netrisk.hu - kötelező biztosítás 2008

biztosítás díjszámítás: kötelező, casco, lakás, utasbiztosítás a legfontosabb biztosítási információk netrisk.hu vendégkönyve biztosítási segítség: mit, hogyan, miért
kötelező biztosítás kötelező biztosítás
casco biztosítás casco biztosítás
lakásbiztosítás lakásbiztosítás
utasbiztosítás utasbiztosítás
életbiztosítás életbiztosítás
szállítmány biztosítás szállítmány biztosítás
vagyonbiztosítás vagyonbiztosítás
felelősség biztosítás felelősség biztosítás

Európa Biztosító Rt.

EMA VIP, EMA Plusz és EMA együttes szabályzat

VI. Poggyászbiztosítás
1. A poggyászbiztosítás kiterjed
2. A poggyászbiztosításból kizárt tárgyak
3. A poggyászbiztosításból kizárt események
4. A biztosító mentesülése
5. Okmányok elvesztése
6. Útiokmányok pótlásával kapcsolatos, külföldön felmerült utazási és konzulátusi költségek térítése
7. Poggyászkésedelem (külföldön)
8. A poggyász kárrendezés módja

VI. Poggyászbiztosítás

1. A poggyászbiztosítás kiterjed

A poggyászbiztosítás kiterjed a Biztosított Magyarországról magával vitt útipoggyászának, ruházatának külföldön történt ellopására, elrablására, valamint az utazás során elszenvedett, orvossal igazolt sérüléssel járó balesetből, közúti balesetből vagy elemi csapásból eredő sérülésére, megsemmisülésére a káridőpontra értékcsökkentett összegben,

* EMA VIP módozat esetén: maximum 260.000.- Ft.
* EMA Plusz módozat esetén: maximum 210.000.- Ft,
* EMA módozat esetén: maximum 160.000.- Ft összeghatárig,

(Baleset meghatározása a V. 1. pontban)

b./ A gépjármű lezárt csomagteréből történő eltulajdonítás esetén a kártérítési összeg

* EMA VIP és EMA Plusz módozat esetén: maximum 75.000.- Ft
* EMA módozat esetén: maximum 50.000.- Ft

Sporteszközök esetén az 1/a. és 1/b. pontokban meghatározott limitek terhére a poggyászbiztosítás kiterjed:

 • sporteszközök külföldön történt ellopására, elrablására, valamint az utazás, vagy sporttevékenység során elszenvedett, orvossal igazolt sérüléssel járó balesetből, közúti balesetből vagy elemi csapásból eredő sérülésére, megsemmisülésére a káridőpontra

értékcsökkentett összegben,

* EMA VIP módozat esetén: legfeljebb 30.000,- Ft,
* EMA Plusz módozat esetén: legfeljebb 20.000,- Ft

összeghatárig,

Műszaki cikkek esetén az 1/a. pontban meghatározott limitek terhére a poggyászbiztosítás kiterjed:

 • Videokamera, fényképezőgép, számítógép, szórakoztató elektronikai eszközök (pl. CD lejátszó ), mobiltelefon, és minden egyéb műszaki cikk külföldön történt ellopására, elrablására, valamint az utazás során elszenvedett, orvossal igazolt sérüléssel járó balesetből, közúti balesetből vagy elemi csapásból eredő sérülésére, megsemmisülésére a káridőpontra értékcsökkentett összegben, de

*EMA VIP módozat esetén tartozékokkal és kiegészítőkkel együtt legfeljebb: 60.000,- Ft,
* EMA Plusz módozat esetén tartozékokkal és kiegészítőkkel együtt legfeljebb: 50.000,- Ft,
* EMA módozat esetén tartozékokkal és kiegészítőkkel együtt legfeljebb: 40.000,- Ft
összeghatárig, tételenként.

Jelen szabályzat szerint nem tekintjük külön tételnek a tartozékokat és kiegészítőket (pl. objektív, csereobjektív, pótakkumulátor, vaku, memóriakártyák, stb.)!

A lopás, rablás tényét az illetékes rendőrségnél, vagy más hatóságnál, közlekedési vállalatnál, szállodánál be kell jelenteni és arról jegyzőkönyvet kell kérni.

2. A poggyászbiztosításból kizárt tárgyak

A Biztosítás nem terjed ki az alábbi tárgyakra:

 • ékszerekre, órára, nemesfémekre, művészeti tárgyakra, gyűjteményekre, készpénzre, vagy készpénzkímélő fizetőeszközökre (pl. bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, síbérlet, stb.), takarékbetétkönyvre, bélyegekre, egyéb értékpapírra, menetjegyre, okmányokra (kivéve útlevél vagy határátlépésnél elfogadott személyi igazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély), nemes szőrmékre, a munkavégzés céljára szolgáló eszközökre, hangszerekre, légiutazás alkalmával feladott sporteszközökre, légiutazás alkalmával feladott, valamint gépjárműből eltulajdonított videokamerára, fényképezőgépre, számítógépre, szórakoztató elektronikai eszközökre (pl. CD lejátszó ), mobiltelefonra, valamint minden egyéb műszaki cikkre és ezek tartozékaira a kiegészítőkkel együtt, az EMA módozat esetén a sporteszközökre.

