Vakok, gyengénlátók számára

Közlekedési Biztosító Egyesület Alapszabálya

Az 1996. szeptember 26. napján megtartott alakuló ülésen (Alakuló Közgyűlés) jelenlévő tagok a jelen okirat II. fejezetében meghatározott célok elérése érdekében elhatározták a Közlekedési Biztosító Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) megalapítását. 1. Az Egyesület neve 1.1. Az Egyesület elnevezése: Közlekedési Biztosító Egyesület 1.2. Az Egyesület rövidített neve: KÖBE 2. Az Egyesület székhelye Az Egyesület székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3. 3. Az Egyesület jogállása Az Egyesület, önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik, megfelelve az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) biztosító egyesületekre és biztosítási tevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek. 4. Az Egyesület működési területe 4.1. Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság területe 5. Az Egyesület jelképei 5.1. Az Egyesület logója A non-profit biztosító 6. Az Egyesület képviselete, cégjegyzés 6.1. Az Egyesület képviseletére az Intézőbizottság elnöke, a szakmai képviseletére az első számú vezető jogosult. 6.2. A cégjegyzés akként történik, hogy az erre jogosult két személy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé együttesen írja alá nevét aláírási címpéldányának megfelelően. 6.3. Az Egyesület cégjegyzésére és a biztosítási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásra, ideértve a bankszámla feletti rendelkezési jogot az Intézőbizottság elnöke és az első számú vezető, akadályoztatásuk esetén helyettük az Intézőbizottság egy tagja és az egyik ügyvezető együttesen jogosult. 6.4. Az Intézőbizottság és az első számú vezető írásbeli határozatával jogosult arra, hogy a hatáskörébe utalt ügyekben, ügycsoportokban együttes aláírási és utalványozási jogát átruházza bármely, az Egyesülettel munkaviszonyban lévő személynek. 7. Fogalmak 7.1. Tagdíj: az Egyesület küldöttgyűlése által meghatározott díj, amely a tagsági viszony fenntartásának feltétele. 7.2. Tagsági hozzájárulás: a biztosítási szerződés díja (a továbbiakban: biztosítási díj) 7.3. Pótbefizetés: a küldöttgyűlés által meghatározott összegű befizetés, amelyet a tagnak kell teljesítenie az Egyesület máshonnan nem pótolható veszteségeinek fedezetére. Mértéke nem haladhatja meg a tag bármely jogcímen az Egyesületnek teljesített befizetése éves nagyságát. 7.4. Tag: az Egyesület azon tagja, aki mind a tagdíjat, mind a biztosítási díjat befizette, ezért az adott időszakban valamennyi tagi jogát gyakorolhatja, így szavazhat, választható, és betöltött tisztségével járó feladatait elvégezheti. 7.5. Nem teljes jogú tag: 7.5.1. a belépő (III.3. pont) 7.5.2. az a tag, aki tagdíj vagy biztosítási díj fizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjától a tagsági viszony megszűnéséig nem tett eleget. A nem teljes jogú tag nem szavazhat, nem választható, a betöltött tisztségével járó feladatait nem gyakorolhatja.
1. Az Egyesület céljai 1.1. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon működő szervezet, amely kizárólag tagjai részére, tagjai biztosítási igényeinek teljesítése céljából, nyereségérdekeltség nélkül, a tagsági hozzájárulás ellenében a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatást nyújt. 1.2. Az Egyesület további célja, hogy a biztosítási, valamint a tagságnak a biztosítási tevékenységgel összefüggően nyújtott szolgáltatások szakmai és szolgáltatási színvonalát folyamatosan emelje, illetve megtartsa, valamint a tagságát és a szolgáltatásainak körét lehetőségeihez és a tagság, valamint a biztosítási piac igényeihez mérten bővítse. 1.3. Az Egyesületnek a fenti célokhoz kapcsolódóan kiemelt feladata: saját személyi állományának, folyamatos szakmai képzése a társadalom tagjai öngondoskodás és kármegelőzés iránti igényének felkeltése, fejlesztése 1.4. Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében saját eszközeit a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával befektetheti, a feladatok ellátására gazdálkodó szervezeteket hozhat létre, továbbá a küldöttgyűlés döntése alapján támogatást nyújthat. 1.5. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez és politikai pártot, vagy szervezetet nem támogat. 2. Az Egyesület tevékenységi körei 2.1. Az Egyesület a Bit. 1. számú mellékleteinek A) részében felsorolt alábbi ágazatokat műveli 2.1.1. baleset 2.1.2. szárazföldi jármű-casco 2.1.3. szállítmány 2.1.4. tűz- és elemi károk 2.1.5. egyéb vagyoni károk 2.1.6. önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség 2.1.7. általános felelősség 2.1.8. segítségnyújtás 2.2. Az Egyesület a fenti biztosítási tevékenységen felül csak olyan tevékenységet végezhet, mely megfelel az Egyesület valamely céljának és a jogszabályok nem tiltják.
