : 1 és 3 nap közötti kinttartózkodási időtartamra 3 napos alapdíj, 4 és 365 nap közötti időtartamra az alapdíj és további napok napidíj szorzatának összege.

10. Hogyan lehetséges a díjvisszatérítés?

 1. A Biztosító az alábbi feltételek mellett díjvisszatérítést nyújt:

  Az utazás elmaradása esetén a kockázatviselés kezdete előtt a biztosítási kötvények a váltás helyén teljes áron visszaválthatók.

  A részben felhasznált kötvények visszatérítése a biztosítás tartamán belül az alábbiak szerint lehetséges:

  • 3 napos biztosítás díja nem téríthető vissza,
  • a Biztosítottnak a kötés helyén történő megjelenését követő naptól lehet a biztosítási kötvény díját visszatéríteni, a napi díjak figyelembevételével.
  • Ha a Biztosító szolgáltatást nyújtott, akkor díjvisszatérítés nem lehetséges.

  Lejárt kötvény díja nem téríthető vissza.

 2. Premium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén:

  A kockázatviselés kezdete előtt a biztosítási kötvények a váltás helyén teljes áron visszaválthatók.

  Részben felhasznált kötvények esetén:

  • amennyiben a Biztosított tartósan utazásképtelenné válik (előreláthatóan és orvosilag igazoltan egy hónapot meghaladó betegség, baleset miatt), a biztosítási szerződés a Biztosítóhoz történő bejelentést követő naptól szüneteltethető, és ennek időtartamával a szerződés időtartama meghosszabbodik. Ebben az esetben a Biztosítottnak a biztosítási kötvényt a bejelentéssel egyidejűleg a Biztosító részére be kell nyújtania.
  • a Biztosított halála esetén a biztosítási szerződés megszűnik. A Biztosító a befizetett éves díj időarányos részét - a bejelentés tárgyhavának utolsó napját követő hónaptól - a kedvezményezett, vagy ennek hiányában az örökös részére visszatéríti.

  Lejárt kötvény díja nem téríthető vissza.

 3. Classic és Prémium Kiegészítő balesetbiztosítás vagy Classic, Prémium, Privileg Kiegészítő Sport-balesetbiztosítás díja csak a kockázatviselés kezdete előtt, a váltás helyén téríthető vissza.

11. Ki jogosult a szolgáltatásokra?

Amennyiben a Szerződő és a Biztosított a szerződés megkötése előtt másképpen nem rendelkezik, a biztosítási szerződésben foglalt és a Biztosítottat még életében megillető balesetbiztosítási összegeket, valamint a poggyászbiztosítási károkat a Biztosító a Biztosított részére téríti.

Amennyiben a Szerződő a 6. pontban foglaltak szerint nem jelöl Kedvezményezettet, a Biztosított baleseti halála esetén nyújtandó balesetbiztosítási összegre a Biztosított örököse(i) jogosult(ak).

A baleseti és poggyászkártérítés kifizetése kizárólag forint fizetőeszközben a mindenkori devizajogszabályok figyelembevételével történik.

Egyéb szolgáltatásokat a Biztosító a Biztosított vagy a 23., 25., 26., 32., 34., 35., 40. pontban meghatározott személyek részére nyújtja.

12. Mely esetekben mentesül a Biztosító a szolgáltatások kifizetése alól?

Classic,Premium és Privileg módozat esetén a Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított:

 • Európán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg kivéve a kalkulált biztosítás esetén,
 • a kockázatviselés kezdetekor a 65. életévét betöltötte, és a 65 éven felüliek pótdíját nem fizette meg, kivéve a kalkulált biztosítás esetén,
 • a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte és 90 napnál hosszabb időre kötötte meg a biztosítást, a 91. naptól mentesül a Biztosító,
 • a kockázatviselés kezdetekor a 14. életévét betöltötte és a kedvezményes díjtétellel kötötte meg a biztosítást,
 • a szerződéskötés időpontjában nem tartózkodott Magyarország területén,
 • devizakülföldi állampolgár, és az állandó lakhelye szerinti országba utazik,
 • elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak,

Premium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén a Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított

 • a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte,
 • egyszeri kinttartózkodásának időtartama meghaladja a 30 napot,
 • a szerződéskötés időpontjában nem tartózkodott Magyarország területén,
 • devizakülföldi állampolgár, és az állandó lakhelye szerinti országba utazik,
 • elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

13. Melyek a biztosításból kizárt kockázatok?

 1. A biztosításból kizárásra kerülnek:
  • a felmerült nem vagyoni károk,
  • a Biztosított által harmadik személynek okozott károk,
  • a közlekedési társaság utazási feltételeinek megszegéséből bekövetkezett események,
  • veszélyes sportok (különös tekintettel az autó- motorsport versenyek, ideértve a teszttúrákat és a rally versenyeket is-, szikla- és hegymászás, barlangászat, repülős sportok, ejtőernyős ugrások, vadvízi evezés stb.) gyakorlása és az ezekkel kapcsolatos edzéseken való részvétel során bekövetkezett események ( kivéve, ha külön díjfizetés ellenében Kiegészítő sport-balesetbiztosítást kötött)
  • közvetve vagy közvetlenül a jogszabály szerint ionizálónak minősülő sugárzás, nukleáris energia folytán bekövetkezett események,
  • háborús, polgárháborús cselekménnyel, harci eseménnyel, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással, sztrájkkal közvetlen vagy közvetett összefüggésben bekövetkezett események,
  • a Biztosító nem felel az általa vagy a Partnere által felkért szolgáltató által okozott orvosi műhibákból eredő felelősségi károkért.
 2. Millenniumi kizárás

  Tekintet nélkül arra, hogy az alábbiak a Biztosított/ak tulajdonát képezik, birtokában vagy felelős őrizetében illetve ellenőrzése alatt állnak, továbbá arra, hogy az esemény a 2000. év előtt, alatt vagy után következik be, a Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki azokra a közvetlenül vagy közvetve bekövetkező károkra, amelyek teljesen vagy részben arra vezethetők vissza vagy azzal bármilyen módon kapcsolatosak hogy bármely számítógép, adatfeldolgozó gépezet vagy berendezés, média mikrochip, operációs rendszer, mikroprocesszor (computer chip) integrált áramkör, beépített vezérlő logisztika vagy hasonló feladatot ellátó egység vagy bármilyen számítógépes szoftver nem képes :