3. A poggyászbiztosításból kizárt események

A biztosítás nem terjed ki

 • a poggyász elveszítésére, elhagyására, otthagyására, elejtésére, az őrizetlenül hagyott tárgyak ellopására,
 • a gépjármű utasteréből eltulajdonított tárgyakra,
 • a gépjármű merev burkolatú, zárszerkezettel biztosított poggyászteréből 22 óra és 06 óra között eltulajdonított poggyászra,
 • a gépjárművel történő utazás során a szálláshelyen késedelem nélkül el nem helyezett útipoggyászra,
 • sátorozás, vagy kempingezés közben bekövetkezett lopáskárra, ha a sátorozás, vagy kempingezés nem az arra hatóságilag kijelölt területen történik.

4. A Biztosító mentesülése

Mentesül a Biztosító a poggyászkárok kifizetése alól

 • a fuvarozó felelősségbiztosítása, vagy más biztosítás által megtérülő károk mértékéig,
 • amennyiben a kárt jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított okozta,
 • ha a Biztosított nem az általában elvárható gondossággal járt el,
 • ha a Biztosított a káresemény kapcsán valótlan adatokat közöl.

5. Okmányok elvesztése

A Biztosító megtéríti a Biztosított külföldi útja során ellopott, elveszett, vagy megsemmisült útlevél vagy határátlépésnél elfogadott személyi igazolvány, jogosítvány és forgalmi engedély számlával igazolt újrabeszerzési költségeit mindhárom módozat esetén maximum 20.000,- Ft összeghatárig. Ez a kártérítés az 1./a. pont szerinti poggyászbiztosítási összeget terheli.

6. Útiokmányok pótlásával kapcsolatos, külföldön felmerült utazási és konzulátusi költségek térítése

A Biztosító megtéríti a Biztosított külföldi útja során ellopott, elveszett, vagy megsemmisült útiokmányok pótlásával kapcsolatban külföldön felmerült, számlával igazolt utazási és konzulátusi költségeket

* EMA VIP módozat esetén: maximum 50.000.- Ft,
* EMA Plusz módozat esetén: maximum 40.000,- Ft,
*EMA módozat esetén: maximum 30.000,- Ft

összeghatárig.

7. Poggyászkésedelem (külföldön)

Amennyiben a Biztosított a légi, illetve hajózási társasággal vagy ezek képviseletével külföldre történő kiutazása (oda út) során útipoggyászát a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest késve kapja kézhez, a Biztosító

EMA VIP EMA Plusz EMA
6-12 óra időtartam közötti késés esetén összesen (Ft) 12.500 12.500 12.500
12-24 óra időtartam közötti késés esetén összesen (Ft) 25.000 25.000 25.000
24-48 óra időtartam közötti késés esetén összesen (Ft) 75.000 75.000 25.000
48 óra időtartamot meghaladó késés esetén összesen (Ft) 100.000 75.000 25.000

összeghatárig megtéríti a Biztosítottnak ezen időtartam alatt elengedhetetlenül szükséges és indokolt tisztálkodószerek, higiéniás eszközök beszerzésének költségeit eredeti számla alapján, ha részére a fuvarozó kártérítést nem nyújtott. Amennyiben a poggyász végleg nem kerül elő, a poggyászkésedelemre kifizetett kártérítés a poggyászbiztosítási összeget terheli. A poggyász késedelmét a Biztosított a fuvarozó felé történő bejelentéssel egyidejűleg köteles a Biztosítónak jelezni. A késés időtartamáról a légi, illetve hajózási társaságtól, vagy azok képviseletétől írásbeli igazolás szükséges.

8. A poggyász kárrendezés módja

A poggyászkárokat, az okmányok beszerzési költségeit és a poggyász késedelmes kiadása esetén felmerült költségeket a Biztosító az ügyfél-tájékoztatójában megjelölt irodájában leadott alábbi dokumentumok alapján, a Biztosított hazaérkezését követően téríti meg:

 • névre szóló eredeti rendőrségi jegyzőkönyv, esetleg határozat, (A poggyászkárt lopás és rablás esetén az illetékes rendőrségnél, vagy hatóságnál, illetve a káresemény körülményeitől függően közlekedési szervnél, vagy a szállodánál minden esetben be kell jelenteni, és az esemény körülményeiről jegyzőkönyv felvételét, az esetleges eljárás eredményéről határozatot kell kérni. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni tételesen a károsodást, az ellopott poggyász- és ruhaféleségeket, a kárt összegszerűen is megjelölve.)
 • a biztosítási kötvény egy példánya vagy annak másolata,
 • a magyar vámszervek által igazolt kiviteli nyilatkozat azon műszaki cikkek Magyarországról történő kiviteléről, amelyek belföldi értéke meghaladja a 20.000.- Ft-ot.
 • a Biztosító által rendszeresített, Biztosított által kitöltött kárbejelentési formanyomtatvány,
 • az ellopott poggyász- és ruhaféleségek névre szóló eredeti beszerzéskori számlája, amelynek hiányában a Biztosító a belföldi átlagárakat veszi alapul,
 • a kárigény érvényesítéséhez szükséges, a Biztosító által bekért egyéb irat,
 • az okmányok pótlása során felmerült költségek eredeti számlái,
 • a poggyász késedelmes kiadása esetén felmerült költségek eredeti számlái,
 • a poggyász késedelmes kiadásáról szóló hivatalos igazolás.