1. A tagsági viszony létrejötte 1.1. A tagsági viszony létrejön: 1.1.1. az Alapító tagok esetében az Alapító Közgyűlés alakulást kimondó határozatával, 1.1.2. bármely más magánszemély, jogi személy, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei esetében belépéssel. 1.1.3. 2005.01.01. napjától az alapító tagok kivételével csak azon személy/szervezet lehet tagja az Egyesületnek, aki/amely az Egyesület által nyújtott biztosítási szolgáltatások közül legalább egy biztosítási módozatra vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezik. 1.2. Az Egyesületnek bármely magánszemély, jogi személy, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete tagja lehet, aki/amely írásbeli nyilatkozatával elfogadja az Alapszabályt és vállalja az egyesületi tagdíj és biztosítási díj megfizetését. 2. Alapító tag Az Egyesületet az 1. számú mellékletben felsorolt alapító tagok hozták létre. 3. Belépés 3.1. A belépő az Egyesületnek azon nem teljes jogú tagja, aki az Egyesületbe belépett és az Egyesülettel biztosítási szerződést kötött, de még a tagdíjat, illetve a biztosítási díjat nem fizette meg. A befizetés teljesítésével a belépő automatikusan teljes jogú taggá válik. A belépő nem teljes jogú tagra a 4.1. pontban foglalt korlátozások az irányadók. 3.2. A belépni szándékozó tag a belépési szándékáról írásban az erre rendszeresített adatlapon köteles nyilatkozni. Az adatlapon a belépni szándékozó tagtól be kell kérni mindazon adatát és elérhetőségét, mely a tag társadalmi szervezeti és biztosítási tevékenységgel összefüggő nyilvántartásához szükséges. Belépési adatlap formáját és pontos tartalmát az Intézőbizottság határozza meg. 3.3. A belépő, valamint a tag a tagsági díj és biztosítási díj befizetési kötelezettségét az Egyesület által kiküldött számlalevélen megjelölt időpontig köteles teljesíteni 4. A tagdíj és biztosítási díj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei: 4.1. Amennyiben a tag a folyamatos tagdíj- vagy biztosítási díj fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy annak tagsága az addig befizetett tagdíjával, vagy biztosítási díjával fedezett időszak utolsó napjával automatikusan megszűnik. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére a tagnak a tagsági viszonya ilyenkénti megszűnése előtt, az Egyesület által kiküldött felszólítás alapján 15 napos határidővel van utólag lehetősége. A biztosítási díj fizetési kötelezettség teljesítésére az Egyesület által kiküldött levélben megjelölt időpontig van lehetősége. 4.2. Amennyiben a tag a biztosítási díjat befizette de a tagdíjat nem, a tagdíj összege a biztosítási díjból levonásra kerül. 4.3. A fizetési kötelezettségre vonatkozó eredménytelen póthatáridő és a tagsági viszonyának megszűnése közötti időtartamban a tag az Egyesület szerveiben szavazati jogával nem élhet, ott tisztségre nem választható, illetve az Egyesület bármely szervében meglévő megbízatásával összefüggő jogait nem gyakorolhatja. 5. Az Egyesületi tagság megszűnése 5.1. A tagsági viszony megszűnik 5.1.1. A természetes személy tag esetén a tag halálával 5.1.2. A jogi személy, vagy nem jogi személy szervezet jogutód nélküli megszűnésével. 5.1.3. Kilépéssel 5.1.4. Kizárással 5.1.5. Automatikusan 5.2. A tag halála, illetve nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnése esetében a tagsági viszony a tag halála időpontjával, illetve nem természetes személy tag (szervezet) esetében az adott szervezeti formára irányadó szabályok szerinti megszűnéssel egyidejűleg szűnik meg. 5.3. A tag jogosult az Egyesületből való kilépési szándékát bármikor bejelenteni. A bejelentést írásban kell az Intézőbizottság részére megtenni. A tag kilépése esetében a tagsági viszony a tagdíjjal fedezett időtartam utolsó napjával, illetve a fennálló biztosítási szerződése díjjal és tagdíjjal fedezett időszakának végén szűnik meg. Több szerződés esetében a legkésőbbi lejárat az irányadó. A kilépő tag tagsági viszonya mindaddig fennáll, amíg az Egyesületnél biztosítási szerződése van életben. 5.4. A tag kizárható az Egyesületből, ha 5.4.1. Az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít; 5.4.2. Az Egyesületnek súlyos érdeksérelmet okozott. A kizárás kérdésében az Intézőbizottság dönt. A döntés ellen a tag a határozat kézhezvételét követő15 napon belül a Küldöttgyűléshez címzett, de az Intézőbizottságnál benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Küldöttgyűlés a fellebbezést a soron következő ülésén bírálja el. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 5.5. Amennyiben a tag a tagdíjfizetési illetve biztosítási díjfizetési kötelezettségének a tag által utoljára bejelentett levelezési címére feladott felszólítás igazolt postára adását követő 15 napon belül sem tesz eleget, úgy a fizetési határidő eredménytelen lejártával tagsága az addig befizetett tagdíjával, vagy biztosítási díjával fedezett időszak utolsó napjával automatikusan megszűnik. A tag levelezési címváltozásának bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elmulasztásáért az Egyesület nem felelős. 6. A tagok jogai és kötelezettségei 6.1. a tag jogosult és köteles az Egyesület Alapszabályában meghatározott módon az Egyesület tevékenységében részt venni, 6.2. a Küldöttválasztó gyűlésen közvetlenül, a Küldöttgyűlésen küldöttje útján az Egyesületet érintő bármely kérdést felvetni, annak napirendre tűzését indítványozni. 6.3. jogszabály vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a tag az Egyesület bármely tisztségére jelölhető és megválasztható, 6.4. a tag jogosult az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 (harminc) napon belül bíróság előtt megtámadni 6.5. a tag köteles tagdíjat illetve az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele esetén a biztosítási vagy más szolgáltatási díjat megfizetni, valamint a Küldöttgyűlés döntése alapján pótbefizetést teljesíteni. 6.6. a tag jogosult a részére a Ptk., valamint az 1989. évi II. törvény és a Bit. által biztosított, ellenben a jelen Alapszabályban fel nem sorolt jogai gyakorlására, illetve köteles a törvényben írt kötelezettségek teljesítésére. 6.7. a tag köteles az Egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen részt venni, és munkájával, magatartásával az eredményes működést elősegíteni. 6.8. a tag köteles az Egyesület által meghatározott etikai szabályokat betartani.