  • valamely naptári dátumot önmagára vonatkoztatva rendszerdátumként helyesen felismerni (például a 2000. évet megelőző, a 2000.év folyamán előforduló, a 2000.év utáni dátumok felismerése, a 2000.év, mint szökőév kezelése, beleértve február 29-ét és a 366 napot éves, valamint 1999.szeptember 09. helyes kezelését stb.) és/vagy
  • adatok, információk, parancsok vagy utasítások rögzítésére, mentésére, megőrzésére és/vagy helyes manipulálására, értelmezésére vagy feldolgozására azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, saját rendszerdátumként kezelni és /vagy
  • adatok rögzítésére, mentésére, megőrzésére vagy helyes feldolgozására azért, mert egy számítógépes szoftverbe - legyen az bármilyen - olyan parancsot, utasítást programoztak be, amely egy adott időpontban vagy azt követően bármikor adatvesztést idéz elő, illetve lehetetlenné teszik az adatok rögzítését, mentését, megőrzését vagy helyes feldolgozását, azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, saját rendszer dátumaként kezelni.

14. Mi a Biztosított feladata káresemény bekövetkezésekor?

A Biztosított feladatai:

 • a káreseményével kapcsolatban felmerült minden tényről, adatról a Biztosítót vagy Partnerét tájékoztassa,
 • a kárt a lehetőségekhez képest elhárítsa, illetve csökkentse és ennek során a Biztosító vagy Partnere útmutatását kövesse,
 • kárigényét - a szerződésben szabályozott bejelentési kötelezettségének is eleget téve - a hazaérkezést követő 15 napon belül bejelentse,
 • a Biztosító számára minden olyan vizsgálatot engedélyezzen, melyek a káresemény okaira, a kár mértékére és a kártérítés nagyságára vonatkoznak.

15. Mikor esedékes a kárkifizetés?

A Biztosító a jogosult részére fizetendő kártérítést a biztosítási szerződésben meghatározott összeghatároknak megfelelően a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum (az utolsó dokumentum) beérkezését követően 15 napon belül téríti meg. Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette , őt illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve ha ez a Biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.

16. Mikor évülnek el a kártérítési igények?

A jelen szabályzatból eredő igények a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt évülnek el.

17. Titoktartási kötelezettség

A Biztosítót az 1995. évi XCVI. Tv. alapján biztosítási titoktartási kötelezettség terheli.

A Biztosító titoktartási kötelezettsége az ügyfelek adatainak vonatkozásában a következő szervezetekkel, hatóságokkal szemben nem áll fenn:

 • a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
 • a hivatkozott törvényben rögzített esetekben a nyomozó hatóság vezetőjével, valamint az ügyészséggel,
 • a büntetőügyben, valamint csődeljárás illetve felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal,
 • hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel,
 • adóügyben, ha az adóhatóság felhívására a Biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha a biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésből törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
 • feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
 • verseny-felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
 • a hivatkozott törvényben rögzített esetekben más biztosító társasággal,
 • feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
 • az egészségügyről szóló 1977. évi CLIV. törvény 108.§ (2) bekezdésében foglat
 • egészségügyi hatósággal (szemben).

A Biztosító köteles a Biztosított (Szerződő, Kedvezményezett) kérésére a Biztosító által vezetett nyilvántartásokban tárolt saját adatairól tájékoztatást adni, valamint a Biztosított által kezdeményezett adathelyesbítéseket nyilvántartásaiban átvezetni.

18. A fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv:

QBE ATLASZ Biztosító Rt. 1143 Budapest, Stefánia út 51. A biztosítók felügyeleti szerve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

19. Jelen szerződésben nem tárgyalt kérdésekben a PTK. rendelkezései irányadóak. A szerződő felek a biztosítási szerződésből származó jogviták eldöntésére perértéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

20. Milyen kockázati körre terjed ki az egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás?

A Biztosító a hozzá, vagy a Partneréhez beérkezett telefonhívást követően a Biztosított részére egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és a felmerült egészségügyi költségeket a 20. pontban részletezett feltételek szerint átvállalja, amennyiben a Biztosított a biztosítás tartamán belül külföldön megbetegszik vagy balesetet szenved. A Biztosító e szolgáltatásokat kizárólag sürgős szükség esetén nyújtja.

Sürgős szükség esete áll fenn, ha az azonnali orvosi ellátás elmaradása előreláthatóan a Biztosított életét, illetve testi épségét veszélyeztetné vagy a Biztosított egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozna, úgyszintén ha a Biztosított betegségének tünetei (eszméletvesztés, vérzés, fertőző heveny megbetegedés, stb.) alapján, illetve baleset folytán vagy hirtelen bekövetkezett súlyos egészségkárosodása miatt azonnali orvosi ellátásra szorul.

A Biztosító egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásai:

a Biztosító vagy Partnere

 • a Biztosított tartózkodási helyére a lehető legrövidebb időn belül orvost küld, vagy orvos címét bocsátja a Biztosított rendelkezésére (ehhez az kell, hogy a Biztosított vagy megbízottja telefonáljon a Biztosítónak, megadja a Biztosított nevét, kötvényszámát, elérhetőségi telefonszámát és pontos címé, ahova az orvost kéri, vagy amelynek közelében orvoshoz szeretne menni),
 • szükség esetén gondoskodik a Biztosított további egészségügyi ellátásáról, illetve megszervezi azt,
 • járóképtelenség esetén megszervezi a Biztosított mentőautóval vagy taxival történő orvoshoz vagy kórházba szállítását,
 • kórházi gyógykezelés esetén:

a.) amint a kórházban lévő beteg állapota lehetővé teszi, a külföldi kezelés helyett a Biztosítottat - szükség esetén orvoskísérővel vagy betegkísérővel - Magyarországra szállítja és gondoskodik az illetékes gyógyintézetbe történő elhelyezéséről. Ennek időpontját és módját a Biztosító a kezelést végző orvossal, egészségügyi intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján határozza meg,

b.) a Biztosító folyamatos kapcsolatot tart a kezelést ellátó orvossal, egészségügyi intézménnyel, vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja telefonon a Biztosított egy hozzátartozóját a Biztosított állapotáról.

