netrisk.hu - kötelező biztosítás 2008

biztosítás díjszámítás: kötelező, casco, lakás, utasbiztosítás a legfontosabb biztosítási információk netrisk.hu vendégkönyve biztosítási segítség: mit, hogyan, miért
kötelező biztosítás kötelező biztosítás
casco biztosítás casco biztosítás
lakásbiztosítás lakásbiztosítás
utasbiztosítás utasbiztosítás
életbiztosítás életbiztosítás
szállítmány biztosítás szállítmány biztosítás
vagyonbiztosítás vagyonbiztosítás
felelősség biztosítás felelősség biztosítás

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.

GLOBAL II és GLOBAL PRÉMIUM II

6. Utazási segítségnyújtás
I. A külföldi tartozkódás meghosszabítása
II. Telefonköltség térítése
III. Beteglátogatás
IV. Gyermek hazaszállítása
V. Idő előtti hazautazás haláleset vagy megbetegedés miatt
VI. Az értesítés
VII. Segítségnyújtás poggyász késedelmes megérkezése esetén
VIII. Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén
IX. Készpénz külföldre való átutalásának megszervezése
X. Tolmács szolgálat
XI. A biztosított felkutatása
XII. Segítségnyújtás személygépkocsi hazajuttatásához
XIII. Segítségnyújtás baleset esetén a személygépkocsiban utazók hazajuttatásához

VI. UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelen VI. fejezet szempontjából balesetnek minősül a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő külső behatás, melynek következtében a biztosított orvosi kezelésben részesült.

A külföldi tartózkodás meghosszabbítása

71.Ha a biztosítottnak a kórházi elbocsátása követően külföldi tartózkodását meg kell hosszabbítania, mert az orvosilag indokolt, és a hazautazás csak később oldható meg, a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) gondoskodik a szállodai elhelyezéséről, és annak költségeit legfeljebb 4 éjszakára

a Global II. biztosítás alapján

100 euró/éjszaka

a Global Premium II. biztosítás alapján

250 euró/éjszaka

összeghatárig megtéríti, továbbá gondoskodik Magyarországra való hazautazásának megszervezéséről, és annak többletköltségeit viseli.

A biztosított kórházi tartózkodása alatt, vagy ha kórházi elbocsátását követően kinntartózkodását meg kell hosszabbítania, akkor a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) egy, a biztosítottal együtt utazó hozzátartozó részére szállodai elhelyezést biztosít legfeljebb 4 éjszakára

a Global II. biztosítás alapján

100 euró/éjszaka

a Global Premium II. biztosítás alapján

250 euró/éjszaka

összeghatárig, továbbá gondoskodik a biztosítottal együtt Magyarországra való hazautazásának megszervezéséről, és annak többletköltségeit viseli.

Telefonköltség térítése

72. Ha a biztosított külföldi tartózkodás során 48 órát meghaladó sürgősségi kórházi ellátásban részesül, a biztosító a kórházból a hozzátartozókkal kezdeményezett, számlával igazolt telefonhívásait

a Global II. biztosítás esetén

Európán belül 50 euró

Európán kívül 100 euró

a Global Premium II. biztosítás esetén

Európán belül 100 euró

Európán kívül 200 euró

összeghatárig viseli.

Beteglátogatás

73. Ha a biztosított külföldön életveszélyes állapotban van, illetve 10 napot meghaladó külföldi kórházi ápolásra szorul, a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) egy, a biztosított által megnevezett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részére az oda- és visszautazás költségeit indokolt mértékben (II. o. vonatjegy, személygépkocsi üzemanyagköltsége, turistaosztályú repülőjegy) megtéríti, valamint számára 4 éjszakára szállodai elhelyezést biztosít, és viseli ennek költségeit

a Global II. biztosítás alapján

50 euró/éjszaka

a Global Premium II. biztosítás alapján

100 euró/éjszaka

összeghatárig megtéríti.

Gyermek hazaszállítása

74. Ha a biztosított balesete, megbetegedése vagy elhalálozása miatt a vele együtt utazó 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül marad, akkor a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) egy Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részére megszervezi az odautazást és a gyermekkel való hazautazást, továbbá megtéríti ennek költségeit.

Ha a biztosított – vagy Magyarországon elérhető közeli hozzátartozója – nem nevez meg ilyen személyt, a biztosító gondoskodik a gyermek hazaszállításáról és elhelyezéséről.