1. Az Egyesület szervei: 1.1. Társadalmi szervezet 1.1.1. Területi küldöttválasztó gyűlés 1.1.2. Küldöttgyűlés 1.1.3. Intézőbizottság 1.1.4. Felügyelő Bizottság 1.1.5. Titkár 1.1.6. Tiszteletbeli elnök 1.1.7. Bizottságok 1.2. Szakmai szervezet 1.2.1. Ügyintéző szervezet 1.2.2. Első számú vezető 2. Területi küldöttválasztó gyűlés 2.1. A küldötteket az Egyesület adott területi egységéhez tartozó tagjainak gyűlése (területi küldöttválasztó gyűlés) nyílt (kézfelemeléssel vagy írásban) tett szavazással választja meg 2.2. A Küldötteket a tagok választási területek szerint választják maguk közül. 2.3. A tag az állandó lakcíme, nem természetes személy tag esetében a székhelye szerint kerül területi besorolásra. 2.4. Az Egyesületnek 20 választási területe (megyék + Főváros) van. 2.5. Választási területeként annyi küldöttet kell választani, hogy a területhez tartozó tagságot minden egyes megkezdett 1.000 tag után 1 fő küldött képviselje. 2.6. Az Egyesület a területi küldöttválasztó gyűlésen a küldöttek mellé választási területenként 3 pótküldöttet is választ. A pótküldöttek bármelyik küldött küldötti viszonyának megszűnése esetében a megválasztásukra vonatkozó szavazatok darabszáma sorrendjében lépnek a kieső küldött helyébe. 2.7. Amennyiben a 2.6. pontra is figyelemmel a küldöttek száma a megválasztott küldöttlétszám alá csökken, úgy az Intézőbizottság köteles haladéktalanul, de legkésőbb 100 napon belül területi küldöttválasztást tartani. 2.8. A területi küldöttválasztó gyűlésre értelemszerűen a Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok (pl. meghívó, jegyzőkönyv, napirendi pontok, határozatképesség stb.) az irányadóak azzal, hogy ahol jelen Alapszabály küldöttet ír ott tagot kell érteni. A területi küldöttválasztó gyűlésre azoknak a tagoknak kell meghívót küldeni, akik a meghívó kiküldésének időpontjában a tagnyilvántartásban szerepelnek. 3. A küldött jelölés 3.1. Területi küldöttnek bármelyik, az adott területhez tartozó tag jelölhető. 3.2. Jelölni az adott területhez tartozó bármelyik tag jogosult. Egy tag több személyt, valamint magát is jelölheti küldöttnek. 3.3. A jelölés írásban, minimálisan teljes bizonyító erejű magánokiratban (Polgári Perrendtartás 196. §), a jelölt és a jelölő személyének (név, lakcím, székhely,) beazonosításra alkalmas adatainak feltűntetésével történik, legkésőbb a küldöttválasztásra vonatkozó napirendi pont kezdetéig. 4. A Területi Küldöttválasztó gyűlés A Területi Küldöttválasztó gyűlésre értelemszerűen a Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések irányadóak. 5. A Küldöttgyűlés 5.1. A Küldöttgyűlés jogállása 5.1.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok által, maguk közül 5 évre megválasztott küldöttekből álló Küldöttgyűlés. 5.1.2. A küldöttválasztás megszervezése és lebonyolítása az Intézőbizottság feladata. A küldöttválasztást az Intézőbizottság szükség szerint, de legalább öt évente köteles akként megszervezni, hogy a korábbi küldöttválasztás alapján eljáró küldöttek mandátumának megszűnése ne érintse a Küldöttgyűlés jogszerű és folyamatos működését. 5.2. A küldött jogállása 5.2.1. A tagokat a Küldöttgyűlésen a küldött képviseli és a tagok a Küldöttgyűléssel összefüggő tagsági jogakait a küldötteken keresztül gyakorolhatják. 5.2.2. Amennyiben nem természetes személy a küldött, úgy a küldött nevében szervezeti formájának megfelelően a rá vonatkozó jogszabályi előírások szerint a szervezet képviseleti joggal felruházott mindenkori képviselője jár el. 5.2.3. Nem lehet küldött, aki büntetett előéletű, illetve aki más biztosító érdekében munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítői tevékenységet végez, vagy aki ilyen tevékenységet végző társaságban érdekelt (tulajdonos, vezető tisztségviselő, FB tag, alkalmazott), kivéve az, aki az Egyesület által nem művelt biztosítási módozat közvetítésében működik közre. 5.2.4. A küldöttek megbízása a megválasztásukat követő első Küldöttgyűlés napjától számított 5 (öt) évre szól. A küldött újraválasztható. 5.2.5. Amennyiben a Küldöttgyűlés határozatával az Alapszabálynak azon rendelkezéseit módosítaná, amely a küldöttek jogait és kötelezettségeit, vagy jogállását érinti, úgy ezen módosítás csak a következő küldöttválasztási eljárás során megválasztásra kerülő küldöttekre terjed ki. 5.2.6. A küldött megbízása megszűnik: 5.2.6.1. ha a küldött megbízási ideje lejárt és a lejárat előtt nem választották újra 5.2.6.2. tagsági jogviszonyának megszűnésével 5.2.6.3. a küldött halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével 5.2.6.4. lemondással 5.2.6.5. ha a küldötté választás feltételeinek (5.2.3.) nem felel meg 5.2.7. A küldött a megbízásáról bármikor, de légkésőbb a Küldöttgyűlés előtt 20 nappal az Intézőbizottság elnökéhez megérkező írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 5.3. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre 5.3.1. az Alapszabály elfogadása és módosítása, 5.3.2. az üzleti terv és az éves beszámoló megvitatása és elfogadása, 5.3.3. a könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása, 5.3.4. a tagdíj mértékének meghatározása az Intézőbizottság javaslata alapján, 5.3.5. pótbefizetés vagy a szolgáltatások leszállításának elrendelése, 5.3.6. az eredmény felhasználásáról való döntés az Alapszabályban lefektetett elvek szerint, továbbá a támogatásra jogosultak körének és a támogatás összegszerűségének meghatározása az éves mérleg-főösszeg egy százalékának keretein belül; 5.3.7. az Intézőbizottság éves beszámolójának elfogadása, Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, a Küldöttgyűlés által választott illetve megbízott bizottságok beszámolójának elfogadása, 5.3.8. az első számú vezető két Küldöttgyűlés közötti időszakra vonatkozó beszámolójának elfogadása, 5.3.9. az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása 5.3.10. a jelölőbizottság, a mandátumvizsgáló bizottság, a szavazatszámláló bizottság és az ad hoc bizottságok tagjainak megválasztása, visszahívása, 5.3.11. a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőknek és a levezető elnöknek a megválasztása 5.3.12. az Egyesület tisztségviselői tiszteletdíjának és a könyvvizsgáló megbízási díjának meghatározása a tárgyévi üzleti terv részeként, 5.3.13. a könyvvizsgáló megválasztása és felmentése 5.3.14. az Egyesület feloszlásának, átalakulásának, egyesülésének (beolvadás, összeolvadás) elhatározása, az összes küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazata alapján. 