(A PTK.685.§.b.pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.)

Biztosító egészségügyi biztosítási szolgáltatásai:

 • a biztosítás kizárólag sürgős szükség esetén, a Biztosító kockázatviselésének tartamán belül: Classic Prémium Privileg
 • megbetegedés kapcsán felmerült költségekre összesen: 15.000.-USD 50.000,-USD 50.000,-USD
 • baleset kapcsán felmerült költségekre összesen: 30.000.-USD 50.000,-USD 80.000,-USD,

(vagy ennek megfelelő egyéb valuta) összeghatárig, illetve amennyiben a Biztosított a díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig nyújt fedezetet.

A fenti költségeket akkor vállalja a Biztosító, ha a Biztosított vagy megbízottja illetve az ellátást nyújtó intézmény, kezelőorvos a Biztosítótól vagy Partnerétől egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatást kért, vagy ha erre nem volt lehetősége, a lehető legrövidebb időn belül (de max. 24 órán belül ) a Biztosítót vagy Partnerét értesítette és az a szolgáltatások igénybevételét engedélyezte. Amennyiben az értesítés nem történt meg, a Biztosító a felmerült költségeket maximum 150,-USD összeghatárig utólag megtéríti.

Biztosítási szolgáltatások:

 • sürgősség orvosi vizsgálat,
 • sürgősségi orvosi gyógykezelés,
 • sürgősségi kórházi gyógykezelés (a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a külföldi kórházi kezelési költségeket addig az időpontig vállalja, amíg a kezelőorvossal történt egyeztetés után a beteg állapota lehetővé teszi Magyarországra történő szállítását további gyógykezelés céljából),
 • halaszthatatlan műtét, intenzív ellátás,
 • egy-, illetve kétágyas kórházi elhelyezés többletköltségei a Biztosított vagy megbízottja külön kérése alapján és a Biztosító beleegyezésével.( Prémium és Privileg módozat esetén!) A Biztosító beleegyezése nélkül igénybevett kiemelt elhelyezés költségeit a Biztosító nem téríti.
 • sürgősségi szülészeti ellátás a terhesség betöltött 28. hete előtt,
 • orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszer költségeinek eredeti számlával igazolt utólagos megtérítése,
 • művégtagok, mankók, rokkantkocsik és egyéb orvosi felszerelések, készülékek, eszközök orvosi rendelvényre történő kölcsönzése,
 • szemüveg - orvos által rendelt - pótlása, személyi sérülést is okozó, dokumentáltan orvosi ellátást igénylő baleset miatt 150,-USD összeghatárig,
 • kizárólag sürgősségi fogászati ellátás, közvetlen fájdalomcsökkentő kezelés, legfeljebb két fogra, foganként max. 150,-USD összeghatárig,

indokolt és szokásos - orvosválasztás nélküli - általános ellátás költségeire a szolgáltatás igénybevételének helyén érvényes átlagos orvosi díjszabások figyelembevételével.

A biztosítási eseménnyel kapcsolatban a Biztosított a Biztosítóval vagy annak megbízottjával szemben felmenti a vizsgálatot vagy kezelést végző orvost az orvosi titoktartás alól.

21. Mire nem terjed ki az egészségügyi biztosítás?

Az egészségügyi biztosítás nem terjed ki:

 • bármely olyan ellátásra vagy gyógyszervásárlásra, amely korábban fennálló egészségi állapot miatt vagy erre visszavezethető okból következett be.(Korábban fennálló egészségügyi állapotnak kell tekinteni a Biztosított bármely olyan betegségét vagy egyéb egészségügyi állapotát, amely a jelen biztosítás hatályba lépését megelőzően:
 • a./ orvosi kezelést tett szükségessé, illetve kezelését orvos javasolta vagy
 • b./ szükségessé tette gyógyszerek felírását, illetve szedését vagy
 • c./ észlelhető volt, valamint olyan tünetet eredményezett, amelynek alapján egy elvárható gondossággal eljáró személy diagnózist, gondozást vagy kezelést keresett volna),.
 • olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés céljából,
 • olyan szolgáltatásra, amely nem akut megbetegedés vagy baleseti sérülés miatt válik szükségessé,
 • azon többletköltségekre, amelyek meghaladják az indokolt és szokásos díjat abban az országban, ahol a Biztosított a szolgáltatást igénybe vette,
 • a kórházi kezelés azon többletköltségeire, amelyek abból adódtak, hogy bár orvosilag megoldható lett volna, a Biztosított döntése miatt a Biztosító nem tudta a Biztosítottat (akár speciális módon is) további kezelés céljából Magyarországra hazaszállítani,
 • amennyiben a Biztosított vagy megbízottja, illetve az ellátást nyújtó intézmény, kezelőorvos 24 órán belül nem kérte a Biztosító hozzájárulását az egészségügyi ellátás igénybevételéhez, a 150.-USD összeghatárt meghaladó károk esetében a fenti összeghatárt meghaladó költségekre,
 • a Biztosító hozzájárulása nélkül történt hazaszállítás költségeire,
 • az elvárható, ésszerű kockázati szint túllépése nélkül a hazatérés utánra halasztható műtétre,
 • utókezelésre, rehabilitációra,
 • pszichiátriai és pszichés megbetegedések kezelésre,
 • hozzátartozó által nyújtott kezelésre, ápolásra,
 • kozmetikai sebészetre,
 • terhes gondozásra,
 • a terhesség betöltött 28. hete utáni szülészeti ellátására,
 • nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálásra, kezelésre
 • fizikotherápiára, akupunktúrára, természetgyógyász, illetve csontkovács által nyújtott kezelésre,
 • alkoholos (0,80%o véralkoholszint feletti), illetve kábítószeres befolyásoltság miatt - vagy erre visszavezethető okokból - szükségessé vált orvosi, kórházi ellátásra,
 • védőoltásra,
 • rutin, kontroll, illetve szűrővizsgálatokra,
 • szexuális úton terjedő betegségekre,
 • szerzett immunhiányos betegségre (AIDS), illetve ezzel összefüggő betegségekre,
 • kontaktlencsére, hallásjavító eszközökre, szemüvegre (ez utóbbi, kivéve személyi sérüléses baleset esetén),
 • öngyilkosság, illetve annak kísérlete, vagy a Biztosított által elkövetett szándékos bűncselekmény következtében felmerült költségekre,
 • hivatásszerű fizikai munkavégzés során bekövetkezett baleset következtében felmerült egészségügyi ellátás költségeire,
 • kettőnél több fog kezelésére,
 • definitív fogászati ellátásra, állkapocs orthopédiai ellátásra, fogszabályozásra, paradon-tológiai kezelésekre, fogkőeltávolításra, foggyökérkezelésre, fogpótlásra, fogkoronára, hídra, protézis készítésére és javítására.
 • Classic módozat esetén az egy-,illetve kétágyas elhelyezés többletköltségeire