Idő előtti hazautazás haláleset vagy megbetegedés miatt

75. Ha a biztosított Magyarországon élő közeli hozzátartozója meghal, vagy életveszélyes állapotba kerül, és arról a biztosítót hivatalos okiratokkal értesítik, a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) a biztosított számára a Magyarországra való idő előtti visszautazást megszervezi, és viseli ennek költségeit. Ennek feltétele, hogy a biztosító értesítésének időpontjában a kockázatviselés tartama még legalább 3 nap legyen.

Az értesítés

76. Ha a biztosítottat ért esetleges balesetről, megbetegedésről a biztosítót (illetve segítségnyújtó partnerét) értesítik, vagy erről a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) egyébként tudomást szerez, a biztosított ilyen igénye esetén az általa megjelölt személyt haladéktalanul értesíti.

Segítségnyújtás poggyász késedelmes megérkezése esetén

77. Ha a biztosított poggyászát repülővel való kiutazása során késedelemmel szolgáltatják ki, a biztosító a késés miatt felmerülő – számlával igazolt, indokolt – költségeket (a legszükségesebb ruházat, tisztálkodószerek) megtéríti a biztosított részére

a Global II. biztosítás alapján

8-12 órás késés esetén 50 euró,

12 óránál hosszabb késés esetén 100 euró,

a Global Premium II. biztosítás esetén

4-8 órás késés esetén 50 euró,

8 óránál több, de 12 óránál kevesebb késés esetén 80 euró,

12 órás vagy annál hosszabb késés esetén 150 euró

összeghatárig.

A szolgáltatás teljesítéséhez a késés időtartamáról a szállító társaság írásbeli igazolása, valamint a sürgősségi vásárlások számláinak bemutatása szükséges.

Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén

78. Ha a külföldi tartózkodás alatt a biztosított sürgősségi kórházi ellátásban részesül, és emiatt nem tudja kiküldetésének hivatalos célját teljesíteni, s ezért a kiküldetést elrendelő szervezet egy másik munkatársat nevez meg az út hivatalos céljának teljesítésére, a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) megszervezi a helyettesítő munkatárs utazását, valamint megtéríti az oda- és visszautazás költségeit. A biztosító előzetes hozzájárulása nélküli kiutazás költségeit a biztosító csak indokolt mértékben téríti meg.

A Global Premium II. biztosítás a fenti utazási segítségnyújtási szolgáltatásokon túl az alábbi szolgáltatásokat is tartalmazza:

Készpénz külföldre való átutalásának megszervezése

79. A külföldi tartózkodás során a biztosított fizetőeszközeinek ellopása, elrablása esetén a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) 24 órás segítségnyújtó telefonszolgálatán keresztül tájékoztatást ad arról, hogy milyen módon juthat a biztosított külföldön készpénzhez. Az átutalás költsége a biztosítottat terheli.

Tolmács szolgálat

80. Ha a biztosított külföldi tartózkodása során szükséghelyzetbe kerül, és tolmácsra van szüksége, akkor a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) – a világnyelvek valamelyikén – telefonon keresztül tolmácsolási segítséget nyújt az alábbi esetekben:

  • orvosi ellátás igénybevételekor,
  • baleset bekövetkezte esetén,
  • gépjárműszerviz igénybevételekor,
  • hatósági ügyintézés esetén.

A biztosított felkutatása

81. Ha a biztosított külföldi tartózkodása során balesetet szenved, és ennek következtében tartózkodási helye ismeretlen, a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) – amint értesítik, vagy erről egyébként tudomást szerez – a helyi hatóságok bevonásával megszervezi a biztosított felkutatását.

Segítségnyújtás személygépkocsi hazajuttatásához

82. Ha a biztosított külföldön balesetet szenved, vagy kórházi ellátásra szorul, és emiatt – orvos által igazoltan – a személygépkocsiját hazavezetni nem tudja, akkor a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) az egyébként üzemképes jármű hazajuttatásáról gondoskodik a biztosított által megnevezett személy – vagy egy hivatásos gépkocsivezető – segítségével. Az ennek érdekében kiutazó személy külföldre utazását (II. o. vonatjegy, turistaosztályú repülőjegy) a biztosító megszervezi, és viseli költségeit. A biztosítónak a jelen pont szerint nyújtott szolgáltatása kizárólag Európa szárazföldi úton megközelíthető területeire terjed ki.

Segítségnyújtás baleset esetén a személygépkocsiban utazók hazajuttatásához

83. Ha a biztosított személygépkocsija a külföldi tartózkodása során elszenvedett baleset miatt üzemképtelenné válik, és javítása tartózkodási helyén nem oldható meg, a biztosító (illetve segítségnyújtó partnere) gondoskodik a biztosított, valamint a vele egy gépjárműben utazók hazaszállításáról (II. o. vonatjegy, turistaosztályú repülőjegy), és viseli annak költségeit