5.3.15. a tag kizárása ügyében az Intézőbizottság által hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása; 5.3.16. a döntés mindazon kérdésekben, melyek elbírálását a Küldöttgyűlés saját hatáskörébe vonta. 5.4. Határozatképesség, határozathozatal 5.4.1. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 50%-a +1 küldött jelen van. 5.4.2. A határozatképes Küldöttgyűlés határozatait - jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a jelen lévő küldöttek szavazatainak egyszerű (50%+1) többségével hozza. 5.4.3. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A szavazás történhet: 5.4.3.1. a szavazati jog számának azonosítására és számolására alkalmas, egyidejű vélemény kinyilvánítással (kéz-, vagy szavazólap felemelése) 5.4.3.2. a napirendi pont jellegétől függően az Intézőbizottság által meghatározott formájú és tartalmú, a küldött aláírását tartalmazó szavazólap értelemszerű kitöltésével és leadásával. 5.4.4. Írásbeli szavazás esetén a teljes szavazólap érvénytelennek tekintendő, ha abban javítás, elírás van vagy a tartalomtól, formától eltérő tartalommal, vagy hiányosan kerül leadásra. Írásbeli szavazás esetén a szavazólapokat a jegyzőkönyvvel együtt és azonosan kell kezelni és irattározni. 5.4.5. Küldöttgyűlésen a küldött a jogait csak személyesen gyakorolhatja. 5.4.6. A nem természetes személy küldött esetében a küldött nevében kizárólag a szervezeti formájára irányadó szabályok szerinti képviselője személyesen járhat el. A képviseleti jogot a képviselő okmányokkal köteles a regisztráláskor igazolni. 5.5. A Küldöttgyűlés összehívása 5.5.1. Az Intézőbizottság a Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles összehívni. Az Intézőbizottság a Küldöttgyűlés időpontját minimum 45 nappal korábban köteles kitűzni és azt a Egyesület Internetes oldalán közzétenni. 5.5.2. A Küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a küldöttek egy harmada az ok és cél megjelölésével indítványozza, vagy ha az összehívását a bíróság elrendeli. Indokolt esetben a szakmai felügyeletet ellátó szerv a Küldöttgyűlést az általa meghatározott napirenddel összehívhatja. Az első számú vezető kezdeményezésére az Intézőbizottság a Küldöttgyűlést összehívhatja. 5.5.3. A meghívót a küldöttekkel legalább a Küldöttgyűlést megelőző 18 nappal korábban közölni kell. A meghívó akkor is határidőben közöltnek tekintendő, ha azt a küldött nyilvántartott levelezési címére a Küldöttgyűlés időpontja előtt 15 munkanappal korábban igazolhatóan postára adták. 5.5.4. A napirendi pontokat és annak sorrendjét az Intézőbizottság határozza meg. A napirendre fel kell venni azt a kérdést, amelynek megtárgyalását az Intézőbizottság elnökéhez intézett levélben a tagok/küldöttek 10 (tíz) %-a, az első számú vezető legkésőbb 30 nappal a Küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt írásban kérte. Amennyiben a napirendi pontra történt javaslat a fenti határidő után érkezik az Intézőbizottság elnökéhez, úgy a javaslatot a Küldöttgyűlésen a napirendi pontokkal összefüggésben ismertetni kell. Az ilyen napirendre vonatkozó javaslat tárgyalására a 5.5.5. pont az irányadó. 5.5.5. A Küldöttgyűlés a meghívóban nem szereplő napirendi pontot csak abban az esetben tárgyalhatja, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és a napirend felvételét a Küldöttgyűlés elhatározza. 5.5.6. Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívására az Intézőbizottság döntése alapján az Intézőbizottság elnöke, illetve az V. 5.6. pont alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult. A rendkívüli Küldöttgyűlést az Intézőbizottság által javasolt napirenddel 24 órán belüli időpontra is össze lehet hívni. Az összehívás történhet elektronikusan (e-mail-en), táviratban, visszaigazolt telefonhívással, postai úton és faxon. 5.6. A regisztráció 5.6.1. A küldötteket a Küldöttgyűlésen az Intézőbizottság által meghatározott formában, írásban regisztrálni kell (jelenléti ív). A regisztráció során biztosítani kell, hogy a Küldöttgyűlésen jelenlévő valamennyi küldött azonosítható, továbbá a határozatképesség a Küldöttgyűlés alatt is folyamatosan vizsgálható legyen. 5.6.2. A természetes személy küldött, illetve a nem természetes személy küldött képviselője a regisztráció során köteles személyazonosságát személyi azonosító okmánnyal, továbbá lakóhelyét lakcímkártyával igazolni. A nem természetes személy küldött képviselője ezen túlmenően képviseleti jogosultságát is köteles igazolni. 5.6.3. A Küldöttgyűlésen csak regisztrált küldött vehet részt. A Küldöttgyűlésen a regisztrált küldötteken kívül csak az Intézőbizottság által meghívott személy vehet részt. 5.7. A levezető elnök 5.7.1. A Küldöttgyűlést az Intézőbizottság elnöke, vagy a jelen lévő küldöttek bármelyike által javasolt jelenlévő személy közül, a Küldöttgyűlés által nyílt szavazással megválasztott levezető elnök vezeti. 