22. Hogyan történik a kárrendezés?

 • Ha a Biztosított az egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat igénybe vette, és ennek eredményeként a Biztosító intézkedett a költségek átvállalásáról, a külföldi egészségügyi, gyógyító, kezelő szerv (személy) a számlát és a biztosítási kötvényt vagy annak másolatát közvetlenül a Biztosító vagy Partnere részére nyújtja be.
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás ellenértékét a Biztosított - a biztosítási esemény előírtak szerinti bejelentése után - a helyszínen kifizette, Magyarországra történő visszatérését követően a kárt a Biztosító Assistance és Kárrendezési Osztálya (1143. Budapest, Stefánia út 51. Tel.: 460-1500 Fax: 460-1515) az érvényes devizarendelkezések szerint megtéríti.

Az előzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeit maximum 150,-USD összeghatárig téríti meg a Biztosító.

A kárrendezés az alábbi iratok alapján történik:

 • a biztosítási kötvény egy példánya,
 • az ellátás sürgősségét igazoló teljes orvosi dokumentáció, diagnózis, orvosi leírás, záró-jelentés,
 • külföldi orvosi, gyógyszerköltségek eredeti számlái,
 • a Biztosító kérésére - esetlegesen - háziorvosi dokumentáció a kiutazást megelőző megbete-gedésekről,
 • és minden egyéb, a kárigény érvényesítéséhez szükséges irat,
 • a Biztosító által rendszeresített és a Biztosított vagy örököse, illetve kedvezményezettje által kitöltött kárbejelentő nyomtatvány.

Baleset esetén ezeken kívül: a külföldön felvett hivatalos jegyzőkönyv, vagy igazolás a baleset és a sérülés megtörténtéről, körülményeiről, továbbá a Biztosított elhalálozása esetén boncolási jegyzőkönyv, halottvizsgálati bizonyítvány is.

Amennyiben a Biztosító a költségek átvállalását megelőzően szükségesnek tartja további egészségügyi dokumentáció háziorvostól történő bekérését, a dokumentáció Biztosító részére történő átadása a Biztosított vagy hozzátartozóinak feladata. Amennyiben a kért dokumentációt a Biztosító nem kapta meg, ez esetben a kárigényt elutasítja, illetve az eseményt nem tekinti biztosítási eseménynek, kockázaton kívüliként kezeli.

Amennyiben a Biztosított a II. pontban leírt egészségügyi szolgáltatásokra jogosult, a Biztosító az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja:

23. Beteglátogatás

Amennyiben a Biztosított állapota életveszélyes, vagy 10 napnál hosszabb ideig kell kórházban maradnia, úgy a Biztosító egy, a Biztosított által megjelölt, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részére, az oda- és visszautazást (a Biztosító döntése alapján: saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II.o., esetleg turistaosztályú repülőjegy) megszervezi, szállodai elhelyezést biztosít, és annak költségeit átvállalja:

Classic módozatnál Premium módozatnál: maximum 4 éjszakára 50.-USD/éjszaka 100,-USD/éjszaka értékhatárig. Privileg módozatnál: maximum 7 éjszakára 150,-USD/éjszaka értékhatárig.

Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélkül történő beteglátogatás költségeit a Biztosító nem téríti.

24. Telefonköltség térítése

Ha a Biztosított külföldi tartózkodása során 48 órát meghaladó sürgősségi kórházi ellátásban részesül, és ezt a kórházi zárójelentéssel igazolni tudja, a Biztosító átvállalja a Biztosított, kórházból kezdeményezett, számlával igazolt telefonhívásait a hozzátartozókkal:

Classic Premium Privileg Európán belül 25.-USD 50,-USD 100,-USD Európán kívül 50.-USD 100,-USD 200,-USD összeghatárokig.

Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.

25. Tartózkodás meghosszabbodása

Amennyiben a Biztosítottnak a kórházi elbocsátását követően külföldi tartózkodását meg kell hosszabbítania (orvosilag indokolt esetben, vagy amennyiben a Magyarországra történő hazautazás csak későbbi időpontban oldható meg), a Biztosító gondoskodik a szállodai elhelyezésről, és annak költségeit átvállalja:

Classic Premium maximum 4 éjszakára 50,-USD/éjszaka 100,-USD/ éjszaka Privileg maximum 7 éjszakára 150,-USD/ éjszaka értékhatárig

Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.

A Biztosító vállalja, hogy a Biztosított kórházi tartózkodása alatt, vagy ha a kórházi elbocsátást követően tartózkodását meg kell hosszabbítania, úgy egy vele együtt utazó hozzátartozója részére szállodai elhelyezést biztosít:

Classic Premium maximum 4 éjszakára 50.-USD/éjszaka 100,-USD/éjszaka Privileg maximum 7 éjszakára 150,-USD/éjszaka

értékhatárig és gondoskodik a Biztosítottal együtt Magyarországra történő hazautazásának megszervezéséről és annak költségeit (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II.o. menetjegy esetleg turistaosztályú repülőjegy) átvállalja.

Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélküli kinttartózkodás költségeit a Biztosító nem téríti.

26. Gyermek hazaszállítása

Amennyiben a Biztosított balesete, megbetegedése vagy elhalálozása miatt a vele együtt utazó 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül marad, úgy a Biztosító egy, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozója részére megszervezi az oda- és visszautazást a gyermekért, (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. oszt. jegy, esetleg turistaosztályú repülőjegy) és ennek költségeit vállalja, annak érdekében, hogy a gyermeket hazakísérje.