5.7.2. A levezető elnök: 5.7.2.1. biztosítja a napirendi pontok folyamatos és hatékony tárgyalásának lehetőségét 5.7.2.2. biztosítja a határozatok meghozatalának (szavazási eljárás) alakszerűségét 5.7.2.3. amennyiben a Küldöttgyűlés a napirendekkel összefüggő felszólalások, észrevételek időtartamát megállapítja, úgy biztosítja az időkorlátok betartását 5.7.3. A levezető elnök jogosult saját hatáskörben a szót megvonni bármelyik felszólalótól, amennyiben a felszólalásának tartalma, magatartása a Küldöttgyűlés munkáját hátráltatja, akadályozza, kivéve ha a Küldöttgyűlés az érintett személy további felszólalása mellett dönt. 5.7.4. Amennyiben a levezető elnök az adott napirendi pontban érintett, az érintettség időtartamára más levezető elnököt kell választani. 5.8. Jegyzőkönyv 5.8.1. A Küldöttgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a levezető elnök által javasolt, és a Küldöttgyűlés által nyílt szavazással megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti. 5.8.2. Bármelyik jelen lévő küldött indítványára, a Küldöttgyűlés akként határozhat, hogy az ott elhangzottakról hangfelvétel készüljön. Az írásbeli jegyzőkönyv a felvétel alapján készítendő el, legkésőbb a Küldöttgyűlést követő 15 munkanapon belül. Amennyiben a felvétel készítését a Küldöttgyűlés érdemi megkezdését követőn határozzák el, úgy a felvétel megkezdése előtt elhangzottakról készült írásbeli jegyzőkönyvrészt az levezető elnök, a jegyzőkönyvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő köteles aláírásával külön is hitelesíteni. 5.8.3. A felvételt a Küldöttgyűlést követő 365 napig, vagy az adott Küldöttgyűlésen hozott határozat elleni felülvizsgálati eljárás kezdeményezése esetében az eljárás jogerős befejezéséig kell megőrizni. 5.8.4. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés által megválasztott kettő jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával hitelesíti. 5.8.5. A jegyzőkönyv, illetve a felvétel megőrzését és irattározását az Egyesület erre vonatkozó szabályzata szerint, ennek hiányában a legnagyobb gondosság mellett az Intézőbizottság, illetve az Intézőbizottság által megbízott személy köteles megszervezni és arról gondoskodni. 5.9. Mandátumvizsgáló bizottság 5.9.1. A mandátumvizsgáló bizottság feladata a Küldöttgyűlés napján és kezdete előtt a küldöttek részvételi jogosultságának ellenőrzése. Ennek keretében: 5.9.1.1. ellenőrzi, megállapítja és legitimálja a jelenlevő küldöttek számát, személyét, 5.9.1.2. elnöke útján indítványt tesz a Küldöttgyűlés levezető elnökének a határozatképesség megállapítására vonatkozóan, és 5.9.1.3. folyamatosan ellenőrzi a határozatképesség meglétét. 5.9.2. Amennyiben a mandátumvizsgáló bizottság bármikor határozatképtelenséget állapít meg, nem lehet a Küldöttgyűlésen további érdemi határozatot hozni, megismételt Küldöttgyűlést kell tartani. 5.9.3. A mandátumvizsgáló bizottság öt főből álló bizottság, melyet a Küldöttgyűlés válasz meg a tagok közül - nyílt szavazással -5 évre. Amennyiben a mandátum vizsgáló bizottság valamely tagjának megbízása megszűnne, vagy akadályoztatva van, úgy a Küldöttgyűlés köteles helyére másik tagot választani. 5.9.4. A mandátumvizsgáló bizottság munkáját a belső ellenőr és az informatika segíti. 5.10. Jelölőbizottság 5.10.1. Az Egyesület küldötteinek, önkormányzati tisztségviselőinek megválasztását a küldöttek által maguk közül 5 évre – nyílt szavazással - választott bizottság segíti, mely a küldöttek véleményének előzetes begyűjtése alapján készíti el az adott tisztségre jelöltek listáját. 5.10.2. A jelölőbizottság létszáma öt fő. 5.10.3. A jelölőbizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki a bizottság által végzett jelölő eljárásban jelölt lesz. Ennek keretében a jelölés elfogadása esetén a jelölőbizottságba új személyt kell választani, vagy a jelölés visszautasítása esetén szükség szerint új jelöltet kell állítani. 5.11. Szavazatszámláló bizottság 5.11.1. A Küldöttgyűlés határozatai meghozatalakor a szavazatokat össze kell számolni. A szavazatszámlálás módját (az alapszabály IV. 5.4.3. pontja szerint) a levezető elnök határozza meg. A napirendi pontokkal összefüggő, vagy az írásbeli szavazással történő határozathozatal során a szavazatokat szavazatszámláló bizottság számolja össze. 5.11.2. A szavazatszámláló bizottság a Küldöttgyűlés által – nyílt szavazással, alkalmanként - megválasztott, a jelen lévő küldöttek száma 10%-ának, megfelelő, de minimum 3 főből áll (tört szám esetén felfelé történik a kerekítés). A szavazatszámlálók maguk közül egy elnököt választanak. 5.11.3. A szavazatszámláló bizottság elnöke útján ismerteti a szavazás módját, ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét, elvégzi a szavazatszámlálást és beszámol a Küldöttgyűlésnek a szavazás eredményéről. 5.11.4. A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki az adott szavazáson jelöltként szerepel. Amennyiben a jelölést követően összeférhetetlenség merül fel, az összeférhetetlenséget azonnal meg kell szüntetni. Ennek keretében a jelölés elfogadása esetén a szavazatszámláló bizottságba kell új személyt választani, vagy a jelölés visszautasítása esetén szükség szerint új jelöltet kell állítani. 5.11.5. A szavazatszámlás eredményét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 5.12. Megismételt Küldöttgyűlés 5.12.1. Amennyiben a Küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Küldöttgyűlést változatlan napirendi pontokkal legkésőbb a határozatképtelenség megállapításától számított 30 napon belül össze kell hívni. 5.12.2. A megismételt Küldöttgyűlésre a Küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy a megismételt Küldöttgyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre, valamint a megismételt Küldöttgyűlés időpontjára már az eredeti meghívóban is utalni kell. 5.12.3. A megismételt Küldöttgyűlésen az eredeti meghívóban meghirdetett napirendi pontokon, illetve azok sorrendjén nem lehet változtatni kivéve, ha a megismételt Küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és ezt a megismételt Küldöttgyűlés elhatározza.
1. Az Egyesület tisztségviselői: 1.1. Intézőbizottság elnöke és tagjai 1.2. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 1.3. Tiszteletbeli elnök 2. Az Egyesület tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok 2.1. Az Intézőbizottság elnöke és tagja, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki megfelel Bit. vezető állású személyre vonatkozó feltételeinek. 2.2. Az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja köteles az Egyesületnek bejelenteni, ha ő vagy közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) az Egyesülettel szerződéses kapcsolatba lépni kívánó félnél befolyásoló részesedéssel, a megkötendő szerződésben más érdekeltséggel rendelkezik vagy az Egyesülettel szerződéses kapcsolatba lépni kívánó félnél igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tisztséget visel. Ilyen esetben e döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt (összeférhetetlenség). 2.3. Az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja megválasztásakor köteles írásbeli nyilatkozatot tenni az Egyesület részére arról, hogy ő vagy közeli hozzátartozója (Ptk 685.§ b) pontja) az Egyesületnél, más biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnél, vagy biztosítási szaktanácsadással foglalkozó gazdálkodó szervezetnél rendelkezik-e, illetve ha igen, mekkora és milyen névértékű közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal vagy ezek által kibocsátott értékpapírral. Ilyen érdekeltség bekövetkezése esetében annak beálltáról, valamint az abban bekövetkezett változásokról 2 munkanapon belül írásbeli nyilatkozatot köteles tenni az Egyesületnek. 2.4. Az Egyesület a 2.2. és 2.3. pont alapján tett bejelentésekről és nyilatkozatokról köteles nyilvántartást vezetni. 2.5. Az intézőbizottsági és felügyelő bizottsági tagi és elnöki tisztség a választásnak az érintett személy által való elfogadásával jön létre. 2.6. Az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság tagjait a megbízás ellátásáért Küldöttgyűlés által megállapított tiszteletdíj illeti meg. Nem részesíthető díjazásban az Intézőbizottság tagja, ha az Egyesület tevékenységét a felügyeleti szerv jogerősen felfüggeszti, a felfüggesztés ideje alatt. 2.7. Az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségüket az Egyesület vezetése és működtetése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. 2.8. Megszűnik az intézőbizottsági vagy felügyelő bizottsági elnöki, vagy tagi megbízás 2.8.1. a megbízás időtartamának lejártával, 2.8.2. visszahívással, 2.8.3. lemondással, 2.8.4. elhalálozással. 2.9. Az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, valamint a tiszteletbeli elnök visszahívható, ha 2.9.1. alkalmatlanná válik tisztsége ellátására, 2.9.2. időközben keletkezett összeférhetetlenségi okot 15 napon belül nem szünteti meg, 2.9.3. a megválasztás feltételeiben bekövetkezett változás miatt már nem felel meg a Bit. illetve az Alapszabály előírásainak, 2.9.4. az Egyesületnek súlyos érdeksérelmet okozott. 2.10. Az intézőbizottsági, felügyelő bizottsági tag és a tiszteletbeli elnök tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Egyesület Küldöttgyűlése az új intézőbizottsági, felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A tiszteletbeli elnök lemondása esetén nem kötelező új tiszteletbeli elnököt választani. 2.11. Az Intézőbizottság és a Felügyelő Bizottság tagjai, a tiszteletbeli elnök kötelesek az Egyesületről és annak tagjairól tudomásukra jutott adatot, információt mint biztosítási titkot, illetve üzleti titkot megőrizni. 3. Tiszteletbeli elnök 3.1. Az Egyesület tiszteletbeli elnöke az a személy lehet, akit a Küldöttgyűlés az Egyesület tagjai közül, az Egyesület érdekében végzett kiemelkedő tevékenységét figyelembe véve e tisztségre megválaszt. 3.2. A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal állandó meghívottja az Egyesület rendes és rendkívüli Küldöttgyűlésének és Intézőbizottsága ülésének. 3.3. Küldötti minőségében szavazati joggal rendelkezik. 3.4. A tiszteletbeli elnök megválasztása haláláig szól, arról azonban bármikor lemondhat. Méltatlanná válás esetén a Küldöttgyűlés tisztségéből visszahívhatja. 3.5. Arról, hogy mi minősül méltatlansági oknak, a Küldöttgyűlés határoz. 3.6. A tiszteletbeli elnököt a Küldöttgyűlés által meghatározott tiszteletdíj illeti meg, amennyiben az Egyesületnél más – tiszteletdíjjal járó – tisztséget nem tölt be. 3.7. Az Egyesületnek egyszerre csak egy tiszteletbeli elnöke lehet. 4. Intézőbizottság 4.1. Az Egyesület operatív vezető szerve az Intézőbizottság. Az Intézőbizottság 9 tagból áll. Tagjait és elnökét a Küldöttgyűlés nyílt, írásbeli szavazással 4 évre választja. Az Intézőbizottság tagjai újraválaszthatók. 4.2. Az Intézőbizottság tagja csak természetes személy lehet. Az Intézőbizottsági feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 4.3. Az Intézőbizottság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjává nem választható meg. 4.4. Az Intézőbizottság tagjainak felelőssége egyetemleges. Mentesül a felelősség alól az az Intézőbizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. 4.5. Az Intézőbizottság testületként jár el. Az Intézőbizottság szükség szerint, de legalább 2 havonta ülésezik és tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek beszámol. 4.6. Az Intézőbizottság határozatképességéhez minimum 5 tagjának jelenléte szükséges. Az Intézőbizottság döntéseit a jelen lévő tagjainak egyszerű többségével hozza. 4.7. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést el kell napolni. 4.8. Az Intézőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – az Intézőbizottsági tagok bármelyike, a Felügyelő Bizottság elnöke, az első számú vezető írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az Intézőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a kérelmet előterjesztő maga jogosult az ülés összehívására. 