Amennyiben a Biztosított - vagy Magyarországon elérhető közvetlen hozzátartozó - nem nevez meg ilyen személyt, a Biztosító gondoskodik a gyermek hazaszállításáról és elhelyezéséről.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélküli hazaszállítás költségeit a Biztosító nem téríti.

27. Holttest hazaszállítása

A Biztosított halála esetén a Biztosító intézkedik a holttest Magyarországra történő szállításáról és ennek költségeit átvállalja.

A holttest hazaszállításának megszervezése érdekében a Biztosított hozzátartozójának az alábbi dokumentumokat kell a lehető legrövidebb időn belül beszereznie és a Biztosító rendelkezésére bocsátania:

 • születési anyakönyvi kivonat,
 • házassági anyakönyvi kivonat, esetleg a házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
 • temetői befogadó nyilatkozat,
 • halál tényét igazoló okirat,
 • halál okát igazoló hatósági vagy orvosi bizonyítvány,
 • baleseti halál esetén boncolási jegyzőkönyv,
 • baleseti halál esetén boncolási jegyzőkönyv és a halál bekövetkezése körülményeinek tisztá-zásához szükséges hivatalos iratok.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélkül intézett hazaszállítás költségeit a Biztosító nem téríti.

28. Idő előtti hazautazás megbetegedés, haláleset vagy váratlan esemény miatt

Amennyiben a Biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozója életveszélyes állapotban van vagy meghalt, és arról a Biztosítót hivatalos okiratokkal (pl. kórházi orvos, igazolását telefaxon mellékelve) értesítik, a Biztosító a Biztosított számára az idő előtti Magyarországra történő utazást (a Biztosító döntése alapján: pl. .személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II.o. menetjegy, esetleg turistaosztályú repülőjegy) megszervezi és vállalja ennek költségeit. Ennek feltétele, hogy a Biztosító értesítésekor a kockázatviselés tartama (érvényessége) még min. 3 nap legyen.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélküli hazautazás költségeit a Biztosító nem téríti.

29. Poggyász késedelmes megérkezése

Amennyiben a Biztosított külföldi célállomásra történő kiutazása során, amely egy légi-, vagy hajózási társasággal vagy ezek képviseletével történt-, a Biztosított poggyásza nem a poggyász feladásakor meghatározott helyre kerül és emiatt átvétele legalább 12 órát késik, a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat, az alábbi összeghatárok szerint:

Classic Prémium Privileg 12 - 24 óra közötti késedelem esetén 15.000.-Ft 15.000,-Ft 15.000,-Ft 24 órát meghaladó késedelem után 25.000.-Ft 40.000,-Ft 40.000,-Ft

A késés tényleges időtartamáról a légi-, illetve hajótársaságtól vagy azok képviseletétől hivatalos, a Biztosított nevére szóló eredeti jegyzőkönyv, a poggyász átvételéről pedig, - az időpont pontos meghatározásával, a Biztosított nevével feltüntetett igazolás szükséges. A kárigény benyújtásához mellékelni kell a poggyászfeladási vényt is. A késés időtartamát a repülő-, illetve hajójárat érkezési időpontja alapján kell kiszámítani. A Biztosító térítése a poggyászok számától független.

A Biztosított részére a kártérítés abban az esetben fizethető, ha rendelkezik a nevére kiállított fent felsorolt igazolások mindegyikével, amelyek egyértelműen igazolják legalább egy darab poggyász általa történő késedelmes átvételét.

Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.

30. Külföldi készpénz segély megszervezése

Amennyiben a Biztosított pénzét, készpénzkímélő fizetőeszközét ellopták, elrabolták vagy előre nem tervezett, indokolt kiadása merülne fel (pl. nagyobb összegű gépjármű javítás költsége) a Biztosító vállalja - maximum 2.000,-USD. összeghatárig-, hogy partnerhálózatán keresztül megszervezi, hogy a Biztosított kiadásai fedezésére helyi fizetőeszközhöz juthasson.

Ennek feltétele, hogy a Biztosítót történt értesítést követően, a Biztosított magyarországi megbízottja az igényelt segélynek és az átutalás bankköltségének megfelelő forint összeget a Biztosító partnerénél befizesse.

31. Segítségnyújtás személygépkocsi hazajuttatásához ( Prémium és Privileg módozat esetén !)

A Biztosító Európa területén vállalja, hogy amennyiben a Biztosított egészségügyi segítségnyújtásra és biztosításra jogosult, orvos szakmailag gépkocsivezetésre alkalmatlan, gépjárműve üzemképes és az együttutazók a gépkocsit hazavezetni nem tudják, gondoskodik a Biztosított által megnevezett személy külföldre történő utazásáról (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyag költsége, vonat II.o. menetjegy esetleg turistaosztályú repülőjegy) annak érdekében, hogy a gépjárművet a lehető legrövidebb útvonalon és időtartamon belül hazavezesse. Amennyiben a biztosított nem nevez meg ilyen személyt, a Biztosító gondoskodik gépjárművezetőről akinek napidíj és esetleges szállás költségeit átvállalja.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélküli költségeket a Biztosító nem téríti.

32. Útlevél- és poggyászkeresés

A Biztosító a biztosítási kötvény kiadásakor kétféle címkét bocsát a Biztosított rendelkezésére:

 • útlevélkereső címke, mely az útlevél hátoldalára ragasztandó,
 • csomagkereső címke, mely kitöltve a Biztosított poggyászára kerül.

Amennyiben a Biztosított címkével ellátott útlevele vagy poggyásza elveszett, telefonon haladéktalanul értesíteni kell a Biztosító kötvényben feltüntetett Partnerét, a pontos tartózkodási hely és telefonszám megjelölésével.

A címkével ellátott poggyász vagy útlevél megtalálása esetén a Biztosító a Biztosítottat erről tájékoztatja, szükség esetén gondoskodik a megadott címre történő eljuttatásáról, de a szállítás költségei a Biztosítottat terhelik.

33. Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén ( Prémium és Privileg módozat esetén !)

Ha a külföldi tartózkodás alatt a Biztosított sürgősségi kórházi ellátásban részesül és emiatt nem tudja kiküldetésének hivatalos célját teljesíteni, - amennyiben a kiküldetést elrendelő cég egy másik munkatársat nevez meg az út hivatalos céljának teljesítésére- a Biztosító megszervezi a helyettesítő munkatárs utazását és a közlekedés költségeit megtéríti.

A Biztosító előzetes hozzájárulása nélküli kiutazás költségeit a Biztosító nem téríti.

34. Értesítés

A Biztosító vállalja, hogy amennyiben a Biztosítottat ért esetleges balesetről, megbetegedésről a Biztosítót értesítik, vagy erről tudomást szerez, a Biztosított által megjelölt személyt haladéktalanul értesíti.

35. Egyéb segítségnyújtások

Ha a Biztosítottnak utazása során szállodai szobafoglalásra, bérelt gépkocsira, gépkocsijának hazaszállítására merülne fel igénye, a Biztosító partnerhálózatán keresztül - külön költség felszámítása nélkül - nyújt segítséget, de az ilyen módon kapott szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a Biztosított feladata.

36. További szolgáltatás Privileg módozat esetén

Utazási késedelem Abban az esetben, ha a Biztosított a külföldi célállomásra történő kiutazása során, mely egy légi-, hajózási társasággal vagy ezek képviseletével történt és a kiadott menetrendtől eltérően, különböző okokból (pl. időjárási viszonyok) a repülőgép vagy hajójárat minimum 6 órát késik, a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat, az alábbi összeghatárok szerint:

6 - 12 óra közötti késés esetén 15.000,-Ft 12 órát meghaladó késés esetén 40.000,-Ft

Ennek feltétele, hogy a Biztosított az utazásszervező vagy közlekedési társaság által meghatározott útiterv szerinti időpontban bejelentkezett, illetve megjelent és hivatalos nevére szóló írásbeli igazolást kapott a légi-, vagy hajózási társaságtól (vagy annak képviselőjétől) arról, hogy a késés milyen okból, mekkora időtartamra vonatkozott. A késés időtartamát a repülő-, hajójárat utazási menetrendjében foglalt időpontja és a tényleges indulás alapján kell kalkulálni.

A biztosítás időtartama alatt - a járatkésések számától függetlenül- térítés a fenti összeghatárok erejéig történik.

37. Hogyan történik a kárrendezés?

 • A szerződésben előírtaknak megfelelően bejelentett biztosítási események kapcsán felmerült költségeket a Biztosító a szerződés III. fejezetében rögzített összeghatárokig közvetlenül a szolgáltatóval rendezi. Ebben az esetben a biztosítási kötvényt a Biztosítottnak a hazaérkezését követő 5 munkanapon belül a Biztosító Assistance és Kárrendezési Osztályára be kell küldenie.
 • Amennyiben a Biztosított a Biztosító előzetes hozzájárulásával a biztosítási esemény során felmerült költségeket a helyszínen rendezte, úgy azokat a hazaérkezést követően a szolgáltatások eredeti számlájának benyújtásával a szerződés III. fejezetében rögzített összeghatárokig - 15 napon belül - a Biztosító Assistance és Kárrendezési Osztálya az érvényes devizarendelkezések szerint megtéríti.

38. Mire nyújt fedezetet a jogvédelem?

A Biztosító - a 39. pontban foglaltak szerint - megtéríti a biztosítás hatálya alatt a Biztosítottal szemben külföldön (nem állandó lakhelye szerinti országban) szabálysértés vagy gondatlan bűncselekmény miatt indult eljárások költségeit, valamint ha a Biztosított külföldön, külföldi utazása során személyi sérüléses balesetet szenved, a Biztosítottnak kártérítési igénye érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit is.

39. Meddig terjed a biztosítás fedezete?

 • Ha a Biztosítottal szemben a biztosítás hatálya alatt gondatlan bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt külföldön eljárás indul és a meglátogatott ország jogszabályai előírják, a Biztosító gondoskodik az őrizetbe vett vagy letartóztatott Biztosított terhére megállapított óvadék vagy hasonló biztosíték letételéről, és a felmerülő költségek megtérítéséről, mindösszesen 6.000,-USD összeghatárig. Biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd számlával igazolt munkadíját, a meglátogatott országban szokásos és általában elfogadott ügyvédi díjszabás mértékéig a Biztosító fedezi. Ha a védelem azt igényli, a Biztosító fedezi az ügyvéd által megbízott szakértő költségét is. Az ügyvéd és a szakértő költségeit a Biztosító 3.000,-USD összeghatárig téríti meg.
 • A Biztosított kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos költségeit a Biztosító 3.000,-USD összeghatárig fedezi.

A jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás alapján a Biztosító által kifizetésre kerülő összes költség nem haladhatja meg a 6.000,-USD-t.

Amennyiben a Biztosított a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.

A biztosítás az ügyvédválasztás jogát nem foglalja magában. A megfelelő védelemről a Biztosító Partnere útján gondoskodik.

40. Mire nyújt fedezetet a személyi felelősségbiztosítás Magyarország területén kívül?

A Biztosító 2.000,-USD erejéig a Biztosított helyett megtéríti. a Biztosított külföldi utazása során, Magyarország területén kívül, harmadik személynek okozott kárt, ha az a harmadik személynek okozott balesetből ered.

41. Mire nem terjed ki a jogvédelem?

Azon Biztosítottal kapcsolatban felmerülő költségeket a Biztosító nem fedezi:

 • aki oly módon okozott kárt, hogy a gépjárművet a tulajdonos engedélye vagy jogosítvány nélkül vezette,
 • aki ellen szándékos bűncselekmény, cserbenhagyás vagy segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt folyik eljárás,
 • akinek terhére pénzbüntetést, bírságot róttak ki,
 • akinek kártérítési igénye a külföldi ügyvéd szakvéleménye szerint nyilvánvalóan alaptalan az eljárás, vagy bármelyik perbeli cselekmény, jogorvoslat eredménye kilátástalan, vagy ezek várható eredménye és előrelátható költségterhe közt eleve kirívó aránytalanság mutatkozik,
 • aki kártérítési igényét magyar természetes, vagy jogi személlyel szemben Magyarországon is érvényesítheti,
 • aki munkavégzés során okozott felelősségi kárt,
 • aki oly módon okozott felelősségi kárt, amely a Biztosítottat valamely szerződés kikötés miatt terheli,
 • aki tudatzavarában, alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltsága alatt okozott kárt vagy a kár erre visszavezethető okokból következett be,
 • amelyek a Biztosított vagy Szerződő más biztosítása alapján megtérülnek,
 • akinek korábban kötött jogvédelmi biztosítása vagy felelősségbiztosítása az adott káreseményre fedezetet nyújt.