4.9. Az Intézőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Egyesület Küldöttgyűlése hagy jóvá. 4.10. Az Intézőbizottság jogosult eljárni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 4.11. Az Intézőbizottság hatáskörébe tartozik különösen: 4.11.1. területi küldöttválasztó gyűlés és küldöttgyűlés összehívása és napirendjének megállapítása, 4.11.2. területi küldöttválasztó gyűlés és Küldöttgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések, határozati javaslatok előkészítése és szakmai megalapozása, 4.11.3. testületi határozatok végrehajtásának szervezése és figyelemmel kisérése, 4.11.4. üzletpolitikai célok meghatározása, 4.11.5. éves üzlet terv előzetes meghatározása, 4.11.6. az első számú vezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 4.11.7. az első számú vezető helyetteseinek kinevezése és felmentése az első számú vezető javaslata alapján és egyetértésével, 4.11.8. egyetértés a Bit-ben nevesített egyéb vezetők kinevezéséhez és felmentéséhez szükséges felügyeleti engedélyezés felterjesztéséhez, 4.11.9. éves üzleti terv előzetes elfogadása, 4.11.10. biztosítási termékek elfogadása, 4.11.11. tag kizárásáról szóló döntés, 4.11.12. az Egyesület Szervezeti Működési Szabályzatának megállapítása, 4.11.13. saját ügyrendjének megállapítása, 4.11.14. a titkár alkalmazásának vagy megbízásának jóváhagyása. 4.12. Az Intézőbizottság jogosult szakértő vagy szakértők igénybevételére azokban a kérdésekben, amelyekben az első számú vezetővel és/vagy a szakmai vezetéssel nem ért egyet és/vagy nem tudnak megegyezni. 4.13. Az Intézőbizottságot az elnök, akadályoztatása esetén az Intézőbizottság által írásban felhatalmazott intézőbizottsági tag képviseli. 4.14. Az Intézőbizottság jogosult a Felügyelő Bizottságnál vizsgálat lefolytatását kezdeményezni. 4.15. Az Intézőbizottság ülésén az első számú vezető és a tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal vesz részt. 5. Felügyelő Bizottság 5.1. Az Egyesület működését és gazdálkodását 7 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Tagjait és elnökét a Küldöttgyűlés nyílt, írásbeli szavazással 4 évre választja. 5.2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi és felügyeli az Egyesület működését és gazdálkodását, felügyeli és szakmailag irányítja a belső ellenőr munkáját, továbbá ellátja a Bit-ben előírt feladatokat. 5.3. A Felügyelő Bizottság az Intézőbizottságtól, illetve az Egyesület első számú vezetőjétől felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja. 5.4. A Felügyelő Bizottság éves tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be. 5.5. A hatályos számviteli rendelkezések szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Egyesület Küldöttgyűlése csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 5.6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Egyesület társadalmi, vagy szakmai vezetése jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Egyesület legfőbb szervének határozataiba ütköző tevékenységet végez, vagy ilyen módon működik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit, és ennek megszüntetésére tett javaslatait az érintett nem vette figyelembe, a Felügyelő Bizottság elnöke összehívja az Egyesület Küldöttgyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 5.7. Az Intézőbizottság által kezdeményezett vizsgálatot a Felügyelő Bizottság soron kívül lefolytatja, vagy a belső ellenőrrel elvégezteti, és annak eredményéről a soron következő intézőbizottsági ülésen ad tájékoztatást. Amennyiben a vizsgálat lefolytatását nyilvánvaló okok miatt nem látja indokoltnak, annak elutasításáról mind az Intézőbizottságnak, mind a Küldöttgyűlésnek beszámol. 5.8. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. 5.9. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább 5 tagjának jelenléte szükséges. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelen lévő tagjainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést el kell napolni. 5.10. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 5.11. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagja, Küldöttgyűlése, az Intézőbizottság nem utasíthatja. 5.12. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg és a Küldöttgyűlés hagyja jóvá. 5.13. A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet az Intézőbizottság ülésein. 6. Az Egyesület titkára 6.1. Az Intézőbizottság döntéseinek előkészítését, szervezését és végrehajtását jogi szakvizsgával és biztosítási jogi gyakorlattal rendelkező titkár segítheti. Ezen feladatkörében a titkár az Intézőbizottság elnökével együttműködve, annak utasítása alapján közreműködik különösen: 6.1.1. az Intézőbizottság Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok szerinti működési feltételeinek kialakításában és működésében, 6.1.2. az Intézőbizottság döntéseinek előkészítésében, 6.1.3. az Intézőbizottság határozatainak végrehajtása megszervezésében, 6.1.4. az Intézőbizottság ügyviteli feladatainak ellátásában, 6.1.5. az Intézőbizottság általános és biztosítási jogi tájékoztatásában, 6.1.6. a szakmai munkaszervezet és az általa előterjesztett döntés előkészítő anyagok értékelésében, 6.1.7. az SzMSz-ben meghatározott egyéb feladatok ellátásában. 6.2. A titkárt az Intézőbizottság jóváhagyásával az Intézőbizottság elnöke bízza meg, illetve alkalmazza. 7. Bizottságok A Küldöttgyűlés, az Intézőbizottság vagy a Felügyelő Bizottság jogosult bármilyen, az Egyesületet érintő kérdésben tagjai, munkatársai közül, vagy külső szakértő bevonásával munkacsoportokat, ad hoc bizottságokat alakítani, illetve megbízni.
1. Ügyintéző szervezet: 1.1. Az ügyintéző szervezet feladata, hogy az Egyesületet és szerveit segítse az Alapszabály szerinti célkitűzések és feladatok megvalósításában. Ezek teljesítése érdekében segíti a testületek döntés előkészítő tevékenységét és végrehajtja a döntéseket, ellátja a szakmai feladatokat. 1.2. A társadalmi és szakmai feladatok elhatárolását az Egyesület szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 1.3. Az ügyintéző szervezet közvetlen irányítását az első számú vezető látja el. 1.4. Két Küldöttgyűlési időpont között az ügyintéző szervezet által végzett munkáról az első számú vezető a Küldöttgyűléseken beszámol. 2. Az első számú vezető 2.1. Az Egyesület szakmai vezetését az első számú vezető látja el. 2.2. Az Egyesület munkatársai felett az első számú vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört azzal, hogy a Bit-ben nevesített vezetők alkalmazásához és felmentéséhez az Intézőbizottság egyetértése és a Felügyelő Bizottság előzetes tájékoztatása szükséges. 2.3. Első számú vezető csak olyan személy lehet, aki megfelel a Bit-ben előrt feltételeknek. 2.4. Az első számú vezetőre vonatkoznak az V.2.2. és V.2.3. pontban foglalt összeférhetetlenségi szabályok is. 2.5. Az első számú vezetőnek három helyettese lehet, akik felett a kinevezési és felmentési jogot az Intézőbizottság gyakorolja az első számú vezető egyetértésével.