42. Mikor mentesül a Biztosító?

A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Biztosított kárenyhítési kötelezettségét jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi.

43. Hogyan veheti igénybe ezt a szolgáltatást?

Amennyiben jogvédelmi szolgáltatás iránti igény merül fel, a Biztosított köteles erről a legrövidebb idő alatt a Biztosítót vagy Partnerét a szerződésben feltüntetett non-stop telefonszámain értesíteni. A Biztosító az értesítést követően intézkedik a megfelelő jogvédelmi szolgáltatás nyújtásáról, a jogi képviselő kirendeléséről.

A jogvédelmi és felelősségbiztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosító előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben az eljárás során nem a Biztosító által megbízott ügyvéd jár el, vagy az ügyvéd közreműködéséhez a Biztosító nem járult hozzá, úgy a költségeket a Biztosító nem fedezi.

44. Mi minősül balesetnek?

Balesetnek minősül a Biztosított akaratán kívül külföldön, hirtelen fellépő olyan külső behatás, amelynek következtében a Biztosított egy éven belül meghal, állandó megrokkanást, egészségkárosodást vagy 10 napot meghaladó múlékony sérülést szenved. Napsugárzás, kvarc, szolárium által okozott leégés, napszúrás, hőguta továbbá, megemelés, sérv, fagyás, öngyilkosság és annak kísérlete, valamint a hivatásszerű fizikai munkavégzés során fellépő egészségkárosodás nem minősül balesetnek.

45. Milyen nagyságú a balesetbiztosítási összeg?

Az egészségügyi segítségnyújtás szolgáltatásaitól, az egészségügyi biztosítás kártérítési összegétől, és a Kiegészítő balesetbiztosítástól függetlenül a Biztosító az alábbi balesetbiztosítási összegeket fizeti:

Classic Premium Privileg
baleseti halál esetén 1.000.000.-Ft 2.000.000,-Ft 6.000.000,-Ft
légi katasztrófa következtében baleseti halál - - 10.000.000,-Ft
baleseti állandó, teljes (100%-os) megrokkanás esetén >1.500.000.-Ft 3.000.000,-Ft 12.000.000,-Ft
baleseti állandó, részleges egészségkárosodás esetén a az egészségkárosodás foka szerinti hányada. 1.500.000.-Ft 3.000.000,-Ft 12.000.000,-Ft
balesetből eredő múlékony munkaképtelenség esetén, annak orvosilag is igazolt, folyamatos kórházi ellátás tartamára, minimum a 11. naptól, maximum 100 napra - - napi 1.000,-Ft

Amennyiben a Biztosított a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig nyújt fedezetet.

További szolgáltatás Classic és Prémium Kiegészítő balesetbiztosításra:

Classic Premium
baleseti halál esetén 2.000.000.-Ft 4.000.000,-Ft
baleseti állandó, teljes (100%-os) megrokkanás esetén 2.000.000.-Ft 4.000.000,-Ft
baleseti állandó, részleges egészségkárosodás esetén a az egészségkárosodás foka szerinti hányada. 2.000.000.-Ft 4.000.000,-Ft

46. Milyen egészségkárosodási táblázat alapján történik a térítés?

A baleset folytán bekövetkezett megrokkanás vagy állandó egészségkárosodás mértékét - tekintet nélkül a Biztosított foglalkozására - szervek, illetve végtagok elvesztése esetén az alábbi táblázat szerint kell megállapítani:

Testrészek egészségkárosodása Térítés %-a
mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét felkar, alkar vagy kéz elvesztése, egyik kar vagy kéz és comb vagy lábszár együttes elvesztése (felső végtag + alsó végtag csonkolása), mindkét comb elvesztése 100%
mindkét lábszár elvesztése 90%
egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése 80%
egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélőképesség teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70%
65%
egyik láb teljes elvesztése (boka alatt) 40%
egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35%
egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 25%

Az egy balesetből eredő állandó részleges egészségkárosodás esetén teljesített összes kifizetés az állandó teljes megrokkanás esetére megállapított biztosítási összeget nem haladhatja meg.

A baleseti állandó egészségkárosodás mértékét a táblázatban felsorolt szervek, illetve végtagok elvesztése esetén azonnal, egyébként legkésőbb két évvel a baleset után kell megállapítani. A baleseti sérüléssel közvetlen okozati összefüggésben lévő egészségkárosodás fokát az - anatómiai elváltozáshoz társuló funkciókiesés mértékének megfelelően a végállapot kialakulását követően - a Biztosító orvosszakértője állapítja meg.

A megállapított egészségkárosodás %-os mértéke nem szükségszerűen esik egybe az Országos Orvosszakértői Intézet és egyéb e funkciót betöltő más intézmények határozatában megállapított mértékkel.

47. Mikor mentesül a Biztosító a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól?

A Biztosító mentesül a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól:

 • ha a Biztosított a Kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét,
 • ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet a Biztosított jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak akkor kell tekinteni, ha az a Biztosított:

 • 0,80%-os véralkoholszint feletti ittas állapotában vagy kábítószeres befolyásoltsága alatt, azzal közvetlen okozati összefüggésben következett be,
 • jogosítvány nélküli gépjárművezetése közben következett be.

48. Hogyan történik a kárrendezés

Baleseti halál esetén a kárrendezés az alábbi iratok alapján történik:

 • biztosítási kötvény egy példánya,
 • halottvizsgálati orvosi bizonyítvány,
 • boncolási jegyzőkönyv,
 • magyar halotti anyakönyvi kivonat,
 • külföldön felvett hivatalos jegyzőkönyv vagy igazolás a baleset és a sérülés megtörtéről, körülményeiről,
 • jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatéki végzés,
 • a Biztosító által rendszeresített kitöltött formanyomtatvány,
 • Prémium Kiegészítő balesetbiztosításnál a közlekedési társaság (busz, vonat, hajó, légi) hivatalos jegyzőkönyve is. Baleseti egészségkárosodás esetén szükséges iratok:
 • biztosítási kötvény egy példánya
 • külföldi orvosi igazolás a kezelésről, ellátásról, valamint
 • az összes orvosi dokumentáció,
 • a Biztosító által rendszeresített formanyomtatvány
 • Prémium Kiegészítő balesetbiztosításnál a közlekedési társaság (busz, vonat, hajó, légi) hivatalos jegyzőkönyve is.