1. Az Egyesület induló vagyona Az Egyesület megalakulásakor rendelkezett – az alakuláskor hatályos – 1995. évi XCVI. törvény 46.§ (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott alapítói vagyonnal. 2. Az Egyesület bevételei 2.1. tagok tagdíja, illetve pótbefizetése; 2.2. a tagok, azaz II.2.1. pontjában említett biztosítási módozatok szerződői által fizetett biztosítási díj 2.3. egyéb források VIII. A tagdíj és a tagsági hozzájárulás kialakítási elvei, biztosítási ágazatonként meghatározott mértéke, fizetésének módja 1. Tagdíjak és a szolgáltatások fedezete A tagi befizetések három részből tevődhetnek össze. 1.1. A tagdíj, amely az Egyesület működési költségeinek a fedezetéül szolgál. A tagdíj mértékét az Egyesület Küldöttgyűlése hagyja jóvá és változását, az esedékességét megelőző 30 (harminc) nappal az Intézőbizottság elnöke teszi közzé, vagy arról a tagokat értesíti. 1.2. Az Egyesület által tagjainak nyújtott biztosítási szolgáltatás ellenértéke (biztosítási díj). 1.3. A Küldöttgyűlés által a veszteségek fedezetére szükség esetén elrendelt pótbefizetés. 2. A befizetések módja 2.1. A tag a befizetéseit csekken vagy banki átutalással teljesítheti. 2.2. A tagdíjat a tag a belépést követően az Egyesület által küldött számlalevélen megjelölt időpontig tartozik az Egyesületnek megfizetni. 2.3. A biztosítási szolgáltatások díját az egyes szerződéseknek megfelelően kell a tagnak megfizetni. 2.4. A pótbefizetést a küldöttgyűlés által elrendelteknek megfelelően kell teljesíteni. 3. A szolgáltatások fedezete A szolgáltatások fedezetét az Egyesület vagyona, a biztosítási díj, a viszontbiztosítás és a biztosítástechnikai tartalék alkotja. 4. A tagsági hozzájárulás kialakításának elve A biztosítási díj mértékét biztosítástechnikai elvek alapján az Egyesület szakmai vezetése állapítja meg, és az Intézőbizottság hagyja jóvá.
1. Az Egyesület gazdálkodása 1.1. Az egyesület non-profit szervezet. 1.2. Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. 1.3. Ennek megfelelően az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj és a pótbefizetés megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 1.4. Az Egyesület jellegéből adódóan nyereséget nem képez, a tárgyévi nyereségének az éves beszámolót elfogadó Küldöttgyűlés döntésének megfelelő részt vagyonának növelésére, tartalékképzésre és/vagy szolgáltatások nyújtására használja fel. 1.5. Az Egyesület tárgyévi nyereségének az éves beszámolót elfogadó Küldöttgyűlés döntésének megfelelő részét az Egyesület díjcsökkentés formájában visszajuttatja azon tagjainak, akik az adott évben az Egyesület tagjai voltak és nem okoztak kárt, valamint az eredmény képződésének évét követő évben az Egyesületnél élő biztosítási szerződéssel rendelkeznek. 1.6. Az 1.5. pontban meghatározott visszajuttatásra nem kerülhet sor, amennyiben az Egyesületnek jogszabályból eredő tőkefeltöltési vagy tartalék-feltöltési kötelezettsége van.
1. Az Egyesület Küldöttgyűlése pótlólagos befizetési kötelezettséget írhat elő tagjai számára, ha az Egyesület más forrásai nem elégségesek a tárgy évi kötelezettségek teljesítésére. 2. Az év közben belépő vagy kilépő tag részére időarányos pótbefizetést lehet előírni. 3. A pótlólagos befizetési kötelezettség alapján az Egyesület tagja által teljesítendő befizetés nem haladhatja meg a tag által a pótlólagos befizetési kötelezettség teljesítése nélkül az Egyesület részére bármilyen jogcímen évente teljesített befizetések 100 százalékát. 4. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási termék kivételével az Egyesület veszteségeinek rendezése érdekében a szolgáltatások csökkentésére is sor kerülhet a Küldöttgyűlés döntése alapján. Ebben a helyzetben valamennyi - a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási terméken kívüli - terméknél a szolgáltatások minden esetben azonos mértékben, vagyis azonos százalékban csökkennek.
1. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik: 1.1. Feloszlását, más egyesülettel való egyesülését kimondó küldöttgyűlési határozattal 1.2. Feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával 1.3. Tevékenységi engedélyét a PSZÁF visszavonja 2. Megszűnés esetén az egyesületi vagyon felhasználása 2.1. Az Egyesület megszűnése esetén a biztosítási szerződésből eredő követeléseket elsősorban a képződött tartalékokból, majd az Egyesület egyéb vagyonából kell kielégíteni. 2.2. A tartozások kielégítésének sorrendje az állomány átruházást követően: 2.2.1. Munkabér és egyéb bér jellegű juttatások. 2.2.2. Gazdasági tevékenység befejezésével, vagyonának megóvásával kapcsolatos költségek. 2.2.3. Vagyon értékesítésével kapcsolatos költségek. 2.2.4. Egyesület iratanyagának elhelyezésével és megőrzésével kapcsolatos költségek. 2.2.5. TB, nyugdíjpénztár és adófizetési kötelezettségek 2.2.6. Egyéb követelések. 2.3. A fennmaradó egyesületi vagyont az Egyesület tagjai között vagyoni részarányuknak megfelelően kell felosztani.
1. Hatályosulás 1.1. Az Egyesület működését a Fővárosi Bíróságon történő nyilvántartásba vételét követően kezdte meg. 1.2. Ezen Alapszabályt az Egyesület Küldöttgyűlése a 2004. június. 16-án. határozatával jóváhagyta. 1.3. Az Alapszabály rendelkezései - a tagdíj és biztosítási díj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei című rész kivételével - a jóváhagyás napjától lépnek hatályba. 1.4. Az Alapszabálynak a tagdíj és biztosítási díj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei című része az Alapszabály elfogadásától számított 4 hónap múlva lép hatályba. Rendelkezéseit mindaddig nem lehet alkalmazni. 2. Felügyelet 2.1. Az Egyesület szakmai felügyeletét a Bit. alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el. 2.2. Az Egyesületre, annak törvényességi felügyeletére, valamint az Intézőbizottság és a Küldöttgyűlés határozataival kapcsolatos jogorvoslatra az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alkalmazandók, a Bit. rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel. 2.3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a Bit. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Lap tetejére