VI. POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS ÉS ÚTIOKMÁNYOK PÓTLÁSA

49. Mire terjed ki a poggyászbiztosítás?

A biztosítás kiterjed a Biztosított Magyarországról magával vitt útipoggyászának, ruházatának külföldön történt:

 • ellopására, elrablására,
 • személyi sérülésből eredő rongálódására, megsemmisülésére pl. síbaleset (a személyi sérülés tényét külföldön, az ellátó orvossal, intézménnyel igazoltatni kell),
 • elemi (természeti erők által okozott) csapásból eredő sérülésére, megsemmisülésére a káridőponti értéken:
  Classic Premium Privileg
  140.000.-Ft 190.000,-Ft 250.000,-Ft összeghatárig.
  (Classic és Prémium módozatnál tárgyanként maximum 50.000,-Ft értékhatárig)

Amennyiben a Biztosított a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig nyújt fedezetet.

Privileg módozatunknál nem terjed ki az eredeti vásárláskori (újkori) 80.000,-Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok tartozékaira.

A poggyászkárt lopás és rablás esetén az illetékes rendőrségnél vagy más hatóságnál minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni, illetve a káresemény körülményeitől függően közlekedési szervnél vagy a szállodánál. Az esemény körülményeiről jegyzőkönyv felvételét, az esetleges eljárás eredményéről határozatot kell kérni. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni tételesen a károsodást az ellopott poggyász- és ruhaféleségeket, a kárt összegszerűen is megjelölve.

A gépkocsi lezárt és a beláthatóság ellen védett csomagtartójából történő eltulajdonítás esetén a kártérítési összeg maximum:

Classic Premium Privileg
70.000.-Ft 95.000,-Ft 125.000,-Ft

Amennyiben a Biztosított aClassic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig nyújt fedezetet.

50. Mely tárgyakra nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás nem terjed ki az alábbi tárgyakra:

 • ékszerekre, nemesfémekre, művészeti tárgyakra, gyűjteményekre, készpénzre vagy készpénzkímélő fizetőeszközökre (pl.: bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, síbérlet, stb.) takarékbetétkönyvre, egyéb értékpapírra, menetjegyre, okmányokra (kivéve: útlevél, jogosítvány forgalmi engedély), nemes szőrmére, kerékpárra, továbbá sporteszközökre és videókamerára ( kivéve: ha a személyi sérülés ténye orvosilag igazolt), légiutazás alkalmával feladott műszaki cikkekre- és tartozékaira, illetve munkavégzés céljára szolgáló eszközökre, valamint:
 • Classic ésPrémium módozatnál az eredeti vásárláskori (újkori) 50.000,-Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok tartozékaira,
 • Privileg módozatnál az eredeti vásárláskori (újkori) 80.000,-Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok tartozékaira.

51. Mely esetekre nem terjed ki a biztosítás?

A biztosítás nem terjed ki:

 • a poggyász elveszítésére, elhagyására, otthagyására, elejtésére, az őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására,
 • ha a poggyászt a gépjármű utasteréből vagy a ponyvás (nem fémlemezzel borított) utánfutóból tulajdonítják el,
 • ha a gépjárműben elhelyezett útipoggyászt 22 óra és 06 óra között tulajdonítják el,
 • ha gépjárművel történő utazás során az útipoggyászt a Biztosított nem helyezi el késedelem nélkül a szálláshelyen,
 • a nem lezárt vagy őrizetlenül hagyott szobából, helyiségből bekövetkezett káreseményekre,
 • sátorozás vagy kempingezés közben bekövetkezett lopáskárra, ha a sátorozás vagy kempingezés nem az arra hatóságilag kijelölt területen történik,
 • fuvarozó felelősségbiztosítása vagy más biztosítás által megtérülő károkra,
 • ha a Biztosított, a biztosítási esemény bekövetkezésekor nem az általában elvárható gondossággal járt el,
 • ha a Biztosított a káresemény kapcsán valótlan adatokat közöl.

52. Mely esetekben mentesül a Biztosító a poggyászkárok kifizetése alól?

Mentesül a Biztosító a poggyászkárok kifizetése alól:

 • amennyiben a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított okozta.

53. Mit térítünk az úti okmányok elvesztése esetén?

A Biztosító megtéríti a Biztosított külföldi utazása során ellopott vagy elveszett útlevél, jogosítvány, valamint a forgalmi engedély jegyzőkönyvvel és eredeti számlával igazolt újrabeszerzési költségeit:

Classic Premium Privileg
max.5.000.-Ft max. 10.000,-Ft a tényleges kiadások mértékéig
összeghatárig

Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig téríti a költségeket.

Ez a kártérítés a poggyászbiztosítási összeget terheli.

54. Hogyan történik a poggyászkárok rendezése?

A kárigények benyújthatók az QBE ATLASZ Biztosító Rt. Ügyfélszolgálati Irodáiban.

A poggyászkárokat a Biztosító Assistance és Kárrendezési Osztálya rendezi (1143. Budapest, Stefánia út 51. Tel.: 460- 1441) az alábbi iratok alapján:

 • a kötvény egy példánya,
 • névre szóló eredeti rendőrségi jegyzőkönyv, esetleg határozat,
 • a Biztosító által rendszeresített és kitöltött formanyomtatvány,
 • számla, melynek hiányában a Biztosító a belföldi átlagárakat veszi alapul,
 • a kárigény érvényesítéséhez szükséges egyéb irat,
 • műszaki cikkek esetében a vámszervek igazolásával ellátott "Kiviteli Engedély".

Amennyiben a kárigény érvényesítéséhez esetlegesen szükséges, a Biztosító - eredeti számla alapján- 5.000,-Ft. értékhatárig megtéríti, a Biztosított külföldön felvett jegyzőkönyvének magyarra történt fordítási költségét.

Gyorslinkek
Szolgáltatásaink:
Terméktájékoztatók: